Imágenes de página
PDF
ePub

feculo et futuro per presens feculum intellis gunt the currens vfp ad meffia et ibi inci / pit feculú futurú. Añ igitur ibūs nazarenus fitmeffias ver vt fupza libzo.i.oftenfum eft a tempoze paffionis fuc in quo terminatus fuit curfus legis mofayce liciti funt abilege mosaica probibiti. Et ideo paulus apofto lus i lege et propbetis:doc dicit:i.Zimoth iiij. Omnis creatura dei bona et nibil reijcis endum quod cum gratiarum actione perci pitur fanctificatur enim per verbum dei.i.p cius filium modo dico.

Zontendit iudeus probare q ibūs non eft verus meffias quia in eius genealogia nulla ponitur mulier sancta:

a

[ocr errors]

pete tibi fignum a domino deo tuo in pro fundum inferni falicet per fucitationem ali cuius moztui fiue in excelfum fupza falicet i celo ficut tempore Jofue de fole. Afte autem rex malus nolens petere signum a deo de dit excufationem ficam. Dicens q boccet temptare deum.vnde dixit non petam et ñ temptabo dominum. Cum autem cogno utfferyfaias y non bona fide dixit adbaz.is mo quia deum non timeret aut amaret.et fic indignum reputans noluit fibi dare fignum fed dedit domui dauid dicens. Auditeer/ go domus dauid nunquid parum vobis ¿ molestos effe bominibus quis molefti eftis et deo meo propter boc dabit dominus de? ipfe vobis fignum. Ecce virgo concipiet et pariet et cetera quod intelligitur de concepti one et partu rpi per virginem Mariam vt al legat cuangelifta Matbcus in primo capis tulo. Et per obfidionem ciuitatis iberu falem ab iftis regibus fignificatur fpirituali ter obfidio generis bumani a demonibus. et genus bumanum debuerit ab obfidio ne dyaboli liberari fignum fuit op virgo con aperet et pareret filium. Sed ifti glorios fo figno de conceptu virginco contradicunt iudei illud impugnantes et pro impoffibili reputantes q virgo exiftens virgo conapis atet panat filium afferentes et affirmantes

Ercium argumentum iudcozumē cuangelio. Si iefus nazaren” el fet verus meffias in cius genealogia faltem alíqua mulier poneretur fancta: fed nulla ta lis ibi ponitur ergo non eft vere meffias. Maior videtur manifefta. minoz probatur cum non ponantur nifi fupradicte quattuor que et fi non tantum peccatrices tamé fuerit Refpondetur quicquid fit de maiori pposi tone minor cft falfa.nam in fine genealogie ibú rpi Jacob aut genuit Josepb virumaq textus yfaic allegatus fcilicet Ecce virgo rie:de qua natus eft ibefus qui vocatur fps 3pfam autem effe fanctiffimam fepture noui teftamenti et doctorum catbolicozum manifefte prodamant. Sed quoniam boc fatis eft notum fidelibus idco fanctitatem cius per fcripturas iudeozum et farraceno rum declarare propono. Lirca primum dici tur a.vij.ca. Ecce virgo concipiet et pari et fillum et vocabitur nomen ews emanuel que auctoritas ad littera intelligitur de xpo et de cius matre. Pro dedaratione buiufp pbetic notandu o ficut legimus sa.vij.'et úij. Regum.xvi.tempoze regis acbaz duo reges potentes.l.fyrie et israel ascenderút cổ tra iberufalem ad pzeliandum contra cam. Dominus autem mifit ad eum yfaiam dicef

non timeret ab exercitu istozum duozum regum.3pfe autem ficut erat malus et ydo latractingcdulus non credidit faie.etyfa Las dixitfibi q peteret fignum fuc liberatio nis exquo fibi no credebat,vnde fibi dixit.

[ocr errors]

et cetera.non intelligitur ficut nos christiani erfides catbolica affirmat de virgine glorio fa virgine maria.et faciunt contra boccom muniter quinc argumenta. Et arguunt pri mo fic.iftud fignú fuit liberationis acbaj a duob'regib q venerüt contra cum.pps ve/ ro natus cft poft acbaz bene per.ccccc.annof liberationis igitur fignum non fuit incama tionis piet conceptio eius ex maria virgi, ne. Secundo fic pbinos babcmus virgo be bzei dicunt alma quod fignificat adolefcen tulam quod indifferenter diatur de virgine et corrupta. Birgo autem fic non fignificat igitur textus ille non intelligitur de concep tione virgins falicet adolefcentule. Terao ficqe xps no é vocat emanuel.sed ibús fm qps Zuce.i.ct ppbetia diat & vocabitur emanuel igieno pot dici de xpo Quarto qe appet oppbia itelligaf de aliquo filio et dicut aliq iudcorú doctores et rabíni.qp itel ligiť de czecbía filio acbā ģ dia? é emanuel

Alij vero dicut ip intelligitur de filio yfaic de quo in fequenti.c.diat ppbeta acceffi ad ppbetiffam q cocepit et pepit fili. Quito et vltimo arguút iudetlittera dicit op ante fetat puer vocare patré aut matre auferetur forutudo damala igitur in xpo futtignozan tia op rpiam reputat falfum q2 dicüt q ba/ buit plenitudiné scie ab inftati sue coceptio mis. Loncludüt ergo iudei q nullo modo i telligitur de xpo necde virgine Maria ma tre ci ficut nos xpiani dicim?et firmiter cre dim'ct cofitemur. Adpzimü argumétú dicé duшuders op nó cft verú o iftud signú de có ceptu virgis ipfi achas dareflicet fibi per p pbeta pmitteretur dicens .pete tibi fignum a domino deo tuo etc. Sed ex boc iuitatus incredul❜remafit er ydolatra qe dixit nō pe ta etno téptabo dñm.alia lra babet et non craltabo dñm. Directü ergo fuit domui da uid fignü vt patet ex textu vbi dicitur.audi/ te oom Dauid ppterbocdñs dabit vobis fignü. Ecce virgo concipiet et paret filium et vocabitur etc.quod fignú ipletú eft in vir gine maria principaliter et realiter que funt de domo dauid. Ad illud auté qo dicitur

illud fignü fuit per.ccccc.annofcrvltra p? acbaz dicedú eft q duplex cft fignü.vnú p/ nofticu refpectu effectus futuri ficut gedeon datú fuit fignü in vellere indicatiuum futur victorie Judici.ir.Secüdü eft fignü reme, mozatiuú respectu effectuf preteriti ficut mo yfi datú fuit fignú rodi.iij. boc babebis fignü q miferim tecú eduxeris populu me um de egypto imolabis fuper montem iftu gras.f.agés de ifta miffione que ubi iponi turnecobftat de magna inftantia tpis quia fignü rememozatiuú ita refpicit pteritum in magna diftantia ficut fignú pnofticum fu turu. Ad ppofitü iftud fuit fignu rememos ratiuú et no pnoftici et fuit datu in tanta di ftantia ppter boc cõueniens erat q2acba fuit incredulus verbo ppbete q varet fignu in longinquũ vt ipfe in ppia perfona no vi deret ficut in mente no credebat. Illitamēģ defcéderut ab eo viderút ficut mania et 30/ fepb.et ideo fignater ppbeta nõ dixerit vers ba ad acba; fed ad domu dauid de qua dos mú fuerüt maria er iofepb vt infra dicetur. Ad fecúdú dicédú p in bebzeo funt tria vo cabula quafi idefignificatia.f.nabza.betu la.balma.primú accipitur pro muliere ado

[ocr errors]

lefcete paucoru dienu no babendo refpectu advirginitatem vel corruptionem. Secudu accipiturp virgineno babendo refpectu ad etaté.f.adolefcens tuuenis vel fence. Tera um vero acapitur pzo muliere babendo du os refpectus.f.ad adolefcentiam et virgini tatem.et quia ifta duo fimul fuerunt in bea ta virgine. Ideo propbeta diuinitus illu ftratus pofuit balma et nõ aliquid aliud ö vocabulis fupra dictis. Quius fententie cit venerabilis peritus virpetrus alfonsi con / ucrfus in fuo dyalogo titulo.vij.dicés.mu lier nac fiuciuucnis fiue annola di vir go eft appellant pot betula.diu autem iu ucnis eft fiue virgo fit aut corrupta potelt nuncupari nabra balma vero vocatur nul la nifi fit iuucnis et intacta.becille.Tiota dum etiam fecundum Nicolaum de lyra in bocpaffuq balmum fignificat abfconfio nem et inde dicitur balma abfcondita que fi gnificat tuuenculam afpectibus bominum abfconditam ita & de eius pudicitia et inte gritate non dubitatur maxime quando pre ponitur littera be.et tuncionat bealma. nec inueniuntur in tota facra fcriptura alique fic faripte nifi tantum tres falicet rebeca.xxij. Benef.vbi diatur de illa puella decoza nis mis virgo pulcbemuma et incognita viro. et fequitur ibi puella que gradietur ad bau/ rienda aquam in bebico babetur bealma q egredietur etc. Et maria fotor moyli. Exo. ij.vbi dicitur de ea et iuit puellaer vocauit matrem pueri in bebico babetur tuit beal ma et cetera. Et ifta que fcribitur la.vij.et iō cú due prie fueritvirginef puriffime fic noiate fuerút idé tenédú é de ifta bec lyra.di cit ergo ppbeta ecce.bealma.i.adolecef etvir go fimt qe ifta duo diat vocabulú bcalma coapier et panet filiú.i.beata virgo maría a ppbeta pnúaaf á cócepit et pepit virgo ma nés et q ita neceffario debeat intelligi patet qe fignü qo debebat dari acbaz pliberano ne quitatis fm textu rabi salomó debebat ee valde miraculofu.vnde dixit fibi faiaf pete tibi fignú a dño deo tuo ipfúdú infer nifiue in excelfum fupza in profundum ifer ni.i.in fufatatione alicuius moztut.velier celfum fupra.i.in celo ficut in ftatione folis fuit tempore Jofue.modo o virgo et adole fcens conciperet et pareret filiu virginenōre manéte.nullum miraculú efset.oportet ergo

8

ad boc q fit miraculú o virgo cócipiat et pa riat in cóceptu et i ptu virgine remanete. & boc diuino miraculo qo impletu eft in virgi ne gloriofa. Et ideo auguftin contra iudos in fermone anúciationis beate virgimis dis at. Que für dei miracula nifi que funt boib? ipoffibilia qui fcripfittabulas fine ftilo fers reo:ipfe grauidauit: Mariă de spú sancto. ¿ multiplicauit pancshin deferto fine roze.ipfe virgine ipregnauit fine corruptione.et qui fe cit virga fine pluuia germinare.ipfe feat da uid filia fine femine generare. Ad tercú ar gumentú dicêdú op intelligif de xpo et quas do dicutipfe non cft vocatus emanuel fed ibus. Dicendú o imo qz aliud é nomeqoi ponitur fm rões idiuiduale vr par et fic rpf femper vocat eftibus. Até aliud nomë qo iponit fmppactate vel aliqua virtute excel lente vt liberalitatis.et fic liberalis vocatus cft alexander.foutis vocatur fampson bera les vel acbilles.ct ifto modo rpus vocatus eft emanuel ppter excellentia et diuină ppzí etaté qua b3.q2in eius fuppofito diuina na tura panter et bumana fimul cöiügüt. Und emanuel interpretatur nobiscú de quo noie fepe vocauit eu maria ipfü vt verú deu et bo minē adorando.et ita ipletur littera bebzai ca que babet vt illa bebalma vocabit nome etus bemanuel. Super quo verbo diat pdi cus petr9alfonsi vbi supza.et vocabis nom cius bemanuel. In boc quod ibidé legiť vo cabis.duo funt notanda.f.q desicappella ri filiú volebat.et q fine camali patre virgo fozet pucru paritura ppter boceni att vocas bis acfi diceret ipfa tantú vocabit et non pa ter.bec ille. Ad quartű argumétú qñ dicunt indei ille filieratezecbias fili9acbaz. vel o erat filins yfaie de quo in sequenti.c.diar ipfe acceffi ad propbenffam que concepit et peperit filiü et ifte vel csccbias vocate ema nucl. Dicedu pz vruc manifefte ce falfu Aprimo de czechbia qe vt patet ex quarto li bro Regu acbaz regnauit per.xvi.ános i cu ius quarto ano dictae propbetia qn iccpit regnare filius ei ezechias babebat.prv.an/ nos. Demptis ergo quatuor de regno přís fuim quorü quarto dicta éppbena patet q of ad repus regni fui deregno painis non tranficrit nisi.ci),ani.déptis igitur iftis rij de.rvi.fequitur quando dicta fuit ppbet o

tia czechia iam babebat.riii.annos.fequif ergo o propbetiam co verif em non potuit quia iam erat natus. Patet fecundo o non potuit intelligt de filio yfate ppter illud qo in fequent.c.dicitur.acceffi ad propbenffaz propter duo. Timo quia de illo filio yfate qui fecundum textum nomen cius fuit acce lcra velociter fpolia detrabe cito predař nec de cius nomine,nec de cius vita,nec de ciuf geftis aut morte vlla mentio fitin fcriptu ra fecundum ergo bayeronimon cadem faci litate qua diatur contemnitur. Secundo quia non eft verum o Jaias protunc acces deret ad propbetiffam vrozem fuam vt ipfa conaperet et pareret filium de quo intelli guntiudei. Et ratio eft quia in textu pies mittitur adbibui mibi duos teftes fidcles Unam facerdotem et Zachariam filiú ba rachie.et ftatim fequitur acceffi ad prophes tiffam que concepitet peperit filium. Mos do dico iudeisduo primo ad quid pro pbeta inducebat iftos teftes:nunquid indi gebat teftibus in accedendo ad concubuum propbetiffe vrozis fuc.iftud eft turpe dicere.

Scando peto ab eis qui fuerüt ifti teftes fideles.non vnas qui fuit tempore Joachi de quo Djere.xxvi. Fuit vir propbetans m nominc domini,vrias filius femcy quia a tempore acbazt et yfaie vf ad tempus Jo acbim vt patetin quo fuit ifte propheta fue runt plus q.canni.ficut patet per tempora per que regnauerunt regef.qui fueruntime dio vt patet quartum librum Regú difcur renti.tem alius teftis fidelis Zacbari as filius baracbie qui eft.xi.de.xij.propbe nis minoribus non erat adbuc natuf.ipfe fu it fecundo anno regni darij regis perfarum qui fucceffit tyro.qui dedit licentiam iudcis reedificandi templum et a tempore acbaz et yfaic vfqz ad tempus darij fluxerunt plus

ducenti anni.non ergo ifte acceffus yfaic ad propbetiffam nec de iftis teftibus aliqd continet ventatis. Quod ergo dicunt iudei eft veritas iftius textus. O vtinam tolleres tur ceatas ab oculis veftris.Lerte dico q ㄓ ventas ifhus propbetic eft ocus fpiritu? fandus affumpfitiftos duosteftes fupradi cros et acceffit ad propbetiffam id eft ad vir giné mania a buit fpm ppbetie et cocepitet pepufiliú bmxpm faluatozením.ná qué

[ocr errors]

do diciturītextu adhibui mibi duos tefics et cetera.loquitur fpintuflanctus per feipfuz etnon ppbeta ficut eni loquify propbetam fic potloqui per feipfum. Ifti duo teftes fi deles quos deus fpirituffanctus adbibuit fucrunt. Arias filius femcy de quo digu eft qppbetauit multa mala contra ciuitatem que venerunt in captiuitate babylonica. E sacharias filius baracbic qui propbetauit multa bonafpaliter de aduentu meffie zas chanc.ix. Exulta fatis filia fyon.ccce rex tu? venit tibi iuftus et faluatoz etcetera. Etqñ dicitur o adbuch fuerutnant fed futuri crut Diceft dicedú q no obftat q2 pterit et futu ru totú eft dco prefens.et ita loquitur de pie terito et de futuro ficut de prefenti et poft p phetias iftorum fequitur immediate in ter tu totum in perfona dei et spúsancti et access fi ad propbenffam.l.virginem María que ppbctauit in cantico. Magnificat aiamca dominu. Stcöcepit et peperit filium. Afte acceffus funt fpecialis et bocper fpiritu fan ctum ficut dixit fibi angelus Luce.i.fpirituf fanctus fuperueniet in te. Ad quitü et vl timú argumentu dicedu q intelligiturð sæ entia bumana.licet ei in epo no fuerit igno A rantia tamëq; fact? ēbōitēpoze babuit scie tiam in tempore et ante illa baberet libe ratto populi denunciata peryfaiam comple ta fuit. Lü igitur fupra declaratü fit qp ibus nazarenus fit vere pps.fequiť mater eiuf maria cócepit cu et peperit virgo et per con/ fequés cft fancnffima.nec iudci pñt dictaz auctoritate negare qe nõ folú accipiťd tráls lationebieronimi.fed etiã de tráflatiōc.lxx. interpectu qui fuerunt iudei.et in lege et pio pbetis pertiffimi fecüdü q dicit Jofepbus antiquitatis iudaice libro.rij. Eideat etiaz iudei tergi tranflatione cbaldaicam cui con tradicere no poffunt necaudent.qe isha p20/ phetiam ficcrponit.vnde vbinos babem? bicet adbibui mibi teftes fideles vriam fa cerdote ctzacbaria filiü barachie et acceffi ad ppbetiffam etc. Illa träflatō fic habet.et cotcftatus fum conteftationes malas expre mea quas dici venturas in ppbetia vite fa cerdotis ce futurú eft quoq; fic omné cófola tionéquá día vêtura in ppbeta zachane fi lij barachic ego adducturus fum et acceffi ad ppbetiffam ct cócepit et pepit etc. 3tem

[ocr errors]

pot declarari fanctitas virginitatis Darie erfecreto lemarbe.q2 men daufa contra na/ turam fua cft ibi pofita in verbo niultiplica bitur cius imperiu.vide fupra lib.i.in aper tione primi tbefauri. Unde in libro quídia tur fabatb apud bebicos autetice diať men daufa verbú claufum fignificat. Ide aute p fuadetur per illud quod babetur yfaic.ci. Egredietur virga de radice yeffect flos dera dice cíus afcendet. Dec auctoritas ad litte ram intelligitur debasto vt fupza oftenfum eft qui per florem itelligitur.quia ficut fine arboris corruptione flos ab ea egreditur.fi tps.nafaturus ex matre abfo virginitatis corruptione. Idem etiam perfuadetur per boc quod babetur.yfaie.lxvi.ante parturi ret pepent parturire eft dolorem partus fen tire. Non autez dicitur de aliqua muliere q P ipfa peperitable dolore partus cxcepta do mini noftribefuchaft matre: tem bie remías.xxxix.diatur nouum faact domin? fuper terram femina arcundabit virum.per bocq diat propbeta-nouum faciet domin? manifefte oftendit infolitam rem futuram a domino et alias inauditam quod fuit qua do virgo beata diuinitus concepit ibefuz yi rum fcientijs et virtutibus ab instanti fue co ceptionis perfectum et fic cum fuo arcude dit vtero virginali: Quod etiaz ipfum pa reret manente corrupta boc non eft nouum mulieribus.fed ipfum pareret ipfa rema/ nente claufa iftud eft nouum. Item bocfu/ it figuratum Ezechielis.xliiij.et diat do minus mcus ad me.pozta bec'claufa ent et non aperietur. et vir non tranfibit per cam quoniam dominus deus ifrabel ingreffus eft per cam crito daufa.etbiceft finis vers? in bebzeo per banc poztam intelligitur vir go Maria per quam filius dei venit ad nof cteriuit deus et bomo clausura virginita tis integra remanente. Frem rabi barachiaf exponens illud Trenozum vlamo, pupilli facti fumus abfo patre dicit op deus fanct? et bencdiaus aut ifrabeli.vos diciftis coraz mc pupilli facti fumus abfqp patre. Redem proz que ego fufcitabo vobis fine patre ent fesi tems.ficut e fine matre in celis et fic fm cu appet virgitas manemris xpi. Jie ons Bonauétura quodã cps,albañ. sup terau fententiarum diftinatione .iij. loquens de

1

[merged small][merged small][ocr errors]

Janctificatione marie dicit. Quida iudei affe rutocca o quifce pulcbemma a nullo in

bominü fuit cupitavñ aût acceperit boc iudcorn diau nefare fe dicit. Ricolaus oly ra. Sed non cft verifimile op talis aut tant? Φ docto: pofuerit iftud in fcripto fyo nifi ba buent ab aliquo loco autentico. Ratio auté quare virgo beata no fuit cöcupita ab bomi nib pot affignari.qe difpofitio metis mag] relucet in facie o in ceteris alijs ptib? ppter of quod ex plenitudine grate exiftentis, in cius mente fiebat queda refulgentia in cius facic que in boib'ipfam intuentib? cócupifcentia no excitabatfed magis că reprimebatet boc modo de amabilitate fanai Sebaftiani di citur. Recelle eni erat vt qué de tanta pfude rat grå ab oib'amaret. Lonfequenter decla ratur fanctitas virginis marie p faripturas farracenozum ppter maiozē côfusione iude ozu diatur ci in alcbozano machometi. Di xerüt angeli.maria deus vnc elegitte et punficauit te et clegit te clara fuper mulicref feculozi. Are ibidé. O maria de? ănúcat ti bi ve bu ex ipfo.nomen cius ibus fili mas ne.ct crit bonorabilis in bocfeculo et in fus turo. Item ibidē dixit ipfa.deus me? quố crit mibi filius et non tetigit me bomo. Di pufic deus crear quod vult cu decreuerit vtí

aliquid.diatei efto et ent.te in libro als bokam quie auctêtic apud cos dicit épbos rana foque macbometi o audiuit nunauz de dicerem nullus de filijs ada nafaf que non tangat fatban preter manam et filiü ci pernúaй aut dei intelligit macbometu.itez diat cbumulic ppbetă.i.machometú dirifs fe mula pfecti fuerit in boib?,nulla auté in mulienbus fuit pfecta nifi mater tbu. Das aut fcnpturas farracenozu induxi quia fecus du apoftolu oportet fanctos babere teftimo niu ab bis qui fous funt. Patet igitur de'un mioze fui arguméti acapit falfum fcz qin genealogia faluatous no ponitur aliq mulier fancta.cui opiniõis videt fuiffe ie ronimus fup Datbcú dicés. Notādñige, nealogia faluatoris nulla fanctaru mulicrú aflumi fed eas quas fcriptura reprcbendit quippter peccatozes venerat de peccatnab? nafces oim peccata deleret. Sed iftud dictu no placet Nicolao de lyra pzopter duo.pzio qz vt dictú eft in genealogia faluatoris po niturmania fanctarú fandiflima. Scaindo

iu

quia ex cadê ratione ibidē arguit Byeroni / mus ad oppofitum.f. ppter peccatú atba liefilie impiffimcicfabelis que erat ydola tra et adydolatra traxit Joatban maritum fuú filius áború ochozias et nepos Toas et pnepos amafias tolluntur a genealogia faluatoris.

Contendit iudcus probare oibus non eft verus meffias quia non eft filius dauid fiue de genere dauid.

Bartum argumentum iudeorum cuagelio eft in primo.c. Maib: ponitur gencalogia epiqué afferunt xpiani effe verum meffiam ex eadem arguitur & ip femon eft meffias in lege promiffus: fic. Berus meffias debet ce filius dauid fiue d genere dauid fed ibefus nazarenus non eft filius dauido genere cius.ergo ipfe non eft meffias promiflus. Baior eft cóceffa ab oi b'tam iudcis xpianis.mino? pbať qua fiibus nazaren defcenderet de dauid fecun dú carne in cíus genealogia ponerctur.469 ftat auto nibil tale ibi eft qz in fine gencas logic diaturiacob aut genuit Jofepb viruz marie de qua natus eft rps etc. Núquid xpf eft ex femine iofepb natus vt dicaf de gene redauid.ficut etiofepb.Etp3 q xpiani boc non concedunt.ergo non babent et predic ta genealogia ipfe fit de genere dauid. Si forte dicat chriftianus q defcendit per mariam que eft de genere dauid bocnon ba betur ex textu quia non ponitur ibi quis ei? fuit pater vel mater.crgo nullo modo ibus nazarenus dicendus cft filius dauider con fequenter ipfe non eft meffias. Refponde tur fm bycro.in glo. non cft confuetudo feripturarum vtodo mulieri in generatio nibus teretur. Et ideo non per mariam fed per Jofepb inducitur cum de vna mbu Jos fepb et maria fuerunt:vnde et eam quali p ximam cogebatur accipere.ne vna tribus fe in aliam confunderet. vnde Numeri.xxxvi. omnes viri ducunt vxozes de tribu et cogna tione fua et cunce feminc maritos de cadez tribu accipient vt bereditas permaneat in fa milijs.3 cótra boc Exod.vi.accepit aazo fozorenaazon filia aminadab.f. clizabetb in vxoré de qua cóftat q erat dembu tuds

« AnteriorContinuar »