Imágenes de página
PDF
ePub

Swaan (Den singende), dat is den lof-zang der heyligen, ... door G. D. S. Leyden, 1728. kl. 8vo.

Met muziek. Vis-net, bevangende eenige geestel. liedekens, passende op alle

de sermonen ... Amsterdam, A. LINTMAN, 1676. 12mo. (Het evangelische), bevatt. zommige veranderde liedjes uit het zelve, andere uit de Evang. triumph-wagen, Zingende zwaan en anderen. Antwerpen, (1700). 12mo.

bev. eenige geestel. liedekens ze dr. Amsterdam, 2. j. 12mo.

bevangende alle geestelijcke liedekens, passende op alle de sermoonen, Op nieuw verb. Antwerpen, voor de erve van de wed. G. de Groot en A. van Dam, 2. j. 12mo.

bevattende zommige veranderde liedjes uyt hetzelve, andere andere uyt de Evangel. triumph-wagen, Singende swaan e. a.

Amsterdam, Erfgen. Wed. C. Stichter, z. j. 12mo. Minnen pyl (Den goddelycken) In houd. alder-h. schoone

gheestel. liedekens. Gemaeckt ende gehecomponeert door eene gheestel. dochter. Y. D. G. Antwerpen, Jac. de Bodt, (1678].

12mo obl. Lust-hofken ('t Hemels), vol aenghenaeme blommen van gheestelycke liedekens. Uytghegheven door

Uytghegheven door Petr. Wilant. H. van Dunwalt, 1681. izmo obl.

In vier din. met doorl. pagin. [Rooselaer (Den aenghenaemen) Gheestelicke liedekens. Antwerpen, 1687.] 12mo obl.

Zonder titel. Liedjes. (Oude en nieuwe geestelijke Kers en Nieuwe

jaars) Z. pl. en j. 16mo. Bellemans (Dan.), Den lieffelycken paradys-vogel tot Godt om

hoogh vliegende, behels. verscheyde geestel. liedekens. 11° dr.

Brussel, I. Struyckvant, 1695. 12mo obl. Gezangen (Geestelyke), behels. stoffen voor de misterien Jesu

Christi, Mitsg. gesangen op de agt zaligheden. Opgestelt

door J. O. M. Rotterdam, 1707. kl. 8vo. Prudentius Klemens (Aur.), Lofgezangen vert. door G. KEMPHER. Leyden, 1712. kl. 8vo.

Lofzangen op de martelaren, vert. door JOAN NANNING. Amsteldam, 1740. 4to.

Echo (Den Geestelijcken) gheseyt het nieuw boeck der gheeste

lijcke sanghen vervult met nieuwe gheestelijcke liedekens Ghemaeckt door J. D. G. Antwerpen, H. Verdussen, 1717. 12mo obl.

Liedekens (Oude en nieuwe geestelijke), op alle de heylige

dagen van 't jaar. By een verg. door J. S. DI. III. Erfg.

van wed. C. Stichter, z. j. 12mo. Maeghden-tuyitjen (Gheestelyck), Comt maghdekens met

groot ootmoet, Antwerpen, wed. C. Pannes, z. j. 12mo obl. Kruis-Gezangen of hemel-weg. Vervattende het leven, lijden

en sterven onzes Zaligmakers Jezus Christus. Cantus. Amstel

dam, Kornelis van der Sys, 1745. 4to obl. Liede-boek ('t Ronde-jaars), of den schat der geestelijke lof

zangen. Door C. V. M. P. V. S. W. 12de dr. Overtoom,

A. Cornelis, 1764. 12mo. Gezangboek (Roomsch), bevattende nieuwe missen en gezangen,

sommige met twee en drie stemmen, en alle met de bascontinuo gecyfferd gesteld, door kundige liefhebbers. Amster

dam, J. F. Rosart en Comp., 1785. 8vo. Lust-hoofken (Een geestelijck), met schoone lieffelijcke

geestelijcke gesangen beplant, door eenen cathol. pastoor. Nu verb. en

verm. met nieuwe liedekens door H. P. F. D. S. GREGORII. Men vindtse te koop tot Emmerick. z. j. kl. 8vo. Verzameling van oude en nieuwe gezangen voor alle de hoog

tyden des jaars, en eenige lofzangen voor de feestdagen der Heiligen, ten dienste der Roomsch-Catholyke zangeren en zangeressen, op gemaklijke, zo oude als nieuwe zangwyzen

gesteld. Amsteldam, F. J. van Tetroode, 1799. 8vo. Hymnen (Vrije naarvolging der Latijnsche) in Nederd.

dichtmaat door H. HILLEBRAND; op muziek gest. door C. F.

Ruppe. 2 st. Rotterdam, 1810. Svo en fol. Gezangen (Godsdienstige) voor Katholieken. Culemborg,

) 1860. 8vo. Loots (Phil.), Kerstlied voor 3 vrouwenstemmen en sopraan solo met begeleiding van orgel of piano. - Weihnachtslied

Op. 4. Amsterdam, Brix von Wahlberg, 1887. 4to.

Protestantsch.

.

Fruytiers (Jan), Ecclesiasticus oft de wijze sproken Jesu des

soons Syrach; nu eenmaal ghestelt in liedekens, op bequame en ghemeyne weisen naer utwysen der musycknoten daarby ghevoecht. (Antwerpen 1565). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en een register voorzien door D. F. SCHEURLEER. Amsterdam, 1898. 8vo.

Uitgave der Vereeniging voor Noord-Nederl. Muziekgeschiedenis. Liederen (Vijf geestelyke), voor concertgebruik ingericht door

ANT. AVERKAMP uit een Duytsch Musyckboeck naar de stemboeken van 1572 in partituur gebracht door FLORIMOND VAN DUYSE en in het Duitsch vertaald door F. DU PRÉ. Amsterdam, Leipzig, 1907. 4to.

Vereeniging voor Noord-Nederl. Musiekgesch. [Afz. ong. uitg] Liedekens (Veelderhande), ghemaeckt uyt den 0. en N. Test.

Waartoe noch diversche liedekens, die noyt in druck gheweest en hebben. 't Amstelredam, 1593. 12mo.

ghemaeckt uyt den 0. ende N. Testamente, waer toe noch diversche liedekens ghestellt zijn, die noyt in druck gheweest hebben, ... Amstelredam, J. Ev. Cloppenburch, 1630. kl. 8vo.

(Sommighe nieuwe schriftuerlijcke), ghemaeckt uyt den O. en N. Test., nu onlancx vergadert ende uytghegh. Haerlem, G. Rooman, 1593. 12mo. -, gemaeckt uyt den O. ende N. Test., nu onlangs by malkanderen vergadert ende uytghegheven. Amstelredam, J. Ev.

Cloppenburgh, 1630. kl. 8vo. Pruys Liedt-boeck, inhoudende schriftuurlijcke nieuwe liede

kens. Amsterdam, z. j. kl. 8vo. Liedeboeck (Het groote) van L[ENAERT C[LOCK], inhoud.

veelderh. schriftuerl. liedekens, vermaningen, leeringen, enz. Mitsg. het tweede Liedeboecken, ghen. een Hell Cymbaelken des juychens. Haarlem, G. Rooman, 1604. 16mo.

Ongepag, maar met doorl. signatuur. Liedekens (Sommige leerachtighe geestelijcke) uyt den

O. ende N. Test. ghemaeckt, met oock eenighe Psalmen

Davids, ... Amsterdam, W. J. Buys, 1609. 1bmo. Honich (T. C.), Schriftuerlijck liedt-boecxken, inhoudende :

eenighe nieuwe liedekens 2. pl. en j. kl. 8vo.

Harpe (De gulden), inhoudende al de liedekens die by C.

V[AN] M[ANDERghemaeckt, ende in verscheyden boecxkens uytghegaen zijn, ... Alckmaer, J. de Meester voor Passchier van

Westbusch, 1605. 12mo. Mander (K. van), De gulden harpe, inhoudende al de geeste

lijcke liedekens, En daer noch by ghevoeght Bethlehem dat is het Broodhuys. Amsterdam, B. Otsz, voor C. L. van der Plasse, 1613. 12mo.

De gylden harp. Rotterdam, J. Wolfertszen, 1640. 12mo.

Bethlehem, dat is 't Broodhuys, inhoud. den Kersnacht. Te weten gheestel. liedekens, ghedichten, ... Rotterdam,

. , , J. Wolphertsz, 1643. 12mo. Jacobszoon (Jan) van Harlingen, Gheestelijcke liedekens, ge

maeckt aen verscheyden persoonen. Ten druck bestelt door P. W. Amsterdam, N. Biestkens, 1612. 12mo.

Ontbr. blz. 13-20. De pagin. is zeer ongeregeld. Gerrits (Soetjen), Een geestelijck liedt-boecxken, inhoud. veele

stichtel. liedekens, ghetoghen uyt den 0. ende N. Test. Hier achter noch stichtel. liedekens, Hoorn, Z. Cornelisz,

1618. 12mo. Paradiisken (Het Kleijn) verciert met 't groen prieelken der

gheestelijcke Leys-liedekens, 5 din. 't Hantwerpen, H. Aertssens, 1619. kl. 8vo.

Met muziek. Ontbreken verschillende titels en bladen. Harduyn (Iust. de), Goddelicke Lof-sanghen tot vermaekinghe

van alle gheestighe Lief-hebbers. Te Ghendt, Jan van den

Kerchove, 1620. 4to obl. Alckmaer (I. C. van), Een nieu schriftuerlijck liedt-boecxkens,

ghemaeckt uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente : Met noch drie sendt-brieven, 2e dr. Hoorn,

voor Zach. Cornelisz, 1630. 16mo. Meyvogel (Iacob Coenraetsz), Schat-kist der Liefde, voort

gebracht in tijdt van vrolijckheyt. Rouwklacht, vertoont in tijdt van droefheyt. Midtsgaders, Een argument over de broosheyt des menschlijcken levens, ... Hoorn, L. Willemsz, 1634. 16mo.

Met muziek. B[iens] (C. P.), Handt-boecxken der christelijcke gedichten, sinnebeelden ende liedekens, 2e dr. Met pl. Hoorn, M. Gerbrantsz, 1635. kl. 8vo.

[ocr errors]
[ocr errors]

Camphuijzen (D. R.), Stichtelijcke rymen, om te lesen off te

singen... 1eze Dl. Op nieuws oversien ende vermeerdert, oock de noten van druck-fouten ghecorrigeert. Rotterdam, Johannes Neranus, 1639. 8vo obl.

Stichtelijcke rymen, om te lesen of te singen. Onderscheyden in III din. Dordrecht, J. Rijfferszz, 1654. 12mo. Stichtel. rymen,

Rotterdam, B. Wagens, 1655. kl. 8vo. Met muziek.

Stichtelyke rymen, om te lesen of te singen. 19° dr. Amsterdam, by J. van den Deyster, 1682, 12mo.

Met muziek.

Stichtelyke rymen, om te lezen of te zingen. Onderscheyden in IV din. Amsterdam, wed. P. Arentsz, 1690. 12mo.

Het 4e dl. met afzond. pagineering.
Stichtel. rymen,

Amsterdam, 1694. 12mo.
Met muziek.

Stichtelyke rymen, om te lezen of te zingen. Onderscheyden in IV din. Geheel op nooten. Na de voysen van R. ROOLEEUW. Rotterdam, Is. Naeranus, 1698. 12mo.

Het 4e deel o. d. t.: „Stichtelijk zangwerk, Op muzyk gest. door J. WILLEMSZ. Amsterdam, 1705."

Stichtelyke rymen, geheel op noten gebracht en gestelt op sleutels om te zingen en te spelen op allerhande instrumenten; mitsg. verm. met nieuwgecomponeerde wijzen door M. MATHIEU. 2de dr. Rotterdam, Iz. Naeranus, 1702. kl. 8vo.

Met Muziek.
Stichtel. rymen,

.. Amsteldam, 1747. 12mo. Kops (Jan), Uitgezochte stichtel. gedichten van D. Rz. CAMP

HUYSEN. Utrecht, 1839. 8vo. Bloemlezing uit de gedichten en werken van DIRK RAPHAELSZ. CAMPHUIZEN). Amsterdam, 1856. kl. 8vo.

Volks-letterk. Krul (Jan), Christelycke offerande, bestaende in gheestelijcke

rijmen ende zangen Te koop by C. D. Kool ofte by den Autheur, tot Amsterdam, (1640]. kl. 8vo.

Met muziek.

[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinuar »