Imágenes de página
PDF
ePub

Busschof (B.), Nieuwe lof-sangen en geestelycke liedekens.

Desen laetsten dr., op nieuws gecorr. Amsterdam, by G. de

Groot Keur, 1748. 16mo obl. Vollenhove (J. van), Kruistriomf en gezangen. 's-Gravenhage.

1750. 4to. Passius (Jac. de), Verzameling, enz, uit verscheiden autheuren, enz. Iste dl. Te Amst, en bij den autheur te Vianen, z. j. 8vo.

Geheel op muziek. Verzameling van geestelijke gezangen, vertonende den vorst

des levens in zijne geboorte, Groningen, H. Spoor

maker, 1753. 12mo. Bundeltje (Een nieuw) uitgeknipte geestelyke gezangen. Opge

stelt door verscheide zangers en zangeressen; waar by een Aanhangsel, II de dr. Dordrecht, 1755. kl. 8vo.

uitgeknipte geestelyke gezangen. Opgestelt door verscheide zangers en zangeressen; waar by een Aanhangsel, 14 de dr. Deventer, z.

j. kl. 8vo. Schutte (Rutg.), Stichtelyke gezangen op de beste Ital. en

eenige nieuw gemaakte zangwyzen. 3 din. Amsterdam, 17621765. 8vo.

Zangwyzen voor stichtelyke gezangen, by verscheidene gelegenheden gedicht. Naar den besten Ital. smaak in musiek gebragt, voor de sang, clavecimbaal en basso con- tinuo. 3 din. Amsterdam, z. j. (1763–65). 8vo.

Stichtelijke gezangen op de beste Ital. en eenige nieuw gemaakte zangwysen. Dl. I 4de dr., II en III zde dr. IV ste dr. Amsterdam, 1783–287. 8vo.

Zangwyzen van stichtelyke gezangen. Naar den besten Ital. smaak in musiek gebragt voor de zang, clavecimbaal en basso

cont. Door verscheiden meesters. Dl. I. Amsterdam, 2. j. 8vo. Velingius (Wilh.), Zedige ledigheid ofte stichtelyk tydverdryf,

bestaande in gezangen en gedichten. 6de dr. Leyden, 1765. kl. 8vo. Luiken (Jan), Zedelyke en sticht. gezangen, en den lof en

oordeel van de werken der barmhartigheid. Met fig. Amsteldam, 1767. kl. 8vo. Het laatste met nieuwe pagineering.

Achter het eerste een Register van de voizen. Elikink (Bern.), Stichtelijke gezangen, gesteld op nieuw ge

maakte zangwijzen naar den besten smaak. Amsteldam, 1769. 8vo.

[ocr errors]

Passius (Jac. de), Verzameling van geestelyke gezangen by een

vergaderd en op nieuwe zangwyzen gebracht naar de Ital. en

hedend. smaak. 3 din. iste deel. Utrecht, 1772-78. 8vo. Datheniana. De ongelukkige morgen, Hoorn, Tjallingius,

1774. 8vo. Kleijn (J. C.), Zangwijzen tot de proeve van stichtelyke men

gel-poēzy door H. VAN ALPHEN en P. L. VAN DE KASTEELE. Gecomp. voor de zang, violino en basso continuo. 2 dln.

's Gravenhage, 1774, 75. 8vo. Lussing Matthijszn. (Hendr.), Gezangen over de geboorte,

het lijden van den Heiland, als ook ter voorbereid. voor 's Heeren Avondmaal, ... Amsterdam, 1774. kl. 8vo.

Evangelische gezangen voor godzoekende christenen. Met melodijen door Jos. SCHMITT. 3 st. Amsterdam, 1779-83. 8vo. Gellert (C. F.), Geestelijke gezangen en liederen. In `het

Nederd. vert. 2de dr. Amsteldam, 1776. 8vo. Zangwyzen tot de geestelijke oden en liederen. Uitgegeven

door AHAZ. VAN DEN BERG. Dl. I. Utrecht, 1780. 8vo. Alphen (H. van), Stigtelijke digtstukjes, op muziek gebragt,

door F. NIEUWENHUYZEN. Utrecht, 1788. fol. obl. Hazeu Czn. (J.), De Heidelbergsche Catechismus in LII gezangen. Amsterdam, 1790. kl. 8vo.

Met muziek. Berg (Ahaz. van den), Proeven van geestelijke oden en liederen. 3 din. Utrecht, 1793. kl, 8vo.

Proeven 4 din. 1804, 5. 8vo. Meder (J.) en Rulofs (B. B.), Zangwijzen tot de nagelatene

Stichtelyke gezangen van BERN. ELIKINK, gesteld voor den

zang, het klaauwier en de algem. bas. Amsteldam, 2. j. 8vo. Weemen (B. van), lets tot stichting. Leeuwarden, 1802. 8vo.

Kers-. Paasch-zangen, Cantaten het godsd. zanggenootschap in 's Haage. 's Haage, 1803-5. 8vo.

Van 'T. VAN LIMBURG, H. VAN ALPHEN, R. P. VAN DE KASTEELE. Choraal-melodiën (Duitsche), tot de liederen voor den huis

lijken godsdienst. Voor 3 stemmen en tevens voor het orgelof pianoforte. 2 st. Haarlem, 1804, 5. 8vo.

[ocr errors]
[ocr errors]

Liederen voor den huislijken godsdienst. Op choraal-melodiën

in Duitschland in gebruik. Onder de zinspreuk. „Psallite

Christo”. 2 st. Haarlem, 1804, 5. 8vo. IJpeij (A.), Verzameling van eenige, op eenen evangel. toon

gestemde psalmgezangen, Amsterdam, 1806. kl. 8vo. Eijk (Jan van), Liederen voor allerlei soort van Gods ver

eerers. Amsteldam, 1807. 16mo. Hazeu Cszn. (Joh.), Nieuwe stichtelijke liederen voor de huis

gezinnen en gezelschappen der christenen. Met nieuw gecomp. zangwijzen door DIRK VAN DER REIJDEN Nszn. Met

52 muziek-pl. 2de dr. Amsteldam, 1810. 8vo. Nieuwenhuysen (Fred.), Hulde aan de nagedachtenis van

wijlen Mevr. A. G. J. VAN OORDT, geb. Bosch. Utrecht [1825). 4to obl.

Zangstukken met muziek.

Verzameling van godsdienstige zangstukken, gecomp. voor (1825). 4to obl.

Verzameling van godsdienstige zangstukken, gecomponeerd voor 1, 2, 3 en 4 stemmen- en piano-forte; opgedragen aan A. G. J. VAN OORDT, geb. Bosch, vrouwe van BUN

Utrecht, Fred. Nieuwenhuysen, z. j. 4to obl. Costa (J. da), God met ons, Hymne. Amsterdam, 1826. 8vo.

Feestliederen. Amsterdam, 1828. 8vo.

Kerst- en Nieuwjaarsintree-zangen. Amsterdam, 1829. 8vo. Vollenhove (Joan), Kruistriomf. Amsterdam, 1827. 8vo. Hazeu Czn. (J.), Liederen aan den huiselijken godsdienst gewijd.

Zaandijk, 1830. 8vo. [Gezangen (Godsdienstige). Geheel op muziek). 8vo.

Zonder titel. [. Met muziek]. 8vo.

Zonder titel. Koenen (H. J.), De Christen-Zendeling. Dichtstuk, met een

aanhangsel van Christel. liederen. Haarlem, 1854. 8vo. Luther (Maart.), Luthers harp. 23 Liederen van nagezon

gen door J. J. L. TEN KATE. 2de dr. Arnhem, 1854. kl. 8vo.

SCHOTEN

von

Watts (J.), Bijbelrijmen. Naar het Eng. [door G. RAMAKERS).

Dordrecht, 1856. kl. 8vo. Helleman (H. C.), Het graf onder den meidoorn. Zang in de

kapel. Woorden van W. J. HOFDIJK. Kinderdijk, P. A. van

Schagen, 1865. 4to. Gellert [(C. F.),] 6 geistliche Lieder, mit unterlegtem holl. Tekste von J. P. HEIJE. Für eine Singstimme mit Pianof. comp.

L. VON BEETHOVEN, Amsterdam, Brix von Wahlberg, (1885]. gr. 4to. Liederen (Vierentwintig) uit de 15de en 16de eeuw met gees

telijken en wereldlijken tekst, voor een zangstem met klavierbegeleiding bewerkt door J. C. M. VAN RIEMSDIJK.. Amsterdijk, Leipzig, (1890). 8vo.

Vereeniging voor Noord-Nederl, Muziekgesch. Uitgave XVI. Eenheid (De) der geloovigen. Z. pl. en j. 4to. Helder (R.), Lofzang op de geboorte onzes Heeren Jezus

Christus, door J. G. LITZAU. Gecomponeerd op drie stemmen. Rotterdam, Mensing en van Westreenen, z. j. 4to.

SLAVISCHE RIJKEN. Döring (G.), Dreissig Slawische geistliche Melodieen aus dem

16. und 17. Jahrh. Mit vierstimm. Tonsatze. Deutsche TextUebers. von H. NITSCHMANN. Leipzig, 1868. 8vo.

XIX. WERELDLIJKE ZANGMUZIEK.

Eenstemmig.

Krieger (Adam), Arien, Herausgeg. von ALFRED Heuss, Leipzig, 1905. 4to.

Denkmäler deutscher Tonkunst: XIX. Erlebach (Philipp Heinrich), Harmonische Freude. Musikalische

Freunde. I/II T. Herausgeg. von Otto KINKELDEY. Ausführung des Basso continuo von OTTO SCHMIDT. Leipzig, 1914. 4to.

Denkmäler deutscher Tonkunst: XLVI/XLVII. Sperontes (Johann Sigismund Scholze], singende Muse an der Pleisse. Herausgeg. von EDWARD BUHLE, Leipzig, 1909. 4to.

Denkmäler deutscher Tonkunst: XXXV/XXXVI. Zwanenzangen (Vorstelijke), op het ontijdig afsterven van

zijn Doorl. Hoogheid den Heere Prince van Oranje en Nassauw (JOHAN WILLEM Friso). In 't Muzijk gebragt, met een Basso

Continuo daar onder. '1 Amsterdam, A. Olofsen, z. j. 410. Mengelzangen, zijnde een gevolg van nieuwe arietten, alle

mandes, sarabandes, gavottes en gigues voor het clavecimbaal en de stem, violoncelle, violino, flauto etc. [door GODFR. SOENIUS]. Haarlem, 1724. 4to.

Met muziek. Fesch (Gugl. de), Canzonette ed Arie a voce sola di soprano

con Basso continuo, e da potersi suonare con Violino o Flauto traversiere. Stamp. a spese di G. F. WITVOGEL, organista d. chiesa nuova Luterana a Amsterdam, z. j. 4to.

La maggior parte di queste canzonette sono del Sig. Paolo ROLLIGIA.

« AnteriorContinuar »