Imágenes de página
PDF
ePub

posed by Mr. Elmsley in the Addenda, has been anticipated by the Avwer of critics, Mr. Schütz.

802. Εκβας-σόδα. Mr. Elmsley refers to Mr. Porson's excellent note on the Orestes, v. 1427. to whose instances of Bairw, used transitively, we may add two; Helen. 35. τα δ' αυ Διός Βουλεύματάλλα τοϊσδε συμβαίνει κακούς. Pancrates in Athenaeus, XI. p. 478. Α. Αυταρ όγε σσείσας έκ κονδύος αργυρέoιο Νέκταρ, επ' αλλοδαπήν οίμον έβαινε σόδα. 828. ο δ' αύ, το τ' "Αργος μη καταισχύναι θέλων,

Και τας Μυκήνας, ξυμμάχους ελίσσετο.θέλειν is an indubitable correction adopted by Mr. Elmsley, who justly observes, that the word inícoeto supplicabat is purposely used, to expresst he timidity of Eurystheus. It reminds us forcibly of the illustrious Transatlantic General Hopkins, who, when his army (which breathed nothing but vengeance against the Kickapoos) was disordered by a gust of wind, requested that he might be allowed to dictate the course to be pursued for one day: ιίτα, τοιούτος γεγως, Τους Ηρακλείους ήλθε δουλώσων γόνους.

830. "ορθιον. Μagno sonitu. P. E. The correct English is, a rousing strain. Homer Iliad. Λ. 11. "Ενθα στάσ’ ήύσε θεα μέγα τε δεινόν τι, "Ορθι 'Αχαιοίσιν. The όρθιος νόμος of the musicians was an inspiring strain, with which Timotheus'* roused Alexander. See the notes on Proclus p. 436. ed. Gaisford. Sopater Stobri XLΙV. p. 311. τον όρθιον της αρετής άδεια νόμον. Cf. Harpocrat. ν. 'Aνωρθίαζαν.

836. πoυς επαλλαχθείς ποδί. The following words of Tyrtaeus are more in point than the passages adduced by Brodaeus. Και πόδα πας ποδι θείς, και επ' ασπίδος ασπίδ' έρείσας. (ap. Stob. Ι. p. 189.) And the following passage of Thucydides is more fully illustrative of the phrase έκαρτέρει μάχη, Μr. Elmsley's correction, than those in the note, το δε άλλο στρατόπεδον καρτερα μάχη και ώθισμώ ασπίδων συνιστήκει. ΙV. 96.

840. To Mr. Elmsley's instance of ágúyw in the sense of repelling, add Aesch. Theb. 121. αραξον δαίων άλωσιν.

845. ίππειον δίφρον. « Nostro Ioco non refragabor quo minus ίππιου doogov legatur. Quamquam multo libentius retinerem it to suppor quam ίππειον θεόν, ίππειον "Αργος, ίππειον Ποσειδώ, et similia. P. E. Mr. Elmsley seems tacitly to allude to an opinion which we threw out in this Journal, Vol. VΙΙΙ. p. 205. that the form ίππειος is never used by the Tragedians, there being only one passage where the metre requires it, viz. Hippol. 1352. of which we proposed a simple correction. In the verse before us we conceive the true reading to be ιππικόν δίφρον. ν. 854. Δίσσω γαρ αστέρ' ιππικούς υπό ζυγούς. Beck's Index will furnish six other instances in which inraizor is coupled with águce or similar words, and only one where ίππιον is similarly circumstanced, viz. Helen. 1511. where, no doubt, should be read ιππικόν άρμα. In the same way we find σωλικών ζυγών, σωλικούς ήχους, &c. βοϊκά ζεύγη, Pollux, X.53. ζεύγη ονικά, και ζεύγη ημιονικα, και δη και ίασικά. It appears to us that ίσαικός means

It is worth while to compare the description given by Dryden of the effects wrought by tlie music of Timotheus, with that of Himerius the Sophist in the Bibliotheca ot PhoHus, p. 2028.

equinus,

[ocr errors]

σκmus, and ίασιος αν εquo dictus, as ίσσιος Κόλωνος, ίσσιος Ποσειδων, and the like.

847. τάπό τούδ' ήδη κλύων Λίγοι μεν άλλος. Λίγοιμ' άν άλλον, Valckenaer. as it is quoted by Mr. Porson. ad. Orest. 1679. Λέγουμ’ αν άλλων P. E. which we prefer. To Mr. Elmsley's instances add Med. 652. Είδομεν ουκ εξ ετέρων Μύθων έχομεν Φράσασθαι.

849. Παλληνίδος. Quae in vico Atticae colitur, cui Pallene nomen.' McsGR. * Νomen non Παλλήνη, sed Πάλληνον fuisse suspicor, ex allverbio llarahvade, cujus loco Bamývade per jocum dixit Aristoph. Ach. 234' Ρ. Ε.

893. ει λίγεια λώτου χάρις ένα δαιτί. We approve of Mr. Elmsley's conjecture, εαι δαιτί. Med. 195. οίτινες ύμνους επί μέν θαλίαις, Εσι δ' ειλαφίναις και παρα δείπνους Εύροντο. Helen. i75, επί δάκρυσι, inter lacrymas.

899. τελισσιδώτειρα. • Analogiae repugnare videtur haec vox per Ω scripta. aBodótuiga legitur in Bacch. 419. iwvódóruga in Or. 175. P.E. Add βαρυδότειρα, Aesch. Theb. 977. 900. Αιών τε Κρόνου σας. We do not remember to have mct with this Aeon in any of the more ancient poets, and we cannot help suspecting that he was inserted here by some copyist versed in the writings of Proclus and the Platonists. The line of Pseudo-Orpheus, quoted by Musgrave, we conceive to be the offspring of some Gnostic Christian. We would write the concluding verses of the strophe and antistrophe as

[ocr errors]

follows.

γαρ τίκτει

[ocr errors]

Α. πολλά

θεός ταραγγέλλει, Μούρα τελισσιδότερ και

των αδίκων γε σαραι ών τε Κρόνου παίς.

ρων Φρονήματος αεί. Iliad. A. 209. θεοι αιέν εόντες. Callim. Joν. 9. συ δ' ου θάνες, έτσι γαρ αιεί.

926, ο θυμός ήν προ δίκας βίαιος. «Ηanc locutionem non alibi reperi. Passim occurrit siga sinnsP. E. We understand the words to mean. to whom the gratification of his anger was of more account than justice. Plato Crit. 16. μήτε παίδας σερί πλείονος σοιού, μήτε το ζήν, μήτε άλλο μηδέν προ του δικαίου.

961. Ουκ έστ' Αυστόν τόνδε σου κατακτανεί». Ουκ έστιν οσιόν is tlie excelJent correction of Mr. Elmsley, who quotes Iph. T. 1044. It is strongly. Confirmed by ν. 1011, Ούχ άγνός ειμί το κτανόντι κατθανών.

968. ' Eo sensu quo nostro loco legitur áwuotñoas, utrumque & wooñoær et ámueñoas usurpant tragici

. Soph. Phil. 1447. Oix ambñow toãs cois μύθους. Εurip. Οr. 31. Ομως δ' απέκτειν', ουκ απειθήσας θεώ. P. E. We have little doubt but that in the second of these instances should be read καιστήσας . Ιon. 557. Τω θεώ γαρ (μοί γούν) ουκ ασιστεϊν

είκός. Aesch. Agam. 1059. Πείθοι' αν, εί πείθοι, απειθονης δ' ίσως, which verse, as it stands, is bad Greek, and of which we are unable to propose a plausible correction. We are of opinion that the Attic poets never used the word watiliw, because, if we mistake not, they had no such adjective as kwelis, but formed compounds of this sort from the aorist i wibor. The metre requires ευαιθής, with the penultima short, in Aesch. Prometh. 333. Agam. 984. In Eurip. Androin. 819. for túmuléomeçou at the end of a senarius, nobody will hesitate to replace túwiláctipos, Hesych. 'Awubús.

A A 2

ανυπότακτος

[graphic]

ανυπότακτος Σοφοκλής Αιχμαλωτίσν. We do not consider this authority of any weight. Homer always uses áwidth with the second syllable short.

969. Χρην τόνδε μη ζην, μηδ' οραν φάος τόδε. «Φάος τόδε senarium claudunt in Hippol. 907. 993. Alc. 1142. P. E. Alc. 80. “Οστις αν ενίσοι σότερον φθιμένης Την βασίλειαν χρή πενθεϊν, η Zώσ' έτι λεύσσει φως Πελίου παίς. We read, πότερον φθιμένην Xρή βασίλειαν πενθεϊν, και ζώσ' Ετι παίς Πελιου λεύσσει τόδε φώς. Helen. 6ο. “Έως μεν ούν φώς ηλίου τόδ' έβλιοι Πρωτεύς. 845. θανόντος σου, τόδ' εκλείψιν φάος.

978. πρός ταύτα, την θρασείαν, όστις αν θέλοι, - Λέξει. όστις αν θέλη P. E. Where Őotis has the force of whosoever may, it requires a subjunctive, as here and in Helen. 154. Κτείνει γαρ "Έλλην, όντιν' αν λάβη, ξένον. Where it is used for the relative δς, it requires either an indicative, as in Helen. 9. Θεοκλύμενον άρσεν, όστις εις θεούς σέβων Βίου διήνεγκ', or an optative with άν, as Alc. 80. 'Αλλ' ουδέ φίλων τις σέλας ουδείς, “Οστις αν ενίσοι. Helen. 442. τίς αν πυλωρός εκ δόμων μόλου, "Οστις διαγγείλεια ταμ είσα κακά. Read “ος αν διαγγείλεις. We are not satisfied with the future tense Λίξει after πρός ταύτα, which words, when used as in this passage, are commonly followed by an imperative mood. Med. 1355. Προς ταύτα, και λέαιναν, ει βούλει, κάλει, Και Σκύλλαν.

985. δειλίαν όφλειν τινά.-οφλείν τινα is given by Mr. Elmsley, who observed in his valuable edition of the Acharneans of Aristophanes that φλον is an aorist. . 986. Εγώ δε νεικος ουχ έκών τόδ' ηράμην

ήδη γε σοι μεν αυτανέψιος γιγώς. ou dñta' coi piva. y. P. E. which is no doubt the genuine reading.

1002. πάντα κινήσαι φέτρον. Diogenian. VΙΙ. 42. πάντα κινήσω σίτρο» Two accounts of the origin of this proverbial expression, to leare not a stone unturned, are given by Photius, of which Mr. Elmsley prefers the second, which says that it took its rise from those who hunted for crabs. We think it more likely to have been originally said of those, who carefully turned up the loose stones in the pavement of their houses, to see if any scorpions were concealed under them. A drinking song in Athe neus XV. p. 695. D. runs thus, Υσο σαντί λίθω σκόρσιος, ο τάν, υποδύεται. Φράζου μη σε βάλη, (τulg. ώ ταϊς) which is clearly addressed to some person employed in turning up the stones to search for score pions. Sophocles Αιχμαλωτίσιν. - 'Εν παντί γάρ τοι σκόρειος Φρουρεί λίθων

1014. Προς αγ είσας, ανήκουσας - Προσιίσας, αντήκουσας. P. E. We prefer Mr. Elmsley's second conjecture, Αγ' είσας αντήκουσας. Alc. 701. ει δ' ημάς κακώς Ερείς, ακούσει πολλα κου ψευδή κακά. Ηomer II. Υ. 250. “οσποιον είσησθα ίσος, τοϊόν και έπακούσαις. Ηesiod. Op. Di. 719. Ει δε κακόν είσοις, τάχα και αυτός μείζον ακούσαις. Αlceus (αρ. Ρrocl. in Hesiod. μ. 153.) Είκ' είσοις τα θέλεις, ακούσαις τα κ' ου θέλεις. Read, Aϊκ' είσης τα θέλεις, ακούσεις τα κ' ου θέλους. Τerent. Andr. V. iv. 17. Si mi pergit quae volt dicere, ea quæ nonvolt audiet.

1026. Κτίν, ου παραιτούμαι σε' τήνδε δή πόλιν-Χρησμό απαλαιό Λοξίου "Αρήσομαι - τήνδε δε πτόλι». P. E. We apprehend that the true reading is, την δε η πόλι». Orest. 52. “Ήκει γαρ εις γην Μενέλεως Τροίας άσο, δολαισι πλαγχθείς την λ ή σολίστoνoν Ελένον – σρούσιμψεν.

104C. Αλλά

[merged small][ocr errors]

p. 490.

[ocr errors]

1806

1040. αλλά μήτε μου χοάς, Μήθ' αίμ' εάσης εις εμόν στάξαι τόσον. For sien Mr. Elmsley receives támor, the correction of Heath. Not one of the commentators has understood the passage. Eurystheus means to 95, 'Do not suffer them (the Heraclida) to pour out libations (oráža. xas

) upon my tomb, nor let them avert the evils I threaten, by performing these offices of friendship to me;' (as Clytaemnestra strove to avert the anger of Agamemnon by sending libations to his tomb. Soph. Electr

. 446.). This interpretation in some measure explains v. 1050.
where Alcmena says, that after his death he may be given to the dogs
for any thing she cares.

We cannot imagine why Eurystheus should
suppose that blood would be sprinkled on his tomb. The only libations
w the dead mentioned by Greek authors, consisted of wine, milk, honey
and water. See Iliad y. 220. Aesch. Pers. 610. Soph. El. 434. 894.
Lamp. Or. 114. Iph. T. 633. Alcæus in Brunck's Analecta I.
Axipeter ibid. II. p. 26. except in the case of magical incantations, as
in Heliodorus Aeth. VI. p. 301. ed. 1611. We think therefore that
has to aire icons should be read poin prūza iávns. In an Epigram of
Hegemon are the words Σπάρτας χίλιοι άνδρες έωισχoν αίμα το Περσών.
: Huschke judiciously restores ρεύμα το Περσών. Then for TouΟΝ we
read NOTON. Posidippus in Athenæus I. p. 32. B. Anempès, átomos,
η μορίνης, ο τίμιος, read, Διψηρός, ΑΠΟΤΟΣ. The whole verse we
Rould read thus, Μή ρεύμ' έάσης εις εμέ στάξαι σοτόν. Finally we ob-
Serve

, that vv. 1037. 8. 9. and part of 1040. should be included in a
parenthesis.
1054. Ta gas it impwr., Sic ráao goù apud Soph. Oed. C. 1628. P.E.
Soph

. El. 1464. Kai din Tidītas túa fucõ. Eurip. Iph. A. 1214:
ή ταφ' εμού σοφα, Δάκρυα σαρίξω. Ηeracl. 23. ασθενή μεν τάσ' εμού
dhpuétes.' In v. 1272.' for ådrce temi ocê cxómu should be written
λά τόσο σου σκίσει. .
In perusing the present volume we have observed the following
typographical errors, besides those which are noticed in the errata.
V. 782. ύπο for υπο. 986. ουκ εκων for ουχ έκων. p. 56, .

"Αθήνησι for 'Αθήνησι. 1. 2. Αγόραιος for 'Aγοραίος. p. 19, 18. Code Agam. 1468. for 1648.

The number of pages which we have devoted to the consideration of this small volume, will be sufficient to shew the estimation in which we hold Mr. Elmsley's critical labours. In fact we take some shame to ourselves, for not having assigned a portion of our former numbers to an analysis of his editions of the Oedipus Tyrannus of Sophocles and the Acharneans of Aristophanes. The appearance of a third portion of the Greek drama under the same auspices reminded us of our neglect, for which we have now endeavoured to make amends by giving a tolerably accurate account of the alterations which Mr. Elmsley has made in the received text of Euripides. We should, in all likelihood, have made our article more acceptable to our critical readers, had we quoted more of Mr. Elmsley's observations and fewer of our own. But we recommend AAS

thena

[ocr errors]

E

[ocr errors]
[graphic]

them to read his notes entire; and if they fail to dérive from them a great deal of information which is both valuable and new, they will either be better scholars or greater dunces than we give them credit for being. An attentive perusal of Mr. Elmsley's publications has convinced us, that he has studied the remains of the Greek theatre with greater accuracy and attention than almost any scholar of his own or former times; and we cannot help expressing a wish, in which every lover of classical literature will join, that he may finish the web which he so ably began on a former occasion, and give to the world a correct and useful edition of the most dignified and polished of the Greek tragedians.

Art. VII. 1. Des Progrès de la Puissance Russe depuis son Ori

gine jusqu'au Commencement du 19ème Siècle. Par Mr. L

Paris, 1812. 8vo. pp. 514. . 2. Seconde Guerre de Pologne, ou Considérations sur la Paix pub

lique du Continent, et sur l'Indépendance Maritime de l'Europe,

Par M.M. de Montgalliard. Paris, 1812. 8vo. pp. 330. "THE grand object in travelling,' said Dr. Johnson, ‘ is to see

the coasts of the Mediterranean. On those shores were situated the four great empires of the world—the Assyrian, the Persian, the Grecian, and the Roman: all our religion, almost all our law, almost all our arts, almost all that sets us above savages has come to us from the shores of the Mediterranean. There are few, we imagine, who have not felt the justice of this observation; and it may perhaps be considered as one of the many disadvantages attendant upon the evil days on which we are fallen, that all access to the most interesting parts of Europe has been for some time denied to our countrymen. But though the grand tour, that indispensable part of the education of the fashionable men of former days, be no longer practicable, a more anxious desire for that species of information, which is alone to be gained by foreign travel, has at no time prevailed than at present; and, as in the commercial world, we find, when one channel of communication is stopped, another is speedily opened, the spirit of inquiry has lately led our countrymen into regions which formerly were but rarely visited. The islands of Greece have been explored in every direction, and no traveller can now return home, with any degree of self-satisfaction, unless he have traversed the Krimea, peeped into the Grand Signior's harem, or selected some favored spot in the Archipelago, as a retreat from the tedium of his native country.

The events too of the last campaign, have rendered Russia more than ever an object of curiosity, and the great part which she

bas

« AnteriorContinuar »