Imágenes de página
PDF
ePub

Havingha (Gerh.), Oorspronk en voortgang der Orgelen, met

de voortreffelykheit van Alkmaars groote orgel, by gelegentheit

van deszelfs herstellinge. Alkmaar, J. van Beyeren. 1727. Svo. Veldkamp (Ae. E.), Onderrichtinge wegens eenige perioden

tégens hem uytgegeven in het boek, genaamt Oorspronk en Voortgang der orgelen, met de voortreffelijkheit van Alkmaars Groote Orgel, by gelegentheit van deszelvs hérmakinge opgestelt door GERH. HAVINGHA. Alkmaar, gedr. by K. Mol

1727. kl. 8vo. Werckmeister (Andr.), Orgelproef of nauwkeurige beschryving

van 't geene, dat er voor het aanbesteeden van nieuwe, en te renoveerene oude orgels nodig diene te worden in acht genomen,

Uit het Hoogd. vert. door Jac. Wilh. LUSTIG. Amsteldam, 1755. kl. 8vo.

Hierachter: Catalogus van muziekwerken, te bekomen bij den uitgever A. OLOFSEN, alsmede eenige aant. in hs.

Hess (Joach.), Korte en eenvoudige handleyding tot het leeren van 't clavecimbel of orgel-spel. 3de druk. Gouda, 1771. 4to.

Luister van het orgel, of nauwkeurige aanwyzinge, hoe men, door eene gepaste registreering en geschikte bespeeling, de voortreffelyke hoedanigheden voor een kerk- of huis-orgel in staat is te vertoonen, ... Gouda, 1772. 410.

Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen, welken in de zeven Vereen. Provincien als mede in Duytsland en elders aangetroffen worden. Benevens eene beschryving van het nieuwe

orgel in de St. Janskerk te Gouda. Gouda, 1774. 4to. Radeker (Joh.), Korte beschrijving van het Orgel in de Groote

of St. Bavoos-kerk te Haerlem. Haerlem. 1775. 8vo. Werckmeister (Andr.), Erweiterte und verbesserte Orgelprobe.

Mit Kupf. Augsburg, 1783. kl. 8vo. Knock (Nic. Arn.), Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen

in Friesland, Groningen en elders. Groningen, 1788. kl. 4to. Hess (Joach.), Korte schets van de allereerste uitvinding, en

verdere voortgang in het vervaardigen der orgelen tot op dezen tijd. Met pl. Gouda. 1810. 4to.

Aanh. op Luister van het orgel.

1

Hess (Joachim), Dispositiēn van kerk-orgelen welke in Neder

land worden aangetroffen. Vervoig, naar het handschrift van omstreeks 1815 uitgegeven door J.-W. ENSCHEDÉ, Amsterdam, 1906, 8vo.

Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis. Seidel (Joh. Jul.), Het orgel en deszelfs zamenst. Systemat.

handboek, enz. Met pl. Uit het Hoogd. vert. en verm. door

S. MEIJER. Groningen, 1845. 8vo. La Fage (J. Adrien de), Orgue de l'église royale de Saint

Denis construit par M.M. CAVAILLÉ-COLL père et fils, facteurs d'orgues du roi. Rapport fait à la Société libre des beauxarts. Avec gravure représentant l'orgue de Saint-Denis. Paris,

1845. 8vo. Gregoir (Edw. G. J.), Historique de la facture et des facteurs

d'orgue avec la nomenclature des principales orgues dans les Pays-Bas et les prov. Flamandes de la Belgique, suivi de la

galerie biogr. d'organistes célebres, ... Anvers, 1865. 8vo. [Oosterzee (H. M. C. van), Orgel-statistiek der Nederl. Herv. Kerk. Utrecht, 186.9.] kl. 8vo.

Uit Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1869. Böckeler (H.), Beschreibung der neuen Orgel im Kurhaussaale

zu Aachen, erbaut von G. STAHLHUTH, Orgelbaumeister in Burtscheid bei Aachen, nebst einer geschichtlichen Uebersicht über die Orgelbaukunst in Deutschland. Mit 2 Tin. Aachen.

1876. 8vo. Kruijs (M. H. van 't), Verzameling van disposities der ver

schillende orgels in Nederland. Met afb. Rotterdam, (1885).

gr. 8vo.

Verheijen (Jos. A.), Het orgel in het Concertgebouw te

Amsterdam gebouwd door M. MAARSCHALKERWEERD, firma MAARSCHALKERWEERD & Zoon, orgelfabrikanten te Utrecht. Uitgeg. ten voordeele van het ondersteuningsfonds der Nederl.

Org. Vereeniging. Amsterdam, 1891. 8vo. Enschedé (J. W.), GERARDUS HAVINGHA en het orgel in de

Groote- of Sint Laurens kerk te Alkmaar. Amsterdam, 1908. 8vo. Lof op 't orgel, ende Ghemeente der Luytersche t' Amsterdam.

Z. pl. en j. fo.

3. Snaarinstrumenten,

a.

TOKKELINSTRUMENTEN. Luit, gitaar, mandoline, cither, enz. Baron (Ernst Gottl.), Histor.-theor. und practische Untersu

chung des Instruments der Lauten, mit Fleiss aufgesetzt und allen rechtschaffenen Liebhabern zum Vergnügen herausgegeben.

Mit. Ill. Nürnberg, 1727. kl. 8vo. Doni (Jo. Bapt.), Lyra Barberina auquxopdos. Acc. eivsd. opera,

pleraqve nondvm edita. Ex autogr. coll'Ant. FRANC. GORIVS, absol op. Jo. BAPT. PASSERI. Cum eff. et fig. Florentiae, 1763. 2 din. fol.

Vol II onder den titel: De trattati di mvsica, ... tomo 2do. Agg

un lessico delle voci musiche del maestro Gio. BAT. MARTINI. Morphy (G.), Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die

spanischen Lautenmeister des 16. Jahrhunderts). Mit 5 Tafeln und einen Vorwort von F. A. GEVAERT. Französcher Text rediviert von CHARLES MALHERBE. Deutsche Uebersetzung von Hugo RIEMANN. Bd. I - Leipzig, 1901

. –

4to. Körte (Oswald), Laute und Lautenmusik bis zur Mitte des 16.

Jahrhunderts. Unter besonderen Berücksichtigung der deutschen Lautentabulatur. Leipzig, 1901. 8vo.

Publik. der Intern. Musikgesellsch. Beihefte III.

[ocr errors]

Нагр.

Stephanik (Joh. W.), lets over de lersche harp. Z. pl. en j. [1898.] 12mo.

b. STRIJKINSTRUMENTEN. Vidal (Ant.), Les instruments à archet. Les faiseurs, les jou

eurs d'instruments, leur histoire sur le continent Européen, suivi d'un catalogue général de la musique de chambre. Av.

pl. Paris, 1876—'78. 3 din. 4to. Rühlmann (Jul.), Die Geschichte der Bogeninstrumente, insbes.

derjenigen des heutigen Streichquartettes, von den frühesten Anfängen an bis auf die heutige Zeit. Mit Holzst. und Atlas. Braunschweig, 1882. 8vo en 4to obl.

Viool. Lütgendorff (Willibald Leo von), Die Geigen und Lauten

macher vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Nach den besten Quellen bearbeitet. Mit Abbild. u. Nachtrag. Frankfurt a. M.

1904. 8vo.

Grossmann (Max), Verbessert das Alter und vieles Spielen

wirklich den Ton und die Ansprache der Geige? Eine ketzerische Studie. Berlin, 1904. 8vo.

[ocr errors]

en

KLAVIER. Frischmuth (Leon.), Gedagten over de beginselen en onderwijzingen des clavecimbaals, Amsteldam, z. j. kl. 8vo.

Met muziek. Marburg (Friedrich Wilhelm), Aanleiding tot het clavier

speelen, volgens de hedendaagsche luisterrijker manier van uitvoering. Met 7 nooten-tabula's. Uit het Hoogduitsche vertaalt met ophelderende bijvoegselen voorzien door

JACOB WILHELM LUSTIG. Amsteldam. J. J. Hummel, 1760. 4to. Hess (Joach.), Korte en eenvoudige handleyding tot het leeren van 't clavecimbel of orgel-spel. 2de dr. Gouda, 1768. 4to.

Korte handleyding. 4de dr. Gouda, 1779. 4to.
Korte handleyding. 5de dr. Gouda, 1792. 4to.

De handleiding tot het leeren van 't Clavecimbel of Orgelspel, verkort en gemakkelijk gemaakt. Gouda, 1808.

kl. 8vo. Verhandeling over de muziek; waer in men tracht, de zelve

tot meerder klaerheid te brengen,, ... Als mede hoe men de klavier-instrumenten tot volkoomenheid kan brengen, met eene beschryving van een nieuw uitgevonden klavesimbel,...

's Gravenhage, Jan Abr. Bouvink, 1772. 8vo. Met pltn. Then (Chistiaan), Hoe men zelf de piano-forte kan stemmen,

voor dilettanten kort en duidelijk verklaard. 's Gravenhage,

1866. 12mo. Nicolai (J. G.), A. B. C. pour le Clavecin ou pianoforte.

Berlin et Amsterdam. 2. j. 4to. obl. Sain Lambert (De), Les principes du Clavecin, conten. une explication de tout ce qui concerne la tablature et le clavier,

Amsterdam, Est. Roger. z. j. 8vo.

XIII. VERHANDELINGEN VAN GESCHIEDKUNDIGEN

AARD, ROMANS, ANEKDOTEN, ENZ.

Naamlooziana (De), of vertoog zonder naam, over vraagen

zonder vinding: Zijnde iets over alles, getrokken uit de aantekeningen van ymand, gemaakt op elk, en toepaslijk op niets, voorgegaan door een opdracht aan niemand. Met ongelooflijke moeite en kosten bijeengeschraapt, gecorrigeert en gereviseert door het Genootschap van de Zevenstar, gezegd het naamlooze twee-stuivers collegie. Amsteldam, C. Philips Jz.

1772. 8vo. Loots (C.), Aandoeningen onder het uitoefenen der toonkunst

op het klavier door JOHANNA JACOBA SERRURIER. (Amster

dam,] 1808. 4to. Herder (J. G.), De geest der Hebreeuwsche poëzy. Leyden,

1786–87. 4 Stn. in 2 bdn. 8vo. Harrys (Georg), PAGANINI in seinem Reisewagen und Zimmer,

in seinen redsel. Stunden, in gesellschaftl. Zirkeln und seinen Concerten. Aus dem Reise journale von Braunschweig,

1830. kl. 8vo. Nicolai (Gustav), De vijand van muzyk en het muzykfeest te

Ephyra. Twee arabesken voor muzijkvrienden. Uit het Hoog

duitsch vertaald. Utrecht, 1837. 8vo. Trojano (Massini di), Die Vermählungsfeier des Herzogs

Wilhelm des Fünften, von Bayern, mit Renata, der Tochter des Herzogs Franz des Ersten von Lothringen, zu München im Jahre 1568. In italienischer Sprache beschrieben. Frei übersetzt von FRIEDRICH WÜRTHMANN. München, 1842. 8vo.

« AnteriorContinuar »