Imágenes de página
PDF
ePub

ημίν υπερχαίρουσιν οφθάλμους έδει
τέγγειν, χορών τε χάρματένθείναι φρεσιν,
πάλιν τίθησι κλαυθμον ου χαράς ύπο,
σείει τε θύμον δείμασίν τε και δυαίς.
μήτηρ γάρ υιόν, νυμφίον γυνή, τέκνον
σε τον τεκόντα σπλάγχνα γης επόψεται
διασπαράττοντ' αυτόν αυτούργω χερι.
φεύ, φεύ.
πάτραν δε μισών σον διαφθείρεις γένος.
θεούς γαρ προσειπείν πως έτ' εν λιταίς πάρα
σου γ' ουκ έώντος, χάρμα τοις άλλοις τυχόν ;
πως αν γάρ ημείς αν θεοίς πάτρας ύπερ

εύχοί μεθ', ει και δεί μάλισθ', ύπερ τε σης νίκης, ο δεί μάλιστα; τοιγαρ ή πάτρας

στερησόμεσθα, της φίλης ημϊν τροφής, ή σου, μόνην ήν ενθάδ' οίδαμεν χάριν. κακόν δ' αν είη περιφανές τόδ', αίρεσιν καίπερ λαβού σιν, όποτέροις ρέψει θεός. γενήσεται γαρ έν γε τοιν δυοϊν, σύ γε ήτοι πεδαϊσι δεδεμένος πόλιν κάτα οδοιπορίσεις ώς τις αιχμάλωτος, ή γήν λαξ πατήσεις τήνδ' αδηρίτη θράσει και καλλινίκους εί κλάδοις εστεμμένος, βάψας σαν έγχος φιλτάτων εν αίματι. έγωγε, τέκνον, ου Τύχης υπηρετώ, έως αν ήδε πάσα παύσηται μάχη ήν μή σε πείσω, μάλλον ή καθαιρέτην ενός γενέσθαι, συγχαρίζεσθαι στρατούν αμφοίν άμ', ώς άνδρ' όντα γενναίον πρέπει, έν σοι λέγω τόδ', ουκ εφορμήσει φθάσας την πάτριδ' ώδε πρότερον-ευ τόδ' ίσθι γ–ή μητρος πατήσεις, ή σ' έτικτε, γαστέρα.

F. Madan.

DE SENECTUTE (ad fin.).

O PRÆCLARUM diem, cum ad illud divinum animorum concilium cætumque proficiscar ; cumque ex hac turba et colluvione discedam ! proficiscar enim non ad eos solum viros, de quibus ante dixi, sed etiam ad Catonem meum ; quo nemo vir melior natus est, nemor pietate præstantior ; cujus a me corpus crematum est; quod contra decuit ab illo meum: animus vero non me deserens, sed respectans, in ea profecto loca discessit, quo mihi ipse cernebat esse veniendum: quem ego meum casum fortiter ferre visus sum : non quod æquo animo ferrem : sed me ipse consolabar, existimans non longinquum inter nos digressum et discessum fore. His mihi rebus, Scipio (id enim te cum Laelio admirare solare dixisti), levis est senectus, nec solum non molesta sed etiam jucunda : •quod si in hoc erro, quod animos huminum immortales esse credam, lubenter erro ; nec mihi hunc errorem, quo delector, dum vivo, extorqueri volo : sin mortuus (ut quidam minuti philosophi censent) nihil seutiam, non vereor ne hunc errorem meum mortui philosophi irrideant: quod si non sumus immortales futuri, tamen extingni homini suo tempore optabile est. Nam habet natura, ut aliarum ominum rerum, sic vivendi modum : senectus autem peractio ætatis est tamquam fabulæ; cujus defatigationem fugere debemus, præsertim adjuncta satietate. Hæc habui de senectute quæ dicerem : ad quam utinam perveniatis ! ut ea, quæ ex me audistis, re experti, probare possitis.

CICERO.

IDEM GRÆCE.

*Ω καλλίστη ημέρα, ότε δή εις εκείνην την των θείων ψυχών πανηγύριν πορευόμενος έκ τήσδε της ταραχής και συρφετου άπειμι. Ου γαρ τούτοις μόνον, ους είπον απαντήσω, αλλά και τω υιό μου Kατώνι, ου ουδείς ποτε αμείνων εγένετο, ουδείς ευσεβέστερος ου δή εγώ τον νέκρον άκα, προσήκον μάλλον υπ' εκείνου τον εμόν. ή δε ψυχή, ουκ εμε καταλιπούσα, καθορώσα δ' αεί, εκείσε απήλθεν όπου και έμε έλευσόμενον ήσθετο. Και ταύτην την συμφόραν πράως τε και φιλοσόφως εδόκουν φέρειν, ουχ ότι ραδίως μεν έφερον, έθάρσουν δε, ου μακρόν ημάς χρόνον ελπίζων αλλήλων απέχεσθαι. Διά ταύτ' ούν, ώ Σκίπιον, επει

, σύ τε και ο Λαίλιος άμα τούτο θαυμάζειν εφάτην, ράδιον έμοι το γήρας δοκεί, ουδέ μόνον ού βάρυ, αλλά και ήδύ· ει δ' εν τώδ' αμαρτάνω, την ψυχήν αθάνατος είναι νομίζων, και έκων πάνυ αμαρτάνω, ουδέ τόδε το τερπνόν εμοί αμάρτημα, έως μεν ζήσω, αφαιροί μην αν, αποθανών δε, ει ουδεν έτι αισθήσομαι, όπερ ακριβεστέροις τισιν αρέσκει φιλόσοφοις ου μη του αμαρτήματος καταγελάσωσιν οι άλλοι φιλόσοφοι οι τεθνηκότες ει δ' αθάνατοι ουκ εσόμεθα και ούτως εν τω καίρω αποθανείν αιρετέον. "Αλλοις τε γάρ φύσει πάσι, και το βίω τέρμα τι κείται, το δε γήρας ώσπερ δράματος του βίου απεργασία εστίν, ούπερ, άλλως τε και πάροντος του κόρου το περισσεύον δεί εκφυγείν. Ταύτ' ούν περί του γήρως είχοι λέγειν, εις και είθε υμείς αφικνοίσθε, ίνα των παρ' εμού άκουσθέντων αυτοί πείραν έχοντες, διαγνώναι οίοί τε είτε.

M. E. YEATMAN.

[ocr errors]

ENGLISH TRANSLATION

BY

FREDERICK WARBURTON DUNSTON.

« AnteriorContinuar »