Imágenes de página
PDF
ePub

« Α'ρχονloς εν έρχομενο θυμάρχω, μενος Αλαλκομενίω, εν δε F έλαβίη Μενοίλαο * αρχελάω μεινος πράσω. Ομολογώ Εύβωλυ F ελαθλη, ο κή τη πόλι έρχομενίων. Επειδή κεκομίση Ευβωλος παρ της πόλιος το δάνειον άπαν και

τας ομολογίας τας τεθίσας θυμάρχω αρχονloς, μεινος θειλουθίω, κή ου1 « οφειλέτη αυτω έ7. ουδέν παρ των πόλιν, άλλ' απέχει πάνlα περί παντός; κή “ αποδιδόανθι τη πόλι το έχονlες τας ομολογίας, ει μεν πολλ δεδομένου χρόνου * Εύβωλυ επί νομίας F έτι απέτταρα βούεσσι σουν ίππυς δια καθίης Fι κατι

προβάλυς σουν ήγυς χειλίης αρχί τω χρόνω και ενιαύλος και μετά θάναρχον άρχοντα έρχομενίυς απογραφεσθη δε Εύβωλον καθ' ενιαυτόν εκαςον παρ τον

ταμίαν κή τον νόμων αν τάδε καύματα των προβάτων, κή των ηγών, κή των * βεων, κή των ίππων, κή κάτινα άσαμαίων 9ίκη το πλείθος με απογράφεσο « ώδε πλίονα των γεγραμμένων εν τη σoυγχωρείσι. η δεκαλις......... « εννόμιον Εύβωλον οφείλει............λις τών έρχομενίων αργουρίω............ « τίταράκονία Εύβωλυ καθ' έκαςον ενιαυτόν, κή τόκον φερέλω δραχμας......

.....τας μνάς εκάςας καλα μείνω ..........τον κή έμπρακίος έξω τον ερχομένιον............και τα εξής.

[ocr errors]

Εν άλλοις Λίθοις. « Α'νοδώρα σύνφορον χαίρε.” NOKVEΣ. « Καλλίπιίον αμφάριχος, και « άλλαι.” Εν ουδε μία Ε'πιγραφή ιδον τόνον, ή πνεύμα, α δε ήμεϊς υπογράφομεν, οι παλαιοί προσέγραφαν. Και τα εξής.

The following is the prospectus of a translation of Anacharsis into Roniaic, by my Romaic master Marmarotouri, who wished to publish it in England.

ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ'.

προς τους εν φιλογενείς και φιλέλληνας. ΟΣΟΙ εις βιβλία σαντοδαπά εντρυφώσιν, ήξεύρεν. πόσον είναι το χρήσιμον της Ιστορίας, δι' αυλής γαρ εξευρίσκεται η πλέον μεμακρυσμένη παλαιόλης, και θεωρώνlαι ως ένα καλόπτρω ήθη, πράξεις και διοικήσεις πολλών, και διαφόρων Εθνών και Γενών ων την μνήμην διεσώσαιο και διασώσει η Ισορικη Διήγησις εις αιώνα τον απανία.

• Μία τετοια Ε'πιςήμη είναι ευαπόκληλος, και εν ταυλώ ωφέλιμη, ή κρείστον ειπείν αναγκαία διαθί λοιπόν ηηείς μόνοι να την ύςερέμεθα, μή ήξεύροντες έλε τις αρχές των προγόνων μας, πόθεν σόλε και πως ευρέθησαν εις τας πατρίδας μας, έτε τα ήθη, τα κατορθώματα και την διοίκησίν των ; Αν έρωτήσωμεν της Αλλογενείς, ήξεύρεν να μας δώσαν όχιμόνον Ισορικώς την αρχήν και την πρόοδος των προγόνων μας, αλλά και Τυπογραφικώς μάς δείχναν τις θέσεις των

Πατρίδων μας, και οιονεί χειραγωγοί γινόμενοι με τες Γεωγραφικές των Πίνακας, μας λέγων, εδω είναι αι Αθήναι, εδω η Σπάρτη, εκεί αι Θήβαι, τόσα δάδια ή μίλια απέχει και μία Επαρχία από την άλλην. Τελος ωκοδόμησε την μίαν πόλιν, εκείνος την άλλην και τξ. Προσέτι αν έρωτήσωμεν αύλες τες μη Ελληνας χειραγωγές μας, πόθεν έπαρακινήθησαν να εξερευνήσαν άρχας τόσον παλαιάς, ανυποςόλως μας αποκρίνονlαι με αυλές τες λόγες. “ Καθως και εκ « Σκυθίας Ανάχαρσις, αν δεν έπεριείρχείο τα πανευφρόσυνα εκείνα Κλίματα « της Ελλάδος, αν δεν έμφορείο τα αξιώματα, τα ήθη και τες Νόμος των « Ελλήνων, ήθελε μείνη Σκύθης και το όνομα και το πράγμα αλω και ημέΙερος Ιατρός, αν δεν έμάνθανε τα τε Ιπποκράτες, δεν εδύνατο να προχωρήση « εις την τέχνην τα. Αν και εν ημίν Νομοθέτης δεν εξέταζε τα τά Σόλωνος, « Λυκέργα, και Πιτθαια, δεν έδύνατο να ρυθμήση και να καλιεργήση τα ήθη “ των ομογενών το αν ο Ρήθως δεν απηνθίζελο τας ευφραδείας και της χαρίενθισμες το Δημοσθένες, δεν ενεργεσεν εις τας ψυχές των ακροατών τα « Α'ν ο Νέος Ανάχαρσις, ο Κύριος Αββάς Βαρθολομαίος δεν ανεγίνωσκε “ με μεγάλην επιμονήν και σκέψιν τις πλέον έγκρίζες Συγγραφείς των Ελ« λήνων, εξερευνών αυτες κατά βάθος επί τρίακονία δύω έλη, δεν ήθελεν εξυφώνη « τέ7ην την σερί Ελλήνων Ιστορίας τ8, ήτις Περιήγησις τε Νέα Αναχάρσεως « παρ' αυ78 προσωνομάσθη, και εις όλας τας Ευρωπαϊκας Διαλέκες μελεγλωττίσθη.Και εν ενί λόγω, οι Νεώτεροι, αν δεν έπερναν δία οδηγες τες Προγόνες μας, ήθελαν ίσως περιφέρωνται μαθαίας μέχρι τα νύν. Αυθες δεν είναι Λόγια ενθεσιασμένα για το φιλογενές Γραικά, είναι δε φιλαλήθες Γερμανά, όσες έμελάφρασε τον Νέος Ανάχαρσιν από τα Γαλλικά είς το Γερμανικόν.

Αν λοιπόν και ημείς θέλωμεν να μεθέξωμεν της γνώσεως των λαμπρών καθορθωμάτων όπε έκαμαν οι θαυμαςοι εκείνοι Προπάτορες ήμων, αν επιθυμώμεν να μάθωμεν την πρόοδον και αύξησίν των εις τας Τέχνης και Επιςήμας και εις κάθε άλλο είδος μαθήσεως, αν έχωμεν περιέργειαν να γνωρίσωμεν πόθεν καθαγόμεθα, και οποίες θαυμασες και μεγάλες Ανδρας, ει και προγόνες ημών, φεύ, ημείς δεν γνωρίζομεν, εις καιρόν οπα οι Α'λλογενείς θαυμάζεσιν αυτες, και ιός πατέρας πανδοιασάν Μαθήσεως σέβονται, ας συνδράμωμεν απανlες προθύμως εις την έκδοσιν το θαυμασία του συγγράμματος τα Νέα Α'ναχάρσεως.

Ημείς εν οι υπογεγραμμένοι θέλομεν εκλελέσει προθύμως την Μελάφρασιν τα Βιβλία με την κατά το δυνατόν ημϊν καλήν φράσιν της νύν καθ' ημάς ομιλίας, και εκδόνlες τετο εις τύπου, θέλομεν το καλλωπίσει με τες Γεωγραφικές Πίνακας με απλάς Ρωμαϊκής λέξεις έγκεχαραγμένες εις εδικά μας γράμμιλα, προςιθένlες ό,τι άλλο χρήσιμος και αρμόδιου εις την Ιστορίαν.

Ο λον το σύγγραμμα θέλει γένει είς Τόμας δώδεκα καλα μίμησιν της Ιλαλικής Εκδόσεως. Η τιμή όλα τα Συγγράμματος είναι φιορίνια δεκαέξη της Βιέννης δία την προσθήκης των Γεωγραφικών πινάκων. ο φιλογενής ών Συνδρομητής πρέπει να πληρώση εις κάθε Τόμον φιορίνι ενα και Καρανζανια είκοσι της Βιέννης, και τωλο χωρίς καμμίαν πρόδοσιν, αλλ' ευθυς οπέ θέλει το παραδοθή και Τόμος τυπωμένος και δεμένος.

"Έρρωμένοι και ευδαίμονες διαβιώοι7ε Ελλήνων Παίδες.
Της υμετέρας αγάπης εξηρτημένοι

Ιωάννης Μαρμαροτέρης.
Δημήτριος Βενιέρης.

Σπυρίδων Πρεβέλος. Εν Τριες ίω, τη πρώτη ο'κλωβρία, 1799.

THE LORD'S PRAYER IN ROMAIC.

Ω ΠΑΤΕ' ΡΑΜΑΣ και που είσαι εις τους έρανους, ας αγιασθή το όνομά σε. Ας έλθη η βασιλεία σε. Ας γύνη το θέλημά σα. Καθως εις τον έρανόν, έτζη και εις την γην. Το ψωμίμας το καθημερινόν, δός μας το σήμερον. Και συγχώρησε μας τα χρέημας, καθως και εμείς συγχωρούμεν τους κρεοφειλέλας μας. Και μην μας φέρεις εις πειρασμόν, αλλα ελευθέ ρωσίμας από τον πογηρον: Οτι εδικήσει είναι η βασιλεία δε η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. 'Αμήν.

IN GREEK.

ΠΑΤΕΡ ημών και εν τοις έρανοϊς, αγιασθήτω το όνομά σα. Ελθέλω η βασιλεία σε γενηθήτω το θέλημά σε, ως έν έρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον έπιέσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημϊν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέλαις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, άλλα ρύσαι ημάς από τα πονηρά. Ο'τι σε εσίν η βασιλεία, και η δύναμις, και η δόξα εις τους αιώνας. 'Αμήν.

Childe Harold's Pilgrimage.

CANTO III.

“ Afin que cette application vous forçât de penser à autre chose; il n'y a en vérité de remède que celui-là et le temps."

Lettre du Roi de Prusse à D'Alembert, Sept. 7, 1776.

« AnteriorContinuar »