Imágenes de página
PDF
ePub

very well.

Ε'γω σας το βεβαιώνω.
Το επροφητεύσετε.
Το επίθεύχετε.
Σας πιςεύω.
Πρέπει να σας πιςεύσω.
Αυτό δεν είναι αδύνατον.
Το λοιπόν ας είναι

με

καλήν ώραν.
Καλά, καλά.
Δεν είναι αληθινόν..
Είναι ψευδές.
Δεν είναι τίποιες από αυ7ο.
Είναι ένα ψεύδος μία απάτη.
Εγω αςείζομεν (έχoράτευα.)
Εγω το είπα δια να γελάσω.
Τη άληθεία.
Με αρέσει καλα πολλά.
Συγκάλανεύω εις τετο.
Δίδω την ψήφον με.
Δεν άνλις έκομαι εις τεΠο.
Είμαι σύμφωνος, εκ συμφάνα.
Εγω δεν θέλω.
Ε'γω έναντιώνομαι εις τ1ο.

I assure you of it.
You have guessed it.
You have hit upon it.
I believe you.
I must believe you.
This is not impossible.'
Then it is
Well, well.
It is not true.
It is false.
There is nothing of this.
It is a falsehood, an imposture.
I was in joke.
I said it to laugh.
Indeed. .
It pleases me much.
I

agree
I give my assent.
I do not oppose this.
I agree.
I will not.
I object to this.

.

with you.

To consult, consider, or resolve.

Δια να συμβελευθής, να ευχασθής,

ή να αποφασίσης.

Τι πρέπει να κάμωμεν και

What ought we to do? Τι θα κάμωμεν ;

What shall we do? Τι με συμβελεύετε να κάμω ; What do you advise me to do? Οποιον τρόπον θέλομεν μεταχειρισθή What part shall we take?

ημείς; Ας κάμωμεν είζη.

Let us do this. Είναι καλίερον έγω να

It is better that I Σλαθητε ολίγον.

Wait a little. Δεν ήθελεν είναι καλίλερον να- 3 Would it not be better that, Ε'γω αγαπεία καλύτερα.

I wish it were better. Θέλετε κάμει καλύτερα αν

You will do better if

Αφήσέlε με.
Αν ήμων εις τον τόπονσας εγω-
Είναι το ίδιον.

Let me go.
If I were in your place, I--
It is the same.

The reader by the specimens below will be enabled to com

pare

the modern with the ancient tongue.

PARALLEL PASSAGES FROM ST. JOHN'S GOSPEL.

Nέον.

Αυθεντικόν.

Κεφάλ. ά.

Κεφάλ. ά.

1. ΕΙΣ την αρχήν ήτον ο λόγος. και 1. ΕΝ αρχή ην ο λόγος, και ο λόγος ο λόγος ήλον μέλι Θεξ και Θεός ήτον ο ήν προς τον Θεόν, και Θεός ην ο λόγος. λόγος.

2. Ελούλος ήθον εις την αρχήν μεθα Θεού.

2. Ούτος ήν εν αρχή προς τον Θεόν.

3. Ολα [τα πράγματα] δια μέσα 3. Πάντα δι' αυ18 εγενέλο: δε χωρίς του [λόγ.] εγίνηκαν, και χωρίς αυΊον || αύλε έγένετο ουδε έν, δ γέγονεν. δεν έγινε κανένα ίτι έγινε.

4. Εις αυλον ήτον ζωή και η ζωή ήλον το φως των ανθρώπων.

4. 'Εν αυλή ζωή ήν, και η ζωή ήν το φως των ανθρώπων.

5. Και το φως εις την σκοθείαν

5. Και το φώς έν τη σκολία φαίνει, φεγγει, και η σχολεία δεν το κατάλαβε. || Σε η σκολία αυτό και κατέλαβεν.

6. Εγινεν ένας άνθρωπος απες αλ- 6. 'Εγένειο άνθρωπος απιςαλμένος μένος από τον Θεόν, το όνομά τε | παρά Θι, όνομα αυθώ 'Ιωάννης. Ιωάννης.

THE INSCRIPTIONS AT ORCHOMENUS FROM MELETIUS.

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, κοινώς Σκριπού, Πόλις ποτέ πλουσιωτάτη και ισχυρωτάτη, πρότερον καλεμενη Βοιωτικαί 'Αθήναι, εις την οποίαν ήτον ο Ναός των Χαρίτων, εις τον οποίον έπλήρωναν τέλη οι Θηβαίοι, ούτινος το έδαφος άνεσκάφθε ποτέ υπό των 'Ασπαλάγκων. Επανηγύριζαν εις αυτήν την πόλιν τα Χαριτήσια, τα οποία 'Αγώνος εύρον επιγραφάς εν πήλαις ένδον τα κτισθέντος Να επ' ονόματι της Θεοτόκε, υπό το Πρωτοσπαθαρία Λέοντος, επί των Βασιλέων Βασιλεία, Λέοντος, και Κωνσταντίνα, έχέσας έτως. Εν μέν τη μια κοινως.

[blocks in formation]

« Ζωίλος Ζωίλε Πάφιος.

« Ραψωδός.
Ναμήνιος Νεμηνία 'Αθηναίος.

Ποιητής επων.
«'Αμηνίας Δημοκλίες Θηβαίος.

« Αυλητής «'Απολλόδοτος Απολλοδότε Kρής.

* Αυλωδός «' “Ρόδιππος Ροδιππε 'Αργος.

« Κιθαριςής

« Φαγίας Απολλοδώτα το Φανία Αίολεύς από Κύμης.

« Κιθαρωδός. « Δημήτριος Παρμενίσκα Καλχηδόνιος.

Τραγωδός Ιπποκράτης 'Αριςομένες Ρόδιος.

Κωμωδός. “ Καλλίςρατος 'Εξακές και Θηβαίος.

« Ποιητής Σατύρων. « Α'μηνίας Δημοκλέους Θηβαίος.

«αποκριτής. Δωρόθεος Δωροθέου Ταραντινός.

« Ποιηλής Τραγωδιων.

Σοφοκλής Σοφοκλέους Αθηναίος.

αποκριτής. Καβίριχος Θεοδώρου Θηβαίος.

« Ποιητής Κωμωδιών. Αλέξανδρος Αρίςωνος Αθηναίος.

Υποκριτης « Α' σιαλος Αλτάλου Αθηναίος. « οίδε έγίκων τον νήμηλον αγώνα των ομοδιωων.

« Παΐδας αυλης ας Διοκλής Καλλιμήδου Θηβαιος.

« Παϊδας ηγεμόνας. Σιρατίνος Ευνίκου Θηβαίος.

Ανδρας Αυληθας. « Διοκλής Καλλιμήδε Θηβαίος.

Ανδρας ηγεμόνας. “ Ρόδιππος Ροδίππου Αργείος

Τραγωδός «Ιπποκράτης Α’ιςομένους Ρόδιος

Κωμωδός. Καλλίςραίος Ε'ξακές ου Θηβαίος

«« Τα επινίκια

Κωμωδιών Ποιητής. Αλέξανδρος Α’ριςίωνος Αθηναίος.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Κράλων Κλίωνος Θειβειος.

« Α'λειας
Περιγενείς Ηρακλείδαο Κουζικηνός.

* Αυλαευδός
Δαμήνελος Γλαύκω Α'ργίος.

« Κιθαριςας.
« Δάμαυρος Αμαλώω Αίολευς από Μουρίνας.

Τραγαευδός
“Ασκληπιόδωρος Πουθεάο Ταραντινός.

« Κωμαευδός
« Nικόςραίος Φιλος ράλω Θείβειος

« Τα έπινίκεια Κωαμευδός.
« Εύαρχος Ηροδόλω Κορωνεύς.

Ε', άλλω Λίθω.

Μύριχος Πολυκράτους Γαρώνυμος διoγίλωνος άνδρεσσι χορηγείσαντες νικά« σανlες διονύσου ανέθηκαν τίμωνος άρχονloς αυλίoνθος κλέος αδoνθος άλκι

« σθέγιος.

Εν ελέρω Λίθω. * 9υνάρχω αρχονθος, μεινός θεολουθίω, άρχι............ως Εξωλι άρχι

δάμω φωκεία.............ος απέδωκα από τας σουγγραφώ πέδα των πολεμάρχων, κη των καλοπιάων, ανελόμενος τας σουγγραφως τας κιμένας παρ

ευφρονα, κή φιδίαν κή πασικλεϊν............κή τιμόμειδον φωκείας, κή δαμο« Τελεϊν λυσιδάμω, κή διονυσον καφισοδιών χηρωνεία, και το ψαφισμα τω « δάμω.

MWETDM

θυνάρχω αρχονloς, μεινός άλαλκομενιων F αρνών, πολύκλειος ταμίας απέδωκε “ εύβωλυ αρχελάμω φωκεϊι από τάς σουγγραφώ το καταλύπον και το ψάφισμα τω δάμω, ανελόμενος τας σουγγραφως τας κίμενας παρ σώφιλον, κή εύφρονα * φωκίας. Kή παρ διανύσιον καφισοδώρω χηρωνέα, κή λυσίδαμον δαμολέλιος « πίδα των πολεμάρχων, κή των καλοπλάων.

THE HEIΈΡΡΙΙΟΗ

« AnteriorContinuar »