Imágenes de página
PDF
ePub

Gen file music alaleach 4-29-51 73136

5. 10-51MFO

VOORWOORD.

was

Toen mij in 1912 de functie van Bibliothecaris onzer vereeniging werd opgedragen, heb ik aanstonds begrepen, dat een der noodzakelijkste voorwaarden tot een goed overzicht van hetgeen deel uitmaakt van den eigendom van de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis,

een scheiding van hetgeen gedurende vele jaren in gemeenschap met onze moeder-vereeniging, de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, werd onderhouden.

Die scheiding had reeds onder het beheer van wijlen Prof. Dr. H. C. ROGGE een aanvang genomen blijkens de aanduiding in den supplement-catalogus van 1895.

Dank zij de medewerking van Dr. C. P. BURGER JR., den Bibliothecaris der Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam, aan wiens dagelijksche hoede ook onze bibliotheek ten gevolge van het in bruikleen overdragen is toevertrouwd, en in samenwerking met de onder zijn bestuur fungeerende ambtenaren is het mij gelukt met bijna mathematische zekerheid vast te stellen, welke boeken en handschriften eigendom onzer Vereeniging zijn.

Deze catalogus is de eerste, die uitsluitend den eigendom der Vereeniging vermeldt. Bij de bewerking is het voorbeeld van den catalogus der bibliotheek van Dr. D. F. SCHEURLEER, den steeds met even groote geestdrift bezielden Voorzitter onzer Vereeniging, gevolgd.

Verschillende omstandigheden, o.w. de oorlog in de eerste plaats, hebben de uitgave ten zeerste vertraagd.

Voor de mij verleende hulp en raadgevingen bij de uitgave zeg ik vooral mijn medebestuurders, onzen reeds genoemden Voorzitter en Mr. A. DE STOPPELAAR FZN. hartelijk dank; voorts den heer J. W. WIJNDELTS, assistent der Universiteits-Bibliotheek.

Onze laatste catalogus dagteekent van 1884; de supplementen verschenen eenige jaren later (1895).

Laat mij de hoop uitspreken, dat onze verzameling zich weer zoodanig moge uitbreiden, dat spoedig opnieuw een catalogus, althans een supplement, zal noodig blijken te zijn.

Evenals in den catalogus van 1884 is het register opzettelijk met groote uitvoerigheid en nauwkeurigheid bewerkt om het gebruik van deze catalogus voor alle belangstellenden gemakkelijker te maken.

De Bibliothecaris,

AMSTERDAM, October 1919.

S. BOTTENHEIM.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

2

IO

Blz. I. BIBLIOGRAPHIE.

a. Algemeene verhandelingen. .

b. Catalogussen van bibliotheken en uitgevers.. II. TIJDSCHRIFTEN..

6 III. WOORDENBOEKEN

8 IV. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN AESTHETIEK. V. ACOUSTIEK GELUIDSLEER..

13 VI. - ALGEMEENE THEORIE HARMONIE- EN COMPOSITIELEER 14 VII. ZANGKUNST..

24 VIII. GESCHIEDENIS. a Algemeene geschiedenis. ...

26 b. Egyptische, Hebreeuwsche en Romeinsche oudheid... 28 IX. GESCHIEDENIS DER DRAMATISCHE MUZIEK

36 X. GESCHIEDENIS DER KERKELIJKE MUZIEK.

a. Algemeene beschouwingen en geschiedenis.
b. Verschillende kerken....

39 XI. GEDENKSCHRIFTEN, LEVENSBESCHRIJVINGEN EN BRIEF

WISSELING VAN TOONKUNSTENAARS, ENZ, HUNNE
LETTERKUNDIGE WERKEN, BENEVENS GESCHRIFTEN
OP HEN BETREKKING HEBBENDE...

46 XII. MUZIEKINSTRUMENTEN.

4. Algemeene beschouwingen, geschiedenis en verzamelingen 54 6. Afzonderlijke instrumenten, geschiedenis en handleidingen 55

38

[blocks in formation]

Forkel (Joh. Nic.), Allgemeine Litteratur der Musik oder

Anleitung zur Kenntniss musikal. Bücher. System. geordnet.

Leipzig, 1792, 8vo. Handbuch der musikalischen Litteratur oder allgemeines syste

matisch geordnetes Verzeichnis der bis zum Ende des Jahres 1815 gedruckten Musikalien, auch musikalischen Schriften und Abbildungen mit Anzeige der Verleger und Preise. Leipzig,

1817. 8vo. Becker (Carl Ferd.), Systematisch chronol. Darstellung der

musikal. Literatur, von der frühesten bis auf die neuesten Zeit.

Nebst biographische Notizen. Leipzig, 1836. 4to. Rimbault (Edw. F.), A biographical account of the musical

and poetical works publ. in England during the 16th and 17th cent. under the titles of madrigals, ballets, ayres, canzonets,

London, 1847. 8vo.

Ook onder den titel: Bibliotheca Madrigaliana. Becker (Carl Ferd.), Die Tonwerke des 16. und 17. Jahrh.

oder system.-chronol. Zusammenstellung der in diesen zwei

Jahrh. gedruckten Musikalien. 2te Ausg. Leipzig, 1855. 4to. Musica Sacra. Vollständiges Verzeichniss aller seit dem Jahre

1750-1867 gedruckt erschienener Compositionen für die Orgel, Lehrbücher für die Orgel, Schriften über Orgelbaukunst.

Nebst Angabe der Verleger und Preise. Erfurt, 1867. 8vo. Eitner (Rob), Verzeichniss neuer Ausgaben alter Musikwerke

aus der frühesten Zeit bis zum J. 1800. Berlin, 1871. 8vo.

« AnteriorContinuar »