Imágenes de página
PDF
ePub

Gezangen (Evangelische), om nevens het Boek der Psalmen

bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde

Gemeenten gebruikt te worden. ... Amsterdam, 1806. 4to. Ruppe (C. F.), Zangwijzen der Evang. gezangen bij de Herv.

kerk in gebruik. Geschikt voor orgel, forte-piano of clavier.

Amsterdam, 1806. 8vo. Nieuwenhuizen (F.), Koraal-boek, inhoudende alle melodijen

der Evang. gezangen in gebruik bij den openb. godsdienst van de Nederd. Herv. gemeenten, geschikt voor het orgel en

klavecimbaal. Amsterdam, 1807. 4to obl. Gezangen (Alle de evangelische) by de Herv. kerk nagezien

en beoordeeld. Alkmaar, 1807. 8vo. Werner (J. G.), Volledige verzameling van Psalm-, Lof- en

Evang. gezangen met voor- en tusschenspelen, by de Gereform. in Holland in gebruik. Vierstemmig voor het orgel gezet.

2 st. Nijkerk [1807?]. 4to obl. Gezangen (De Evangelische), om bij den openb. godsdienst

in de Nederl. herv. gem. gebruikt te worden. Op vier stemmen door F. NIEUWENHUIZEN. Amsterdam, 1807. 8vo.

(Vervolg van Christel.), in gebruik bij de Doopsgezinde Gemeente te Zwolle. Groningen, 1808. kl. 8vo.

Met muziek. Liederen (Uitgezochte), voor den openbaren en huislijken

godsdienst. Westzaandam, 1809. 8vo. Nieuwenhuysen (F.), Zangstukken bij gelegenheid der inwij

ding van het nieuwe orgel in de Gereform. kerk te Neder

langbroek, 15 Augustus 1809. Z. pl. 8vo. Hauff (W. G.), Evangelische Gezangen, om nevens het boek

der Psalmen bij den openb. godsdienst, in de Nederl. Herv. gemeenten gebruikt te worden. Op 4 stemmen. Amsterdam,

1810. kl. 8vo. Psalmen (Het boek der), nevens de Gezangen bij de Herv.

kerk in gebruik, volgens de gewone zangwyzen in dichtmaat gebragt door het Kunstgenootschap: Laus Deo, Salus Populo. Amsterdam, 1815. kl. 8vo.

Geheel op muziek. Achter het Nieuwe Testament.

Verzameling van Liederen ten gebruike van het Nederl. Zendeling-Genootschap. Amsterdam, 1817. kl. 8vo.

Met muziek. Jorissen (M.), Psalmen und Gesänge für die reform. teutschen

Gemeinen im Grafenhaag und Amsterdam. 3te Aufl. Amster

dam, 1818. kl. 8vo. Gezangen (Evangelische), om bij den openb. godsdienst in

de Nederl. Herv. gemeenten gebruikt te worden. Amsterdam, 1819. kl. 8vo.

Met muziek. Ruppe (C. F.), XLV Praeludia en CCLXXVI interludia in alle

gebruikelijke kerktoonen; geschikt voor de melodien van de Herv. psalmen en gezangen, als ook van de Luth. psalmen

en liederen, ... Amsterdam, 1820. 8vo. Hymns (A selection of) from various authors, for the use

of the English reformed church at Amsterdam. Harlem, 1821.

8vo. Ebersbach (C. H.), Sammlung Christlicher Gesänge, zum

Gebrauch bey dem Deutschen Gottesdienste in den Evang. Luth. Gemeinen im Königr. der Niederlande. Amsterdam,

[1827]. kl. 8vo. [Zimmerman (J. Decker), Register op het ten jare 1827

ingevoerde Evang. Luth. gezangboek). Z. p. en j. 4to. Ebersbach (C. H.), Sammlung christlicher Gesänge, zum

Gebrauch bey dem Deutschen Gottesdienste, in den Evang:
Luth. Gemeinen, im Königr. der Niederlande. Neue Ausg.
Amsterdam, 1831. 8vo.

Met muziek.
Psalmen (Het Boek der). Amsterdam, 1834. 32mo.

nevens de gezangen bij de Herv. kerk in Nederl, in gebruik. Z. pl. of j. fol. Gezangen (Christel.) voor de Evang. Luth. gemeenten in het koningrijk der Nederlanden. Amsterdam, ..., 1841. kl. 8vo.

voor de Evang. Luth. gemeente ... Amsterdam, 1841. kl. 8vo.

Met muziek. Haselhoff (H. W.), Jezus Christus, de Psalmen en de Evange

lische Gezangen. Groningen, 1841. 8vo.

Roelants (J. B.) Voix chrétiennes. Chants religieux a l'usage

du culte domestique, recueillis par - Zalt Bommel, 1844. kl. 8vo. Bloemlezing uit de Nederl. berijming der Psalmen. Leeuw

arden, 1845. kl. 8vo. Recueil de cantiques Chrétiens, publ. par la Societé évangé

lique Belge. Bruxelles, 1847. 12mo. Gezangen (Christelyke) [voor de Remonstr. Gemeenten). Iste en 2de bundel. Amsterdam, 1848. kl. 8vo.

Met muziek. Gezangen (Vervolg der christel.) ingevoerd in 1826 voor de

Evang. Luth. gemeenten. Amsterdam, 1850. kl. 8vo. Kerkgezangen (Christelyke) [voor de Doopsgez. Gem. te Haarlem). Amsterdam, 1851. kl. 8vo.

Met muziek. Met Lijst van Dichters, geschr. door K. SYBRANDĮ. Bastiaans (Joh.), Vierstemmig koraalboek, voor koor (sopraan,

alt, tenor en bas) en orgel of piano-forte; bevattende al de melo

diën der Evangel. gezangen. Arnhem, 1852. 8vo. Gezangen (De) van de Vlaemsche of Nederduitsche Evange

lische Kerk van Brussel. Brussel, 1853. kl. 8vo. Recueil supplémentaire de Cantiques pour le culte public

recueillis et publ. par la Réunion des députés des églises wallonnes des Pays-Bas. Amsterdam, 1854. kl. 8vo.

Met muziek. Proeven van christelijke gezangen voor de Hersteld Evang.

Luthersche gemeenten. Amsterdam, 1854. 8vo. Register (Alphabetisch), van alle verzen der Psalmen en

evangelische Gezangen. Amsterdam, 1854. kl. 8vo. Gesang. und Kirchbuch für die Evang. Luther. Gemeinden in Königr. der Niederlande. Amsterdam, 1856. kl. 8vo.

Met muziek.
Recueil de cantiques à l'usage des églises évangel. Belges.

Bruxelles, 1856. kl. 8vo.
Handboek van gebeden en onderrigtingen,

Amsterdam,
1860. kl. 8vo.
Holst (C. P.), Een honderdtal bloemlezingen uit de berijmde
Psalmen; in evang. zin gesteld. Amsterdam, 1860. 8vo.

2de uitg. der „Proeven van evang. Psalm-berijming."

.

Meppen (K. N.), Feest- en Kerk-liederen. Leiden, 1865. kl. 8vo. [Koralen (200 vierstemmige). Uitgegeven door de Nederlandsche Koraalvereeniging]. NO. 1- (Amsterdam), z. j. obl 4to.

(Driestemmige). Uitgegeven door de Nederlandsche Koraalvereeniging. AA. 2. Amsterdam, 1869. 4to. Psalmen en Gezangen ten dienste van de Algemeene vergade

ring der Evangel. Alliantie in Nederland, 18—28 Aug. 1867. Amsterdam, (1867). kl. 4to.

Met muziek en Fransche, Engelsche en Hoogduitsche text. Nieuwenhuysen (W. J. F.), Tweede zestal nieuwe Psalm

wijzen, gezet voor eene stem, met begeleiding van orgel of

piano. 's-Gravenhage, 1867. 8vo. Bastiaans (Joh.), Rhytmische koralen voor_groot koor. Ten

gebruike bij 28 Gezangen van den Herst. Evang. Luth. Bun

del. Amsterdam, 1869. kl. 8vo. Liederen (Godsdienstige), uitgeg. door en voor rekening van den Nederl. Protestantenbond. Amsterdam, 1882. 8vo.

Met muziek. Psalmen (Het Boek der) naar de berijming van 1773, met de

zangwijzen, volgens de eischen der Nederlandsche versmaat ingericht, overeenkomstig het besluit van de Algem. Synode der Ned. Herv. Kerk in hare vergadering van 1892 door J. G. R. Acquoy.] Amsterdam, Haarlem, 1896. 4to.

naar de berijming van 1773, met de zangwijzen, volgens de eischen der Nederlandsche versmaat ingericht overeenkomstig het besluit van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk in hare vergadering van 1892. Amsterdam,

Haarlem, 1899. 12mo. Hammerschmidt (Andreas), Dialogi oder Gespräche einer

gläubigen Seele mit Gott. I- Theil. Für Vocalstimmen mit Instrumentalbegeleitung. Bearbeitet von A. W. SCHMIDT. Wien, 1901—

4to. Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich: VIII. I. Brachthuizer (W. H. en J. D.), De melodiën van de Evan

gel. gezangen der Hervormden in Nederland. Amsterdam,

z. j. 4to obl. Bundeltjen van stichtelijke Gezangen voor de Gereformeerden.

Amsterdam. z. j. kl. 8vo.

[ocr errors]

Derx (G. W.), De melodiën der Evangel. gezangen, voor piano

of orgel, (zonder pedaal), 35€ werk. Haarlem. z. j. 4to obl. Gezangen (Christelijke), voor de openb. godsdienstoefeningen [der Doopsgezinden). Amsterdam, (1796]. 12mo.

Met muziek. Lootens (W.), De 150 Psalmen en Gezangen voor de stem,

orgel en clavecimbel. Z. pl. of j. 4to obl. Neuman (George), De muzicale zangwijzen van het boek der

Psalmen, nevens de Gezangen bij de Herv. kerk van Nederland in gebruik. Amsterdam en Haarlem, bij de Nederl.

Bijbel-Compagnie. z. j. 4to. Proeve van Kerkgezangen voor de Hervormde gemeenten in Nederland. Amsterdam, Saakes, z. j. kl. 8vo.

Met muziek. (Psalmen). Een eigen schrift van David uit den Griekschen

bijbel in 't Nederd. berijmd, met eenige andere stichtel. Gezangen. z. pl. of j. izmo.

Met muziek. Remmers (J. A.), Christelyke Gezangen, voor het orgel, cla

vier en pianoforte. Amsterdam, 2. j. 4to.

Andere landen.

Buchanan (Georg), Psalmorum Davidis paraphrasis poētica.

Argumentis et melodiis explic. atque ill. op. et studio NATH. CHYTRAEI. Herbornae Nass, 1646. 12mo.

Met muziek.

« AnteriorContinuar »