Imágenes de página
PDF
ePub

Toleto ad terras maurorum, et placuit eí ut c'vitas Toleti non esset praestamo , nec sit in ea dominator praeter eum ñeque vir ñeque foemina. Et in tempore estatis lucrant Tole tum defendere ab omnibus volentibuseam opprimere siye $int cbristiani sive mauri, et jussit ut ulla persona habeat haereditatem in Toleto, nisi qui moraverit In ea cum filüs et uXore sua, et fabricado muris constet semper de commodis et utilitatibus Toleti, sicut ante erat in tempore avi sui.Adefousi regis, sit ei beata requies: si allquís castellaaus ,ad suum forum ire voluerit vadat; et super hoc totuin , eXaltet Deus imperium suum , dímisit illis omn'u peccata quae acciderunt de occisione judaeorum et de re Ju¿ Uiqrniti- et de totis perquiaitionibus, tam' inajoribus.quam roinoribus y et caetera quae eXpectant ad' ornamenta priyiiegli. <R Aliudprivilcgiuni. Quoniam ea qu<e ± regí bus . et., terrarum príncipibus iastituuntur, scripto fírmantur, ne .temporum diuturnitate obüvioni tríidantur, idcirco ego Aldefonsus Dei gratia reX Castella et Toleti una cum uXore mea Alienor regina, quia vos promptissimos et fideles in servitils meis inveni, facio eartam lioertatis, absolutionis et stabilitatis vobis tott toledano concilio prssenti et futuro, in perpetuum vatituraai. Dono itaque et concedo omnibus Tolati militibus et totius termini sui, praesentibus et futuris , quod de omnibus hxreditatibus quas liabent in Toleto aut in aliqua parte termini sui, vel de extero habuerint nullam decimam nec forum aliquod regí nec domino terree nec alicui alii unquam persolvant, et quicumque de majoribus eorum koereditates ipsorum excohierint, de fructibus inde per' Geptis nullam decimam tribuant, sed praedicti milites cum omnibus hxreditatibus sui» liberi et immunes ab omní regali alioque gravamine eXactione per secula cuneta permaneant; et estera de ornamento privilegü. % Aliud. Notum sit tam praesentibus quam futuris quod ego Aldefonsus Dei gratia reX Castellae et Toleti vidi privilegium illud quod reX Aldefonsus proavus meus felicis memorias olim toletanis civibus fecerat, in quo continebatur quod TOMO llt, £

quicumque moraretur in Toleto ibidem vicinitatem et militiam faciendo secundum forum Toleti esset excusatus et absolutus ab omni alio pecto et facendera in toto regno suo. Ego itaque praedictus'rex Aldefonsus volens praedecessorum nostrorum facta rata esse et firma, una curii uxore mea Alienor regina, et cum filio meo Ferrando, facio cartam libertatis et absolutionis vobis toti concilio toletano praesenti et futuro, mandans ac firmiter praecipiens quod quicumque in Toleto morati fuerint ibideritqué vicinitatem et militiam secundum forum Toleti feeeriait de haereditatibus suis quas in toto regno meo habuerint, nullam faciant postam vel facenderam seu pectum aliquod, sed pro vicinitate et facendera atque militia Toleti sint excusati in omnibus aliis viilis regni mei, et reliqua, dé ornamentis. % Aliud. Praesentibus ét: futuris;n'otumsit ac manifestum quod ego Aldefonsus Dei gratia rex Cástellae et Toleti una cum uxore mea Alienor regina et cum filio meo Ferrando , libenti animo et voluntate spontanea facio cartam donationis , concessionis et stabilitatis vobis universo concilio toletano praesenti et futuro perenniter duraturam. Dono itaque vobis et concedo illum mesonem in Toleto ubi vendítur triticum ut eum habeatis in perpetuum , et accipiatis semper omnes mediduras omnesque directoras quae in eodem mesone evenerint de Omni tritico quod ibidem vendetur, itaque quantum acceperítis de illis mediduris et directuris, expetidatis in illa quae necesaria fuerint circa communen utilitatem fOtius concilii tóletani; et quod inde superfuerit' 4e "mediduris illis et directuris, deductis praedictis expensis, detis et expendatis in opere murorum de Toleto. Ita tamen hoc duximus vobis concedendum , quod dominüs archiepiscopus et canonici ecclesiaetoletanae sedis percipiant sem.* per .decimam. de. ómnibus illis mediduris et directuris qu,§ evenerint in illo praedictomesone, et cabrera de ornamentis. Item aliud. Per praesens scriptum notum sit omnibus tam praesentibus quam futuris quod ego Aldefonsus Dei gratia rex Castellae et Toieti una cum uxore mea Alienor regina et cuin filiis meis Ferrando et Henrrico , concedo et confirmo concilio toletano, sicut í'ecit proavus meu:>,.rex Aldefonsus, borne memorixy quod omnes villoe quee sunt in termino Toleti et aldea sive sint meas sive de apoteca mea sive domini archiepiscopi tola. tani sive ecclesice sanctee Mañee sive salve terree sive hos. pitalis siveordinis de Ucles sive militis, sive cujuscumque liominis , facenderam faciant cum civitute Toleti sicut faciunt cives illius civitatis: tatuen excipimus ab hac generalitate lllieseas qus fuit propria haereditas imperatoria , et U lmos et Ücañam et Montalban cum suo termino, quod numquam hoc fecerunt. Verumtamen de villis domini archiepiscopi et aldeis, ecclesice sonetee Marice mandamus ka, qued postam et facenderam quam supradioá-, mus illos debent facere cum civibus toletanis, faciant. eam non per manum eorum, sed per manum hormriw domini archiepiscopi qui coligat et det eam alcaldibus Toleti. Non enim volumus quod alcaldes vel cives toletani habeant aliquam potestatem vel aliquam premiam super fiomines archiepiscopi et ecclesice sanctee Mar,iee. JEt, cum ista pecta quam facient civibus toletanis sint liber i et ímmunes ab omni pecta et facendera regis. Et si ego vel filius meus aut aliquis de genere meo voluerit aliam pectam vel aliam facenderam habere de hominibus supradictis domini archiepiscopi et ecclesiae sanetae Maris, non te-, neantur aliquam pectam vel facenderam facere cuín civibus toletanis, et esteraexpectantia adornamentum privilegii. % Item aliud. Per prssens scriptum sit notum omnibus tam prssentibus quam futuris quod ego Aldefonsus Dei gratia rex Castells et Toleti, una cum uxore mea Alienore regina et cum filiis meis Ferrando et Henrrico, attendens dapnum civitatis toletarut et detrimentum quod. inde eveniebat terree, statui cum bonis hominibus de To-, leto , quod nullus homo de Toleto sive vir sive mulier possit daré vel venderé hcereditatem suam alicui ordini, excepto si voluerit eam dare vel vendere sanctee Mañee de Toleto, quia est sedes civitatis, sed de suo movili det quantum voluerit secundum suum forum: et ordo qui eam accrperit datam vel emptam, amittat eam, et qui eam Vértdidit, amittat morcbetinos, et habeani eos consanguirtei sui propinquíores. Ego tamen cum concilio, xcondonavi donipno Gonsalvo Petri de Turrecremata et suíá Cognatis Petro Armildez de Portugali et Garsis Petri de Fonte AlmeXir, quod haereditates suas et movile conferant cui suae sederit voluntati , illud scilicet quod hodie habent, condonavi inquam ístud eis et filils suis et súis ne* potibus. Concedimus etiam quod illud quod dortipna Luna ante istam institutionem concessit burgensi monasterio sancta: Mari,e regalis cum suis directuris valeat; miíes autem de al:a paite qui haereditatem habet in Toleto vel habuerfti faciat ibi in Vicinitate cum suis vicinis, aüoquin amittat illam et conferat íllam reX cuicumque voluerit qui pro ea faciat vicinitatem , et cxtera de ornamentis prívilegü. Suprascripta igitur privilegia et omnia Q"-x in eisdem continentur, ego reX Ferrandus superius nominatus vobis concedo , roboro et confirmo , necnon er statuo observan irrevocabiliter in aetefnum. Si quis vero hanc mes coneessionis paginam infringere, seu in aliqud diminuere pr*sumpserit, iram Dei omnipotentis plenarie incurrat, et cum Juda Domini proditore poenas sustintat infernales , et regis parti mille aureos in coto persolvat, quodque prssumpserit, effectu careat et dampnum quod vóbis super hoc intulerit, restituat duplicatum. Facta carta apud Madrid Xvi die januarü era M.CC. seXagesima, anno rvgni regis quinto. Et ego reX Ferrandus saepe dictus hanc caíramquam fierí jussi, manu propria roboro et confirmo.

[graphic]

Tiene dos columnas de confirmantes; encima de ambas ü dos dice:

"Roderícús tcktans sedis archiepiscopus Hispaniarum primas 'confirma?. * '' '"'V ''''.'

\ Primera columna.; Segunda columna. Waxiricfuj burgensis '¡' ' v .Alvarus Didaci conf. "epYü'copuS conf. -'Áifbnsus Telli conf.

[ocr errors][graphic]
« AnteriorContinuar »