Imágenes de página
PDF
ePub

Castoldi da Caravaggio (G. Giac.), Balletten, lustigh om

te zingen, en speelen. Met drie stemmen, op nieuw verciert met een alt ofte vierde partye. ... Hier zyn noch by de vijf Carileenen op 4 stemmen gesteld door J. HAFFNER, alsmede Perioste, en „O zaligh heyligh Bethlehem”. 4 din. (Cantus I, II. Tenor, Bassus). Amstelredam, bij P. Matthysz., 2. j. 4to obl.

Italiaansche Balletten met 5 en 6 stemmen. Op nieuws verrykt met verscheyden Pastorellen

op 3 en 4 stemmen, uit HoR. VECCHI. Alles in Duitsch vert. met beide texten onder malkander. Noch zyn hierby veelderhande kanons. 5 din. (Cantus. Altus. Tenor. Quinto. Bassus). Amsterdam,

by P. Matthysz., 2. j. 4to obl. Albert (Heinrich), Arien. Herausgeg. von EDUARD BERNOULLI.

Mit Einl. von HERM. KRETZSCHMAR. Abt. I—II. Leipzig, 1903 -'04. 4to.

Denkmäler deutscher Tonkunst. XII, XIII. Padbrué (Corn.), Kusies, In 't latijn geschr. door JOANNES

. SECUNDUS, Ende in Duytsche vaersen ghest. door JAC. WESTERBAEN, 2den dr. verm. met 5, 4, ende 3 stemmen.

Met een Basso continuo. Door CORNELIS PADBRUÉ, Musicijn van Haerlem. (Bassus) Amsterdam, bij Broer Jansz., 1641. kl. 4to obl. -, Kusies, in 't Latijn geschreven door JOANNES SECUNDUS, ende in Duytsche vaersen ghesteldt door Jac. WESTERBAEN. Den 2den dr. verm, met 5, 4 en 3 stemmen, met een Basso continuo. Cantus, Altus, Quintus, Tenor, Bassus. Amsterdam, Broer Jansz., 1641, 42. kl. 4to obl.

De pagin. van den Quintus is foutief. Aan den Cantus ontbreekt het titelblad en het laatste blad (eene halve bladz. muziek).

'T Lof van JUBAL, eerste vinder der musycke en allerley musyck-instrumenten; door verscheyden poëten in Duytsche en Lat. vaersen gestelt. Nu eerst op musijck gebracht met vier, vijf en ses stemmen, met de gemeente grontstem ofte continuo. Tenor. Eerste boeck. Derde werck. Amsterdam, Broer Jansz., 1643. kl. 410 obl.

'T Lof JUBALS, nu eerst op musijck gebracht, met 4, 5 en 6 stemmen, en de gemeene gront-stem ofte continuo. Tenor. 2de boeck. 4de werck. Amsterdam, Broer Jansz., 1645.

[ocr errors]

450. obl.

Ban (Joan Alb.), Zangh-bloemzel, dat is, staeltjes van den

zinroerenden zangh; met dry stemmen, en den gemeenegrondstem, Boovezangh. Amsterdam by P. Matthysz.

voor L. Elzevier, 1642. kl. 4to, Ruppe (C. F.), Gezangen, gecomponeert voor drie stemmen. Ie-4e Twaalftal. Leyden, 1802-'10. 8vo.

Iste— 4de twaalftal gezangen, gecomp. voor drie stemmen, Leyden, z. j. 8vo. Mendelssohn-Bartholdy (Felix), Sechs zweistimmige Lieder

mit Begleitung des Pianoforte. (Op. 63). Haag, Weygand und

Beuster, 2. j. 4to. Kücken (Fr.), Des Morgens in der Frühe. Duett für zwei Sing

stimmen. (Op. 15. No. 3). Euterpe, Samml. auserlesener zweistimmige Gesänge mit Begleitung des Piano-Forte. No. 24.

Haag, F. J. Weijgand & Comp., 2. j. 4to. Benavente (A. B.), Welkomst-groet aan den koning, bij ge

legenheid van Z. M. komst te Amsterdam, in April 1860. Coupletten (met koor) voorgedragen door J. L. ROZELAAR. Woorden van

P. BOAS. Amsterdam, Brix von Wahlberg, 2. j. 4to.

Voor zang en klav. Schmitz (J. E.), Zes vierstemmige liederen voor mannenstemmen,

woorden van J. P. HEIJE en Gs. Hs. BROEKHUIJZEN. ...Nieuwe

uitgave. Haarlem, G. W. Derx, z. j. 8vo. Beauplan (Amédée de), Choix d'airs avec accompagnement

de piano ou guitare. L'Enfant du régiment, chansonnette, paroles de Mr. MONTIGNY. Mit deutscher Uebersetzung von

THEODOR V. HAUPT. Mayence, les fils de B. Schott, z. j. 4to. Michelangiolo Buonarotti, Tre madrigali, posti in muscia da

BARTEL. FROMBONCINO e da GIAC. ARCHADELT. (Prima ser.).

Firenze, 1875. kl. 4to. Heyblom (Alex. W. A.), Twee liederen voor vierstemmig

mannengezang. (Solo en koor). Aan de Amsterdamsche-Lieder. tafel > Euterpe« opgedragen. (Op. 11). 1. Aan de liefste.

» 2. Avondromance. Rotterdam, W. C. de Vletter (Hendrik Altmann), z. j. 8vo.

Partituur.

Heyblom (Alex. W. A.), Zangen voor gemengd koor. (Op.

36). 2de Verzameling Rotterdam, W. F. Lichtenauer, z. j. 4to. Burg (J. B. ten), Een vijftal liederen en koren, hoofdzakelijk

bewerkt en ingericht voor kleinere zanggezelschappen en deels

van Nederlandschen text voorzien. Franeker, 1881. 8vo. Löser (Joh. H.), De kleinste. Mannenkwartet à capella. Woorden

van J. P. HEIJE. Op. 4. (Verplicht kwartet voor het Nationaal kwartet. concours van den 19 Februari 1887, uitgeschreven door de Kon. Liedertafel » Kunst en Vriendschap« te Amsterdam). Amsterdam, Brix von Wahlberg, (1887). gr. 8vo.

Neêrlands juichtoon, gedicht van L. B. PEREL, voor vierstemmig mannenkoor. [Op. 5). Amsterdam, Brix von Wahl

berg, 1887. gr. 8vo. Smit (Bern. H. J.), De hoop. Woorden van F. J. HAVERKAMP.

Voor vierstemmig mannenkoor en piano bewerkt. Amsterdam,

Brix von Wahlberg, (1888]. 4to. Orpheus. Sammlung von Liedern und Gesängen für vier Männer

stimmen. I. X. Bd... Leipzig. 2. j. 8vo obl. Rennes (Catharina van), Lenteleven. Tweestemmige liederen

met pianobegeleiding. Deutsche Uebersetzung von ELDUR. Op. 5. Amsterdam, Brix von Wahlberg. z. j. 4to.

XX. WERKEN, NAAR HUN AARD NIET VOOR

MUZIKALE BEWERKING BESTEMD.

en

Maerlant (Jacob van) Geestelijke gedichten van

anderen uit de 13de en 14de eeuw. Medeged. met inl. en

aant. door L. PH. C. VAN DEN BERGH. Dordrecht, 1840. 8vo. Spelen van Sinne, vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlycke onderwysinghen. Op de vraghe:

Wie den meesten troost oyt quam te baten

Die schenen te sijn van Godt verlaten. Ghespeelt... binnen in Rotterdam, by de neghen cameren van Rhetorijcken, den XX dach in Julio, A'. 1561. Tot

Antwerpen by M. Willem Silvius, 1564. kl. 8vo. Krvl (J. H.), Alcip en Amarillis. Bly-eynd-spel. Amsterdam, C. Danckersz, 1640. kl. 8vo.

Hierachter met afzond. titel, doch doorl. pagin.: Faustina. Blyeynd-spel. Celion en Bellinde. Pastorel, bly-eynd-spel. Gbetrocken uyt

de Fransche Astrea. Ockes (Herman), Hemel-Sucht, ofte syne laetste besigheydt:

vervatt. eenighe stucken des N. Test. Haarlem, Cl. Alb.

Haen, 1649. 12mo obl. Bedenckinge (Christelicke) over het wel-gereformeerde chris

telick gheloof te samen ghevoeght, ende poëtische wyse voor

gestelt door P. J. v. B. Harderwyck, J. Toll, 1657. 8vo obl. Bruno (Henr.), Het boeck Jobs, den Predicker, Spreucken en

Hoogheliedt Salomons, midts-g. de Klaegh-liederen Jeremiae. In Neder-d. rym gestelt. Hoorn, Js. van der Beeck en G. Martens, 1658. kl. 8vo.

[ocr errors]

Martinus (Joh.), De gekruycigde Christus, ofte XXXV texten

van 't lyden en sterven Jesu Christi, ... Den 4den dr. verm. met FR. MARTINI. Treur-gedichten. Amsterdam, B. Boeckholt, 1689. 8vo.

De laatste met nieuwe pagineering.
Sweerts (Hier.), Alle de gedichten van

Amsterdam,
C. Sweerts, 1697. 4to.
Vollenhoven (Joh.), Bloemlezing uit de gedichten –,

voorafgeg. van een levensschets door A. L. LESTURGEON.

Schiedam, 1865. kl. 8vo. Klinkhamer (G.), Leerzame zinnebeelden en Bijbel-stoffen,

bestaande in het leven van Elisa, ... Met pl. Amsterdam,

1740. kl. 8vo. Sytzama (Clara Feyoena van), Bellingeweerder uitspanningen, behelzende eenige geestelyke en mengel-stoffen, in rym, ... Groningen, 1746. 8vo.

Op den voorr. volgt een »Aanhangsel betreff. het huis van Oranje en Nassau van Pico GALENUS VAN SYTZAMA«.

Door de dichteres eigenhandig opgedragen aan den Advocaat H.

DE BUQUOY. Klinkhamer (G.), Stichtelyke zinnebeelden en Bijbel-stoffen, bestaande in Jacobs sterfbedt, ondergang van Tyrus,

3de dr. Met pl. Amsterdam, 1756. kl. 8vo. Spinniker (Adr.), De werken en vergelding der barmhertig

heid en onbarmhertigheid, uit Matth. XXV berymd. Amstel

dam, 1767. kl. 8vo. [Alphen (Hier. van)], Gedigten en overdenkingen. Utrecht,

1777. 8vo.

en Piet. Leon van de Kasteele, Stichtelijke mengelpoëzij. Utrecht, 1782. 8vo. Gedichten van het Genootschap ter spreuke voerende : Hierna

volmaakter. 2 din. Amsteldam, 1785, 91. 8vo. Kasteele (P. L. van de), Dichtwerken verzam. en met een

levensberigt verrijkt door J. C. YAN DE KASTEELE. 2 dln.

's Gravenhage, 1844. 4to. Lief en leed. Zangen der liefde. Groningen, 1853. 12mo.

« AnteriorContinuar »