Imágenes de página
PDF
ePub

confirma. Gutier Bermudes, confirma. Gonzalo Anzures, confirma. Pero Suariz, confirma. Diago Alvarez, confirma, Pelai Perez, confirma. Rodrigo Perez, confirma. Gutier Fernandez, Confirma. Garci Jimenez, confirma. Garci Bermudes, confirma. Johan Ramírez, confirma. Gonzalo Estevanez, confirma. Rodrigo Ordonez, confirma. Sancho Aznares, confirma. Johan Díaz, confirma. Pero diaz, confirma. Pelayo Gustioz, confirma. Pelayo Erigis nombrado de bótanense; lo que noté, confi rma. Et agora los caballe ros et los fij os-dalgo et los homes bonos del comun de Toledo enviáronme pedir merced que toviese por bien de les confirmar este privillegio et de gelo mandar gu ardar: et yo el sobredicho Rey D. Pedro por les facer bien et merced , et porque es mi voluntad que las mercedes et gracias que les ficieron ios Reyes onde yo vengo de gelas guardar et levar adelante por los muchos servicios et buenos que ellos siempre ficieroná los sobredichos Reyes et á mí, et me fasen de cada dia, téngolo por bien et confirmoles el dicho privillegio, et mando que les vala et sea guardado en todo bien et complidamente para siempre segund que en él se contiene , et defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les ir nin de les pasar contra él para lo quebrantar nin minguar en alguna cosa de las que se en él contienen por ninguna manera, ca cualquier ó cualesquier que lo fieiesen habrien la mi ira et demas pecharme hian en pena maravedís desta moneda

que se agora usa, et á los de Toledo sobredichos ó á quien tu voz tuviese todos los daños é menoscabos que por ende rescibiesen doblados , et demas á ellos et á lo que hpbiesen me tornaría por ello. Et porque esto sea firme et estable mandeles ende dar esta carta;sellada con mío sello de plomo. Dada en las cortes de ValladolM veinte et'cinco' dias de octubre, era de mili é trescientos' et ochenta et nueve anos. Yo Johan Gonzalez la fiz escrebwKpor mandado del Rey. Rui Fernandez , vista. Pero Canes.

Bibliof ca Peal de Madrid. Voléccion del P. Burriel. J)d. $9,f<A'.'¿5 y siguientes. . ' 4 J • • •.' ' ; ': <• '. NUM. II.

Confirmacion general que S. Fernando hizo de los privilegios otorgados por sus predecesores d la ciudad de To» ledo, y cuya coleccion forman el fuero de Toledo.

\Jt facta regum ac principum memoriam qua digna sunt assequantur, scripturae sunt beneficio solidanda. Idcircó ego Ferrandus, Dei gratia Rex Castellae et Toleti, cupiens progenitorum meorum vestigiis inhaerere , et eos in meis actibus prout potuero imitar!, volensque libertales et laudabiles consuetudines confirmare quas rpst suis fidelibusi contulerunt, una cum uxore mea donna Beatríce regina, ct cuin filio meo Alfonso,. ex assensu ac beneplacito donnae Berengari^e , reginae genitricis me¿e , facio cartam concessionia, roborationis , confirmationis et stabiiitatis vobis concilio toletano, militibus , civibus, tam mozarabis quam castellanis, seu francis, praesentibus et futurls, perpetuo valituram: concedo itaque vobis, et confirmo totum quantum ín istis subscriptis privilegiis quae á meis progenitoribus vestri prxdecessores Impetrarunt de vestra libertate et coinmodo continentur. Tenorem quorum transcribi feci verbo ad verbum sub una pagina in hunc modum. * Sub imperio almae et individuae Trinitatis Patris videlicet, et Filii et Spiritus sancti unius quidem omnipotentis Dei, hbc pactum renovatum et fcedus firmissl. mum jussit renovare et confirmare venerabilis Rex Aldefonsus Reimundi filius ad omnes cives toletanos, scilket castellanos, mozarabes, atque francos ptopter fidelitateni et equilitatem illorum, et illos privilegios, quos dederat lilis avus suus Aldéfonsus Rex det ilU Deus obtimam requiem , melioravit et confirmavit per amorem Dei et rei. missionem omnium peccatorum suorum : sic vero et om

* Ei mismo Rey O. Alonso VH diiioiro tul.priviíegio 4 Escalona sin mas ¿Herencia que donde dice a^ui Toleto, alli dice Escalona.

n'a judiela eorum secundum lihrum judicum sint judicata caram decem er nohiltssimis et sapientiss.im.is. illorum qui sedeant semper cum judíee. civitatis ad eXaminártela |ud.i-« cia populorum, er. ut praecedant qinn.es ia testimoniis, in. universo regno illius : simifiter et omnes clerici qui wcte et dieprose etomnibuschristiam$.omnipotentemDeumexorant, habzant absolutas suas hxreditates in reddendis décimis, Sic. vero dedit libertatem -mUitibus á portatico de caba.Uis. er m.ullis. in civirare Tolero; er si quis captivus ch.ristianus. eXlerit in caprivo mauto non det portaticum; er quantum dederit ReX' mUitibus Toleri muneribus sive proficuis. sir divisuin inrer illos, scilicet castellanos er galleeos et. mozarabes quomodo fuerinr in numero uni ab alus.,. er, quod non sint pignorad, ram müires quam cx~ ter/i Qiyes, toletani in universo regno illius. Quod si aUquts ausus. fuerir unum. eX illis in omnibus regionihus suis pignorare, dupler pignoram illam > et salvar regí s,eXaginta soidos: aihue aurem er miüres illorum, non faciant annubdam, nisi uno fosato in anno, et qui remanserit ^b ¡lio fosato síne juridica eXcusatione solvat regi decem soidos, et qui eX illis obierit et equum aut loricani. seu. aliquas anuas regis tenuerit, haqreiiteut omnía nli.i sui sive sui propinqui, et remaneant cummatre sua honorati et liberi in. honore patris illorum donee valeant equitare. Nam et si solam uXorem rel.iquerit sir honorata in honore mariti sui. Sic quoque qui inrus civitatis aut foras in villis in solaribus suis. commoraverir, et contentiones et jurgia ínter illos ceciderint, omnes calumnt* ipsqrum. sint suorum. Si quis vero eX illis in Francia aut in CasteJIam sive ad Galletiam seu quamcumque terram ire, voluerit, relinquat caballeruin in domo sua qui pro. eo, servíat infra tantum et vadat cum Del benedictione, et quícumque cum uXore sua ad suas haereditate» ultra sejrfa.m. ¡re, voluerit, relinquat caballero in¡ domo, sua , et yendat in, octobrio et veníat in primo, rriadlQr Quod si ad. hoc tamen non venerit , ét jaridicam excusationem non habueritsolvat regi seXaginta solidos , si yero uXorem non íebaverit non relinquat cum ea caballerum, tamen ad hoc placítum venia t. Similiter et agrícola et vinearum cultores reddant de tritico et ordeo et vinearum frugibus deeimam partem regi non plus. Et sint electi ad scribendam deeimam hane nomines ñdeles Déumque timentes mercedem regis aegípientes, et quod sit adducta in tempore triturarum mesium ad horrea regis , et ín tempore vindemiarum ad torcularía ejus , et accepta de eis cum juridica et aequalí mensura videntibus duobus vel tribus fidelibus ciyitatis, et hi qui hanc deeimam regi solvunt, non sit super eos aliquod servitium ad faciendum super bestias illorum, non sernara , nec fosataría , nec vigilia ín civitate neque in castello , sed sint honorati et liberi et ab omnibus Jateribus imperati, et quisquís eX íüis equitare voluerít in quibusdam temporlbus , equitet et íntret in mores militum, nam et quicuinque habuerít haereditatem aut villam juXta flumen de fluminibus Toleti , et in ipso flumine molendinum aut alnagora sive pesquera aedificare quesierit, faciet sine ullo timore , necnon et habeant ipsi et filü sui et heredes eorum omnes haeredttates sua> tiXas et ,6tabUí.tas usque in perpetuum , et quod vendant et emant uni ab alteris et donent ad quem quesierintet unusquisque faciat in sua haereditate secundum saam volunratem. Sic vero et si avus suus , det iili Deus requiem, abstulit aliquam haereditatem uni eorum per íram aut per injustitiam absque culpa palatina quod ín ea sit reversas* et itera quí haereditates in quacunique terra imperü illius Jiabuerít, jussit ut sayones non intrent in eas , nec majorinos, sed slnt ímperatae per amorem populationis illius in Toleto, Nam et cumDei adiutorio de quantis ciyitatibus mauror . rum ut habet fiduciam accipere , ut et iJJi quí de ípsis cívitatibus fuerínt, ibunt recuperate haereditates .suas., et quod vendícent eas de Toleto cum. moratnríbus Toleti. Sic quoque et illi qui ultra serrasunt, ssi aliquod judicium habuerint cum aliquo toletano, ,quod veniant Ad medianetum in calatalifa, et ibi se judicent cum eo, et per sanctorum patrum obedire et ampíere prsceptá, jussit,

amplificet Deus regnum ipsius , ut nullus judxus, nullus. nuper renatus habeat mandamentura super ullum chrístianum in Toleto nec in suo territorio. De estero vero sí, aliquis homo ceeiderit in homicidium aut in aliquem liborem absque sua voluntate, et probatura fuerit per veridicas testimonias, si ñdeiusorem dederit, non sit retrusus in carcerem , et si fideiusorem non habuerit, non feratur alicubi eXtra Toletum , sed tantum in toletano carcere tradatur, scilieet de alfada, et non' solvat n'si quintara partem calumnia non plus, quod si aliquis aliquem hominem occiderit intus Toleti aut foras iufra quinque milliarios in circuitu ejus morte turpissima lapidibus moriatur. Qui vero de occisione christíani vel mauri sive judaei per suspitionem aecusatus fuerit, nec fuerint super eum veridicas fidelesque testimonias , judicent eum per librum judicum. Si quis ergo cum aliquo furto probatus fuerit, totam calumniam secundum librum judicum solvat, sic vero et si peccato impediente aliquis homo cogitaverit aliquam traditionem in civitate aut ia castello , et discopertus fuerit per fidelissiraas testimonias ipse solus pateat malura aut eXilium , si vero fugierit et inventus non fuerit portionem suam de toto suo habere regi accipiant, et remaneat uXor sua cum filüs suis in portione sua intus civitatis et foras sine ullo impedimento, hoc judicium dedit nobilissimus ReX Adefonsus Raimundiz die qua hoc privilegium confirmavit, et jussit ut nullus pausaterus descendat in una eX domibus toletaaorum intus civitatis nec in villis suis , et si mulier eX mulieribus eorum vidua fuerit an virgo non sit data ad maritum invitus non per se neque per aliquam personam. Similiter et nullus erit ausus rapere mulierem de mulieribus eorum, mala si fuerit aut bona , non in civitate nec in via nec in villa, et quis unam eX illis rapuerit, morte moríatur ia loco. Sic etiam honorem christianorum confirmavit, ut maurus et judxus si habuerit judicium cum christiano, quod ad judicem chriitianorum veniat ad judicium, et quod nulia arma neque ullum caballura de sella eXeant de

« AnteriorContinuar »