Imágenes de página
PDF
ePub

Vino Caser, (De) Of de Amsterdamsche Pakhuis-vreugd. Waer meest de gulle jeugd verlokt door de aangenaamste zangen. Blijft bij 't Rozyne-Wyntje hangen. Gedrukt by een Flesje Muskadel. Z. p. e. j. (c. 1800.) 16mo.

Kat-Soe, (De roepende) op zyn wagen. Pak maar weg, stuk voor stuk, voor vier stuyvers. De sesde druk. Op nieuws vermeerdert. Amsteldam, Barent Koene. z. j. (c. 1800.) kl. 8vo.

Vrolykheid, (Onschuldige) of zevende vervolg op de Rotterdamsche Zanggodin. Gedrukt in een jaar, niet zonder gevaar. Daar elk die zig onzydig draagt. Het meest verwint en 't beste slaagt. Z. p. e. j. (c. 1800.) 16m0.

Speelman, (Den vrolyken) Dansende en zingende verscheyde aardige, zoo menuetten, contredansen als andere liederen. Gedrukt voor de vrolyke speel-luyden. Z. p. e. j. (c. 1800.) 16mo.

Bloempjes, (Tweede bundeltje der) voor Maasstads jonglingschap, gegroeid aan Rotte's boord, of verzameling van nieuwe zangstukjes....z. p. e. j. (c. 1800.) 16mo.

Nachtegaal, (De lustige) zingende allerhande fraaye liedjes... Deventer, J. H. de Lange. Z. j kl. 8vo.

Diligens, (De Haagsche) Zijnde bevragt met de liederen die thans gezongen worden. Amsterdam, B. Koene. Z. j. 8vo.

Amsterdam, (Verheugd) of volksliedjes, om gezongen te worden, bij de heuchelijke intrede van Louis Napoleon, .... alle op bekende melodyen. Amsterdam, 1808. kl. 8vo.

Markt-schipper, (De nieuwe Overtoomsche) of Durkerdammer kraamer. Zijnde versierd met veele zoete en aangename melodye en gezangen. Amsterdam, Wed B. Koene, 1831. kl. 8vo. [W. en K. W. Bilderdijk en S. I. Z. Wiselius.] Nieuw liederenboekje op aangename en bekende wijzen strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813. 8vo.

De 2e druk verscheen in hetzelfde jaar met de namen v. d. dichters.

Terugkomst, (Op de heugchelyke) van H. D. H. de Heere prince van Orange Nassau, in Nederland. Z. p. e. j. (1813.) kl. 8vo.

Liedeboek, (Oranje's Vaderlandsch) Ten dienste voor alle ware vaderlanders ter gedachtenis van de heuchelyke omwending en verlossing van het slaafsche juk, 19 jaar lang, onder de overheersing der Fransen. Rotterdam, N. Cornel, 1813. kl. 8vo.

Triumf-zangen op Z. D. H. Willem den Eersten.... by Hoogst Deszelfs Heugchlyke intrede te 's Gravenhage en te Amsterdam. z. p. Wedw. van Lier, 1813. 8vo.

Liederen voor en door Vrienden van vrijheid, vaderland en Oranje. Haarlem, A. Loosjes, Pz., 1814. kl. 8vo.

Wilms, (J. W.) Volksliederen ingevolge het programma van Zijne Excellentie den Heer L'. Admiraal J. H. van Kinsbergen. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon. 1817. Op nieuw uitgegeven door G. H. van Eck. 's Gravenhage, 1894. gr. 8vo. Sopraan, Alt, Tenor, Bas.

Spandaw, (H. A.) De nieuwe haring, in muziek gebragt door J. van Boom. Groningen, 1818. kl. 8vo.

De muziek ontbreekt.

Bleekersmeisje, (Het vrolyke) Zingende vele zedelyke, vrolyke en aangename liederen. 12e druk. Amsterdam, G. van der Linden. z. j. kl. 8vo.

Lied, (Een nieuw) van een droevig verhaal, wegens de verschrikkelijke watervloed in Gelderland, waardoor vele menschen en beesten jammerlijk zijn omgekomen... Alles in Louwmaand van het jaar 1820 gebeurd, breeder in dit lied vermeld. z. p. (1820?) 8vo.

Spreeuwtje, (Het) fluitende en zingende allerhande liedjes op bekende oude en nieuwe wijzen. Tweede druk. Haarlem, Wed. A. Loosjes, 1822. kl. 8vo.

Liederen, (Vrolyke) der drukkersgezellen te Dordrecht, toegewijd aan het vierde eeuwfeest, van de uitvinding der boek

drukkunst door Laurens Janszoon Koster, gezongen ter gelegenheid van hunnen feestvierenden optogt, met eene rijdende en tegelijk werkende drukpers, des avonds van den 10 Juli 1823. Dordrecht. (1823.) 8vo.

Volksliedjes, (Vrolyke) bij gelegenheid der Tentoonstelling van Nederlandsche vlijt en kunst binnen Haarlem gedurende de maand Julij 1825. Haarlem, 1825. kl. 8vo.

Kerkhoven, (Theodorus Johannes) Gedichten. Amsterdam, 1825. 2 dln. kl. 8vo.

Met muziek.

Het Haagsche Bosch, vol vrolijke zangers. Amsterdam, G. van der Linden. z. j. (1826.) 8vo.

Minnezangster, (De bloemendaler) zingende de meest gezochtste en vermakelijkste Huwelijks-zangen. (Nieuwe uitgave). Amsterdam, F. G. L. Holst. z. j. kl. 8vo.

Verzameling van liederen betreffende de afscheiding van België in 1830. 8vo portef.

Krijgsgeschal en volksgezang. 's Gravenhage, 1830. 8vo.

Liederen tegen der Belgen opstand.

- en volksgezang. 2e Verm. druk. 's Gravenhage, 1831. kl. 8vo.

Poth, (Hk. van der) Originele dichtstukjes en volksliederen ter aanmoediging van Vaderlandsc(h)e moed! tegen de muiterij der Belgen. Inde jaren 1830, 1831 en 1832. Gemaakt en geschreven door Hk. van der Poth. Handschrift v. 118 blz. kl. 8vo.

33 Liederen geschreven in Gothische karakters.

Kuyper Gz., (Hendrik) Wacht-liederen. Opgedragen aan de vrijwillige stedelyke schutterij. Rotterdam, L. Vermeer, 1831. kl. 8vo.

Mühlenfeldt, (C.) Jagerlied. Woorden van den Ridder H. Tollens Cz. Rotterdam, 1831. fol.

Kreutzer, (I. E.) Drietal vaderlandsche gezangen. No. 1. Voorwaarts! door C. Vreedenberg, muzyk van F. B. Bunte; Ingericht voor de guitar door. Amsterdam, L. W. Roumen, 1831. 4to.

No. 2 & 3 ontbreken.

Bertelman, (J. G.) Het metalen kruis, door C. A. P. Weissmann de Villez, met begeleiding van de piano-forte. Amsterdam, L. W. Roumen, 1832. fol.

De Nederlandsche Lier. Verzameling van Gezangen.
Nr. 2.

Groninger Studenten liederen, verzameld in 1833. Gedrukt voor rekening van den Senaat Vindicat atque Polit. Groningen. z. j. (1833.) 12mo.

Met muziek.

Studentenzangen van den Senaat,,Ne praeter modum" aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Gedrukt voor rekening van den Senaat, 1835. Z. p. (by van Tyen). 12mo. Verzameld door door D. G. van der Horst, J. A. Jolles en C. W. R. Scholten, JRzn.

Volksliederen, (Bekroonde) Uitgegeven door de Maatschappij: ,,Tot Nut van 't Algemeen". Amsterdam, 1835. 8vo.

Fastré, (J.) De kroonvorstin. Hulde aan H. K. H. Hoogheid Mevrouw de Princes van Oranje door den Heer Hendrik Kuyper Gtz. 's Gravenhage, 1835. fol.

Volksliedjes voor 's Konings verjaardag. Rotterdam, P. van Waesberge, 1835. kl. 8vo.

Berlijn, (A.) Oranje en Nederland. November 1838. Volkslied op het 25 jarig jubilé der regeering van Z. M. Willem den I. en het bestaan van het Koningrijk der Nederland. Zang en pianoforte. Rotterdam. (1838.) fol. obl.

Cupido. [Uitgegeven door J. G. de Hoop Scheffer en J. Tideman.] Utrecht, Van Paddenburg & Comp, 1843. 8vo.

Met muziek.

Studentenliederen gezongen op het oud-studentenfeest gevierd te Batavia..... Batavia, 1844. 8vo.

Ryswyck, (Th. van) Volksliedjes Antwerpen, 1846. 8vo.

Duvillers, (C.) Volksliedjes, met een geestig supplement, voor den Buyten en voor Gent. Gend, 1846. 16mo.

Orgeldeuntjes, (Protestantsche) voor het volk in Nederland, door een Liedjeszanger [= A. J. C. Kremer]. Tiel, 1853. 8vo.

Vivat de Geus! Een liedeken om te zingen tot opbeuring van echt Nederlandsche harten. Tiel, 1853. 8vo.

Genzenlied, (Nieuw) of allocutie bij de blijde inkomst van de Monseigneurs van Romen. Tiel, z. j. (1853.) 8vo.

Heije. 1572-1872. Twee volksliedjes van Doctor Heije en een feestlied voor Mannen-zangvereenigingen uitgegeven ter eere der April-gedenkdagen door de Vereeniging tot Veredeling van 't Volksvermaak te Amsterdam. Amsterdam. (1872). 8vo.

Met muziek.

Volksliederen. (Nieuwe) Amsterdam, C. L. Brinkman, z. j. (1853). 8vo.

Asters. Dichtbundeltje bijeenverzameld door eenige H.H. Studenten te Leyden, Utrecht en Deventer. Leiden, 1854. kl. 8vo. Verzameld door J. E. Banck, Jr.

[L. v. d. Bor]. Schets der Nederlandsche geschiedenis, op rijm gebracht en met de noodige zangwijzen voorzien. Arnhem, 1857. kl. 8vo.

Met muziek.

Gezelle, (E. H. Guide) Gedichten, gezangen en gebeden. Een schetsboek voor Vlaemsche studenten. Brugge, 1862. kl. 8vo.

Liedboek, (Nieuw) genaemd het Brabands Nagtegaelken. Inhoudende vele schoone Zede-liedekens meest alle gesteld op nieuwe en wel Lekende voyzen. Gend, L. van Paemel. 8vo.

« AnteriorContinuar »