Imágenes de página
PDF
ePub

Κύματι εἰλυμένη ῥοθίῳ ; τί δ ̓ ἄρ ̓ ἐσυφελίχθης
Ιρὸς Ιορδάνη ποτὶ ἀργυροειδέα πηγήν;
Τίπ ̓ ὅρια σκαρθμοῖσιν ἀπειρέσια κλαίεσθε
Ως και σφριγόων της ἐϋτραφερῷ ἐν ἀλωῇ ;
Βαιοτέραι τί δ ̓ ἀφ ̓ ὑμμῖς ἀνασκιρτησατ ̓ ἐρίπναι,
̔Οῖα παραὶ σύριγο φίλῃ ὑπὸ μητέρι ἄρνες ;
Σείεο γαῖα τρίυσα Θεὸν μεγάλ ̓ ἐκτυπέοντα
Γαῖα Θεὸν τρείεσ ̓ ὕπατον σέβας Ἰσσακίδαο,
Ὅς τε καὶ ἐκ σπιλάδων ποταμὺς χέε μορμύζοντας,
Κρήνηντ ̓ ἀεναὸν πέτρης ἀπὸ δακρυοέσσης.

15

20

Philofophus ad regem quendam, qui eum ignotum & infontem inter reos forte captum infcius damnaverat, τὴν ἐπὶ θανάτῳ πορευόμενος hæc fubito mifit.

Ω ἄνα, εἰ ὀλέσης με τὸν ἔννομον, ἐδέ τιν ̓ ἀνδρῶν
Δεινὸν ὅλως δράσαντα, σοφώτατον ἴσθι κάρηνον
Ρηϊδιὼς ἀφέλοιο, τὸ δ ̓ ἕτερον αὖθι νοήσεις,
* Μαψιδίως δ ̓ ἄρ ̓ ἔπειτα τεὸν πρὸς θυμὸν ὀδυρῆ,
Τοιὸν δ' ἐκ πόλιος περιώνυμον ἄλκας ὀλέσσας.

In effigiei ejus Sculptorem +.

*Αμαθεῖ γεγράφθαι χειρὶ τήνδε μὲν εἰκόνα Φαίῃς τάχ ̓ ἄν, πρὸς εἶδος αὐτοφυὶς βλέπων.

Τὸν δ ̓ ἐκτυπωτὸν ἐκ ἐπιγνότες φίλοι

Τελᾶτε φαόλυ δυσμίμημα ζωγράφω.

Μὰψ αὕτως δ ̓ ἀφ ̓ ἔπειτα χρόνῳ μάλα πολλὸν ὀδόξῃ,

Τοιὸν δ ̓ ἐκ πόλεως

-Edit. 1645.

+ Added in the Edition of 1673.

Ad

Ad Salfillum Poetam Romanum ægrotantem.

SCAZONTE S.

Mufa greffum quæ volens trahis claudum,
Vulcanioque tarda gaudes inceffu,

Nec fentis illud in loco minus gratum,
Quàm cùm décentes flava Deiope furas
Alternat aureum ante Junonis lectum,
Adefdum & hæc s'is verba pauca Salfillo
Refer, Camoena noftra cui tantum eft cordi,
Quamque ille magnis prætulit immeritò divis.
Hæc ergo alumnus ille Londini Milto,
Diebus hifce qui fuum linquens nidum
Polique tractum, (peffimus ubi ventorum,
In fanientis impotenfque pulmonis
Pernix anhela fub Jove exercet flabra)
Venit feraces Itali foli ad glebas,
Vifum fuperbâ cognitas urbes famâ
Virofque doctaque indolem juventutis,
Tibi optat idem hic fausta multa Salfille,
Habitumque feffo corpori penitùs fanum;
Cui nunc profunda bilis infestat renes,
Præcordiifque fixa damnofum fpirat.
Nec id pepercit impia quòd tu Romano
Tam cultus ore Lesbium condis melos.
O dulce divûm munus, O falus Hebes
Germana! Tuque Phoebe, morborum terror,
Pythone cæfo, five tu magis Pæan

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Libenter

Libenter audis, hic tuus facerdos eft.

Querceta Fauni, vofque rore vinofo.
Colles benigni, mitis Evandri fedes,
Siquid falubre vallibus frondet vestris,
ferte certatim vati.

Levamen ægro
Sic ille charis redditus rursùm Mufis
Vicina dulci prata mulcebit cantu.
Ipfe inter atros emirabitur lucos

Numa, ubi beatum degit otium æternum,
Suam reclivis femper Ægeriam fpectans.
Tumidufque & ipfe Tibris hinc delinitus
Spei favebit annuæ colonorum :
Nec in fepulchris ibit obfeffum reges
Nimiùm finiftro laxus irruens loro:
Sed fræna melius temperabit undarum,
Adufque curvi falfa regna Portumni.

30

35

40

MAN

[blocks in formation]

Joannes Baptifta Manfus Marchio Villenfis, vir ingenii laude, tum litterarum ftudio, nec non & bellica virtute apud Italos clarus in primis eft. Ad quem Torquati Taffi dialogus extat de Amicitia fcriptus; erat enim Tafli amiciffimus; ab quo etiam inter Campaniæ principes celebratur, in illo poemate cui titulus Gerufalemme conquistata, lib. 20.

Fra cavalier magnanimi, è cortefi
Rifplende il Manfo-

Is authorem Neapoli commorantem fummâ benevolentiâ profecutus eft, multaque ei detulit humanitatis officia. Ad hunc itaque hofpes ille antequam ab ea urbe difcederet, ut ne ingratum fe oftenderet, hoc carmen mifit.

H

ÆC quoque Manfe tuæ meditantur carmina laudi Pierides, tibi Manfe choro notiffime Phoebi, Quandoquidem ille alium haud æquo eft dignatus hoPoft Galli cineres, & Mæcenatis Hetrufci

[nore, Tu quoque, fi noftræ tantum valet aura Camœnæ, 5 Victrices hederas inter, laurofque fedebis. Te pridem magno felix concordia Tasso Junxit, & æternis infcripfit nomina chartis. Mox tibi dulciloquum non infcia Musa Marinum Tradidit, ille tuum dici fe gaudet alumnum, Dum canit Affyrios divûm prolixus amores ;

[ocr errors]

Mollis & Aufonias ftupefecit carmine nymphas.

15

20

Ille itidem moriens tibi foli debita vates
Offa tibi foli, fupremaque vota reliquit.
Nec manes pietas tua chara fefellit amici,
Vidimus arridentem operofo ex ære poetam.
Nec fatis hoc vifum eft in utrumque, & nec pia ceffant
Officia in tumulo, cupis integros rapere Orco,
Quà potes, atque avidas Parcarum eludere leges :
Amborum genus, & varia fub forte peractam
Defcribis vitam, morefque, & dona Minervæ ;
mulus illius Mycalen qui natus ad altam.
Rettulit Æolii vitam facundus Homeri,
Ergo ego te Cliûs & magni nomine Phoebi,
Manfe pater, jubeo longum falvere per ævum
Miffus Hyperboreo juvenis peregrinus ab axe.
Nec tu longinquam bonus afpernabere Mufam,
Quæ nuper gelidâ vix enutrita fub Arcto
Imprudens Italas aufa eft volitare per urbes.
Nos etiam in noftro modulantes flumine cygnos
Credimus obfcuras. noctis fenfiffe per umbras,
Quà Thamefis late puris argenteus urnis
Oceani glaucos perfundit gurgite crines.

25

[ocr errors]

30

Quin & in has quondam pervenit Tityrus oras.
Sed neque nos genus incultum, nec inutile Phobo, 35
Quà plaga fepteno mundi fulcata Trione

Brumalem patitur longâ fub nocte Boöten.

Nos etiam colimus Phoebum, nos munera Phoebo
Flaventes fpicas, & lutea mala caniftris,

Halantemque crocum (perhibet nifi vana vetuftas) 40
Mifimus, & lectas Druidum de gente choreas.

(Gens

« AnteriorContinuar »