Imágenes de página
PDF
ePub

ante suit, utì in LL. prohibentibus matrimorimm interTutorem& Pupillam : quodque ufque ad illam <etatem fragile & infìrmum effet judìciuni &c.

IntelleSîum tamen fuit, Edi&a non habere locum cessante tutelâ feu curatela, utpote ces fonte ratione prohibitionis: EditJa illa, àt correcloria suris commuais » & inducentia inhabilitatem testamenti faclionis pajjìv<e, esse stri£ï<e interpretationis': non poffe dici reliftum Tutori, fi amplius Tutor non fit: <etatem illam. 2j annorum esse exprejsam non taxativè, fed quòd effet ordinaria, quâ curatela cefsaret: aliter hoc expresse statutum in Legibus suprà citatis: Ediètum de anno 1611 esse declarativum pr<ecedentis in verbis: durante administratìóne.Confirmabatur hoc autoritate Rodenburg, A Wesel ì Voet , Ricard , imò ferè omnium , excepto forte Anselmo.

Secundo difputatum fuit de intelletlu confiie^ tudinis Bruxellenfis, feu art. 14 Statuti Architutelaris. Pr<etendebat Impetrans Statutum non concernere Nubiles. Secundo, per Statutum anno 18 non acquiri plenam Majoritatem, fed tantùm quamdam veniam <etatis ad administrandum sua bona; curatelam eo non objìante adhuc durare ad alios effeclus, utì ad alienandum immobilia, quod juxta idem Statutum minor 28 annis non pofjìt fine confensu quatuor propinquorum; item in ordine ad contraìiendum matrimonium juxta Ediclum anni 1623; Tertià quoad bona fita extra territorium Bruxtllenfe.

Intelleètum tamen tutelam feu curatelam Bruxellis omnino finiri anno 18, etiam quoad Nobiles; quòd illi in materia commuai regularentur Statutis Civitatis; quòdque illa Majo

Tom. U. R

ritas non apparent introdudfa vi Statuti, fed usu & consuetudine totius populi; quodque fatis apparent exprobis illam confuetudinem Bruxellis, tam quoad Nob'des quàm Plebeios, generaliser effe receptam.

IntelleSium etiam fuit tutelam non durarè Bruxellis post annum 18 ad ullum ejseclum: quòd ad alienationem immobilium non effet opus autoritate Curatoris, fed tantùm quatuor propinquorum post annum. decimum octavum, juxta eum.dem. art. 14.

Similiter, quòd EdiSïum 163.3, requirens pro matrimonio contrahendo consenssum Curatorum & propinquorum, intelligendum effet de iis qui Curatorem haberent, pro aliis sufficere confenssum propinquorum: quòd tutela finit a Bruxellis etiam non duraret quoad bona alibi fit a: quòd Bruxellenjìs, anno 18 major, ubique effet talis, vel fi alibi- talis non agnosceretur, non ideò tamen tutelam Bruxellensem continuari, fed ad Jummum , quòd in lods, ubî non agnosceretur major, alius ei Curator ad admimstrandum dandus foret.

Tertiò acriter difputatum fuit circa computum. Primò, an Tutor maneret sub prohibitione EdiSïorum , donec computas forent redditi? quod Arrefium Revifionale de 4 Decembris 7727 videbatur pr<ejudicaffe. Secundò, an in cajii pr&Jenti valide ratwnes reddit< e fuissent?

Quoad primant qu<estionem, aliqui Domini videbantur omnino istius opinionis , prohibitionem dur are, donec rationes reddit< e fint: id yiutores omnes docere, excepto Voet , Galli omnes, Anselmo , A Wesel , A Sande: & ita in Tribunalibus receptum effï^ ût in decis 118» apud Stockmans: id probari ex Jure communi, ex L. 6. C. de interdict. matrim. inter Pupill. & Tutorem, ex L. 64. §. 1. ff. de ritu nuptiarumr & aliis: quòd periculum tutel< e dur et donec rationes reddit< e fint; quòdque ad illud tempus res Pupilli &.Perffona ipfius manerent sub potestate Tutoris.

Plures tamen Domini indinabant in aliam opinionem; quòd Edicla illa ejsent striSî< e in? terpretationis; quòd pr<ecipuè ejsent sundatç in automate & potestate Tutoris in perffonam Pupilli; quòd per <etatem tutela ceffaret ipso Jure, etiam ante redditas rationes» & per confequens autoritas & pot estas Tutoris; quòd Edicium Perpetuum exprejjìjset clausulam, durante administratione, qu<& ceffahat per majorent <etatem ; fie ut Tutor post illam amplius administrai non pojjìt, nifi qu<e habeant necesJariam fequelam cum gestis ; aliàs ne quidenj. acjioni tutelle locum effe- L. 13. & 14. ff. de tut. & ration. distrah. quòd periculum tutel<e non dur et, nifi pro gestis vel neceffariò connexis ». quòd in caju Stockmans ejsent circumstanti<e jtarticulares; quòd apud Gallos consuetudo Pa^ 'rifienfis exprefsè prohibitionem extendiffet,

Tribunalibus Gallis pro Jurisprudentia receptum effet ; quòd omnes Autores nostri Belg< e pro illa opìnione tantàm Gallos citarent, quorum tamen Jurifprudentia hic legem facere non pojjìt; Edicta utpote stri6t<e interpretadonis non effè extendenda; licèt aliqua pojjìt effe dependentia, donec rationes. reddit< e junt, ceffare tamen administrationem, eamque longé effè inferiorem. ìlli qu<e causam dederat Edittis.uid L. 6j. ,§. 1. ff. de ritu nupt. & alias dicebatur, hoc ibidem. £ffe expreffum, Jècus ìn EdiStis nofiris.

donec rationes

[graphic]

Secundò, rationem prohibitionis in Mis qu<e habentur in diSîa L. 64. §. 1. sùbfistere post pubertatem, fecus in caju nostrorum Edwtorum.

Circa validitatem computûs ex probis resultabat coram Commijsarhs ConfiUi Brabantiœ, non ejse u/u refceptum art. 38 Statuti Architut. Bruxell.pro redditione computûs Tutorum ;unde videbatur recurrendum ad Jus commune, juxt a quod computus durante curatelâ reddi pojsunt coram solo Tutore honorario, feu Toesiender. juxta Voet ad tit. de tut. & ration. distrah. n. 3. & post majorent <etatem reddi debent ipfi minori jam majori: unde videbatur computus in hoc ca/u nulliter redditus, utpote post majorem <etatem & in abj'entia majoris non interpellati: confideratum tamen illum redditum automate Pr<etoris coram Tutore honorario, qui videbatur legitimus contradiclor saltem pro parte; majorem quidem, fi voluijset, potuisse novas rationes exigere, quod non fecerat ; fed è contra videbatur Jiifficienter redditas approbajse, dum conclufionem receperat & in calce computûs apocham jcripfijset; quòd etiam perfonaliter audiffet computus Balthafar. Vander Borcht, qu<e partem finalem administrationis Tutoris continebant; quòd accipiendo chartas, mobilia &c. Tutorem de gestione exonerajset: ■adeòque, licèt dubium ejse pojset de valore computûs, videretur ex postgestis /ufficienter approbatus; tantò plus quòd in nullo fraus, vel mala fides, aut errores ostendi pojjènt, adeòque ex mente Principum ad cajum hune EdiSía extendi non pojsent.

Qiioad continuationem administrationis, ex ablis constabat Tejlatorem post <etatem 18 annorum.per Je omnia jua negotia gejsijse0 conpunis audiffe, in Judicio stetijje, & in omnibus se tamquam majorent semper gejjìffè: ad summum ex allegatis probari poteràt citatum aliquando confilium dedijfe; quod infiitutiòni obflare non poterat, cùm net quilibet administrator, nec qui ex amicitia aut [ponte ad negotia accedit , Ediclis comprehendantur; Jed tantàm qui generalem administrationem cum autoritate & potestate conjunclam habent.

De suggestione nihil etiam probatum fuerat; claufula extraordinaria non sciebatur per cujus confilium adjecla foret; nec illa tefiamentum infringere poterat: utì etiam judicatum in cajii fimili apud Ricard des donat. cap. 3. sect. 3. n. 457.

Le .... Novembre 1733.

ARRÊT REVISIONNEL.

An quis poffit esse Hères & Legatarius ejusdem Defuncti in diversis lineis >

ARRÊT IV.

io hétc acriter agitat a fuit in folemni Judicio Revifionis in menfe Novembri iy33, inter Dominum du Chatel, Comitem dePetrieu, Impetrantem, & Dominum de Beaufort de Mondricourt, Intimatum.

Dominus Joannes jttbericus Vander Gracht 22 Martìi 1314 donatione inter vivos dederat Jmpetranti, Cognato juo materno, tria feuda

« AnteriorContinuar »