Imágenes de página
PDF
ePub

60

«C

« Α'ρχοντος έν έρχομενό θυγάρχω, μενος Αλαλκομενίω, εν δε F έλαβίη Μενοίλαο

“ αρχελάω μεινος πράζω. Ομολογά Εύβωλυ F ελαΐίη, ο κή τη πόλι έρχο" μενίων. Επειδή κεκομίση Εύβωλος παρ της πόλιος το δάνειον άπαν και τας ομολογίας τας τεθίσας θυγάρχω αρχονloς, μεινος θεολουθίω, κή ουσ

οφειλέτη αυτω έ7ι ουδέν παρ των πόλιν, αλλ' απέχει πάνlα περί παντός, κή “ αποδεδόανθι τη πόλι το έχοντες τας ομολογίας, ει μεν που δεδομένου χρόνου “Ευβωλυ επί νομίας F έτι απέτταρα βούισσι σουν ίππυς δια καθίης Fι καθε « προβάλυς σουν ήγυς χειλίης αρχί τω χρόνω και ενιαυλος και μετά θάναρχον « άρχοντα έρχομενίυς απογραφεσθη δε Εύβωλον και ενιαυτόν εκαςον παρ τον

ταμίαν κή τον νόμων αν τάδε καύματα των προβάτων, κή των ηγών, κή των * βεών, κή των ίππων, κή κάτινα άσαμαίων θίκη το πλείθος με απογράφεσο « ώδε πλίονα των γεγραμμένων εν τη σoυγχωρείσι, η δεκαλις............η το

εννόμιον Εύβωλον οφείλει............λις τών έρχομενίων αργουρίω............ τενταράκονία Εύβωλυ καθ' έκαςον ενιαυτόν, κή τόκον φερέλω δραχμας...... .....τας μιάς εκάςας καλα μεϊνα .....

............τον κή έμπρακίος έξω τον ερχομένιον............και τα εξής.

Ε'ν άλλοις Λίθοις. « Α'νοδώρα σύνφορον χαίρε.” NOKVEΣ. « Καλλίπιίον αμφάριχος, και άλλαι.Εν ουδε μία Επιγραφή ιδον τόνον, ή πνεύμα, ε δε ήμεϊς υπογράφομεν, οι παλαιοί προσέγραφον. Και τα εξής.

The following is the prospectus of a translation of Anacharsis into Roniaic, by my Romaic master Marmarotouri, who wished to publish it in England.

ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ'.

Προς τους εν φιλογενείς και φιλέλληνας. ΟΣΟΙ εις βιβλία σαντοδαπά ενθρυφώσιν, ήξεύρεν σόσον είναι το χρήσιμον της Ιστορίας, δι' αυλής γαρ εξευρίσκεται η πλέον μεμακρυσμένη παλαιόλης, και θεωρώνται ως ένα καλόπτρω ήθη, πράξεις και διοικήσεις πολλών και διαφόρων Εθνών και Γενών ων την μνήμην διεσώσαιο και διασώσει η Ισορικη Διήγησις εις αιωνα τον απανία.

[ocr errors]

Μία τετοια Ε'πιςήμη είναι ευαπόκληλος, και εν ταύω ωφέλιμη, ή κρείτον είπείν αναγκαία διαλε λοιπόν ηηείς μόνοι να την ύςερέμεθα, μή ήξεύροντες έ7ε τας αρχάς των προγόνων μας, πόθεν σόλε και πως ευρέθησαν εις τας πατρίδας

έλε τα ήθη, τα κατορθώματα και την διοίκησίν των ; Αν έρωτήσωμεν τας Αλλογενείς, ήξεύρεν να μας δώσαν όχιμόνον Ισορικώς την αρχήν και την πρόοδος των προγόνων μας, αλλά και Τοπογραφικώς μάς δείχναν τις θέσεις των Πατρίδων μας, και οιονεί χειραγωγοί γινόμενοι με τες Γεωγραφικής των Πίγακας, μας λέγαν, εδώ είναι αι Αθήναι, εδω η Σπάρτη, εκεί αι Θηβαι, τόσα σάδια ή μίλια απέχει η μία Επαρχία από την άλλην. Τελος ωκοδόμησε την μίαν πόλιν, εκείνος την άλλην και τξ. Προσέτι αν έρωτήσωμεν αυθες τες μη Ελληνας χειραγωγές μας, πόθεν έπαρακινήθησαν να εξερευνήσαν αρχάς τόσον παλαιάς, ανυποςόλως μας αποκρίνονται με αυλές τες λόγες. « Καθως και εκ “ Σκυθίας 'Ανάχαρσις, αν δεν έπεριείρχείο τα πανευφρόσυνα εκείνα Κλίματα “ της Ελλάδος, αν δεν έμφορείο τα αξιώματα, τα ήθη και τες Νόμος των « Ελλήνων, ήθελε μείνη Σκύθης και το όνομα και το πράγμα ελω και ημέΙερος Ιατρός, αν δεν έμάνθανε τα τε Ιπποκράτες, δεν έδύνατο να προχωρήση « εις την τέχνην τ8.

Αν και εν ημίν Νομοθέτης δεν εξέταζε τα τ8 Σόλωνος, Λυκέργα, και Πιτθαια, δεν έδύνατο να ρυθμήση και να καλιεργήση τα ήθη « των ομογενών τα' αν ο Ρήτωρ δεν απηνθιζελο σας ευφραδείας και τις χαρί« εθισμες τα Δημοσθένες, δεν ενεργεσεν εις τας ψυχές των ακροαλών τε “ Αν ο Νέος Ανάχαρσις, ο Κύριος Αββάς Βαρθολομαίος δεν ανεγίνωσκε

με μεγάλης επιμογήν και σκέψιν τας πλέον έγκρίτες Συγγραφείς των Ελ«λήνων, εξερευνων αυτες κατά βάθος επί τρίακονία δύω έπη, δεν ήθελεν εξυφάνη « τέ7ην την σερί Ελλήνων Ιστορίαν τ8, ήτις Περιήγησις τα Νέα Ανιχάρσεως « παρ' αυ78 προσωνομάσθη, και εις όλας τας Ευρωπαϊκας Διαλέκθες μελεγλωτίσθη.Και εν ενί λόγω, ο Νεώτεροι, αν δεν έπερναν δία οδηγες τες Προγόνες ήθελαν ίσως σεριφέρωνται μαθαίως μέχρι τα νύν. Αυτά δεν είναι Λόγια ενθεσιασμένα για το φιλογενές Γραικά, είναι δε φιλαλήθες Γερμανά, όσες έμελάφρασε τον Νέον Ανάχαρσιν από τη Γαλλική εις το Γερμανικόν.

Αν λοιπόν και ημείς θέλωμεν να μεθέξωμεν της γνώσεως των λαμπρών κατορθωμάτων όπά έκαμαν οι θαυμαςοι εκείνοι Προπάτορες ημών, αν επιθυμωμεν να μάθωμεν την πρόοδον και αύξησίν των εις τας Τέχνας και Επισής μας και εις κάθε άλλο είδος μαθήσεως, αν έχωμεν περιέργειαν να γνωρίσωμεν πόθεν καθαγόμεθα, και οποίες θαυμασες και μεγάλες Ανδρας, ει και προγόνες ημών, φευ, ημείς δεν γνωρίζομεν, εις καιρόν οπα ο Α'λλογενείς θαμάζεσιν αυλές, και ιός σαλέρας σανθοιασάν Μαθήσεως σέβονται, ας συνδρά

[ocr errors]

μας,

μωμεν άπαντες προθύμως εις την Εκδοσιν το θαυμασία του συγγράμματος τα Νέα Α'ναχάρσεως.

Ημείς εν οι υπογεγραμμένοι θέλομεν εκλελέσει προθύμως την Μελάφρασιν Τα Βιβλία με την κατά το δυνατόν ημϊν καλήν φράσιν της νύν καθ' ημάς ομιλίας, και εκδόντες τέλο εις τύπου, θέλομεν το καλλωπίσει με τις Γεωγραφικές Πίνακας με απλάς Ρωμαϊκας λέξεις έγκεχαραγμένες εις εδικά μας γράμμήλα, προςιθέντες ό,άλλο χρήσιμος και αρμόδιον εις την Ιστορίαν.

Ο λον το σύγγραμμα θέλει γένει είς Τόμας δώδεκα καλα μίμησιν της Ιλαλικής Εκδόσεως. Η τιμή όλα τα Συγγράμματος είναι φιορίνια δεκαέξη της Βιέννης δία την προσθήκης των Γεωγραφικών πινάκων. ο φιλογενής εν Συνδρομηθής πρέπει να πληρώση εις κάθε Τόμον φιορίνι ενα και Καρανίανια είκοσι της Βιέννης, και τω1ο χωρίς καμμίαν πρόδοσιν, αλλ' ευθυς οπέ θέλει το παραδοθή ο Τόμος τυπωμένος και δεμένος.

Έρρωμένοι και ευδαίμονες διαβιώοιιε “Ελλήνων Παίδες.
Της υμετέρας αγάπης εξηρτημένοι

Ιωάννης Μαρμαρολάρης.
Δημήτριος Βενιέρης.

Σπυρίδων Πρεβελος. Εν Τριες ίω, τη πρώτη ο'κλωβρία, 1799.

THE LORD'S PRAYER IN ROMAIC.

Ω ΠΑΤΕ' ΡΑΜΑΣ και που είσαι εις τους ερανούς, ας αγιασθή το όνομά σε. Ας έλθη η βασιλεία σε. Ας γύνη το θέλημά σε. Καθως εις τον έρανόν, έτζη και εις την γην. Το ψωμίμας το καθημερινόν, δός μας το σήμερον. Και συγχώρησε μας τα χρέημας, καθως και εμείς συγχωρούμεν τους κρεοφειλέλας μας. Και μην μας φέρεις εις πειρασμόν, άλλα ελευθέ ρωσέμας από τον πονηρόν ότι εδικήσει είναι η βασιλεία δε η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. 'Αμήν.

IN GREEK. .

ΠΑΤΕΡ ημών και εν τοις έρανοϊς, αγιασθήτω το όνομά σε. Ελθέλω η βασιλεία σε γενηθήτω το θέλημά σε, ως έν έρανώ, και επί της γης. Τον άρον ημών τον έπιέσιον δος ημίν σήμερον. Και αφες ημϊν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέλαις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, άλλα ρύσαι ημάς από τα πονηρά. Ο'τι σε εσίν η βασιλεία, και η δύναμις, και η δόξα εις τους αιώνας. 'Αμήν.

Childe Harold's Pilgrimage.

CANTO III.

“ Afin que cette application vous forçât de penser à autre chose; il n'y a en vérité de remède que celui-là et le temps."

Lettre du Roi de Prusse à D'Alembert, Sept. 7, 1776.

« AnteriorContinuar »