Imágenes de página
PDF
ePub
[graphic][merged small]

R fb^r0 ^e Kercfce/rc petierat à Procopio 5jp» Maria Comite d'Egmont &c. sum

ífà&^im mam 6jo aureorum , tamquam fibi debitam ex obligatione perfonali , contra&â per Procopium Franciscum Comitent d'Egmont, avunculum Procopii Mari<e, dicens hune esse heredem bonorum Procopii Francisci. Reus conventus recusat folutionem, dicens se non esse heredem sui avunculi, pojjìdere fe quidem bona Famili<e Egmondan<e, non tamquam heres avunculi, fed in vim FideicommiJJì ordinati in testamento avi suiPhilippi d'Egmont de anno 1680; adeoque se non esse obligatum folvere debita perfonalia sui avunculi.

ReplicatAclor Fideicommissum non subfister e ob defeclum Registratur<e, requifit<eper Edicïa ann. 1586, 16u, & 16'y3 : deinde non omnia bona Fideicommijso fuisse subjecla, càm multa essent fita in Flandria & Arthesta, ubi non nifi de certa parte per ultimam voluntatem dijponere licet, ac legitimam liberorum ab hoc onere liberam fuisse &c.

ARRÊT I.

[graphic]

Sed. càm ex aêîis fatis constaret, quòd liberi Philippi Parentum difpofitionem, quoad omnes & fingulas claussulas, jujjìcienter approbaffent, adeoque onus Fideicommijfi agnoviffent, etiam in legitima ipfis competente, five de Jure communi, five in vim con/uetudinum Flandri<e vel Arthefi<e, pr<ecipua dijficultas manfit circa defeclum Registratur<e, attenta quòd Reus non effet probatus heres sui avunculi.

Apparet fatìs defe&um Regijlratur< e non annullare Fideicommiffum, càm juxta art. 15 EdiSti perpetui 1611, primo instituto eam negligente, subjìituto locus fiat; fed dicebatur pr<ecitata EdiEta lata fuisse , ne contrahentes bonâ fide cum poffefforibus bonorum Fideicommiffo subjeilorum, dum onus ignorent, decìperentur: idque non tantàm effe Jìatutum in favorem eorum, qui per emptionem & hypothecam Jus reale in diclis bonis acquifivijfent; fed etiam in favorem creditorum perjonalium diclorum poffefforum, ne & ipfi decipiantur, dum bonâ fide contrahunt, & fidem fequuntur eorum, quos vident notabilia bona pojfidere, justèque ignorantes onus Fideicommijjì. Vide-' batur id etiam fatis clarè constitutum Ediclo l^y3, quòd terminis gêneralibus, ne cuiquam fraus fiat, Registraturam requirat ,in verbis: en préjudice de personnes tierces traitans avec les Institués &c.

Secundò, in eodem EdiSîo <equiparatur Regiflratura Fideicommijjì requifit<t inheredationi in venditionibus, qu< e fi non fuerit faSîa , per fimplicem venditionem non fit pr<ejudicium creditoribus perfonalibus venditoris.

»

Tertiò, dicit Princeps fe per idem Ediclum velle ampliare & extendere Ediclum i5%6;atqui hoc non effet verum, nijì dicatur extensum ad creditons perfonales &c.

Quibus non obstantibus pluralitate votorum. intelleSîum est, defetìum Registratur< e Fideicommijjì tantàm concernere eos, qui per emptionem vel oppignorationem , aut aliàs per operas Legis Jus reale in bonis Fideicommiffò jubjeëtis acquifiviffent, nullatenus verò concernere creditores perfonales fiduciarii vel primi instituti; fed Us potiorem effe Fideicommiffarium vel substitutum, eumque dicla bona apprehendere poffe absque eo quod creditoribus perjonalibus fiduciarii ddstringatur.

Quod fatis manifestum erat per EdiBtum. anni 1586, ubi ratio inducliva ad requirendam. Registraturam est, quòd multi deciperentur per emptionem vel oppignorationem fìmilium bonorum: unde mandat Princeps ,ne ull<e clausul< e Fideicommiffi &c. effeclum habeant realifationis, aut impediant alienationem, nifi &c . adeoque EdiSîum evidenter tantàm pro/picere vult emptoribus vel al'ús Jus reale in diclis bonis acquirentibus : neque quoad hoc aliquid immutatum est per Ediclum Perpetuum , confirmatorium tantùm prioris.

Verba quidem Edicli anni I6js generaliùs sunt concepta; fed dicebatur Edicla posteriora interpretationem accipere à pr<ecedentibus, nec ad alia extendenda, nifi evidenter constet de voluntate Legifiatoris; Principem in eo Editlo Mon conqueri, quòd fraus fieret creditoribus perfonahbus fiduciarii, vel quòd priora non objervarentur, qu< e tantàm emptores vel fimiles concernebant: unde- qu< e deinde statuit, folummodò vergunt ad meliorem objervantiam priorum. Adeoqut terminos generales effe intelligendos conformiter prioribus Edi&is ; Jus novum & tam notabile induci non pojje finè exprejso textu; non eamdem esse caujam creditorum perfonalium & emptorum, vel fimilium, qui Jus reale, adeoque multò potius acquifiverunt: fraudem quiaem fieri creditoribus personalibus, fed omnia Leges pr<ecavere non pojje; agi hic etiam de notabdi pr<ejudicio Fideicommiffarii vel Jubstituti j<epè ignorantis vel abjentis, quem durum foret ob negligentiam fiauciarii Jure suo privari.

JEquiparatio venditionis & FìdeicommiJJì in eodem Ediclo tantàm procedit quoad quid: tmptor, ut Jus reale acquirat, adhibere debet operas Legis; primus institutus Jus reale acquirit per Legem: le mort saisit le vif: quod etiam sub conditione acquiritur substituto vel Fideicommiffario ; quod ver EdiSta tantàm limitatum est, ut qui pendente die vel conditione FideicommiJJi per operas Legis Jus reale acquifiverit, potior fit fatums jubstituto.

Extenso & ampliatio, de quibus fit mentio in eodem EdiSîo, concernit novas pœnas impoJìtas Officiatis, qui negligunt Regifirationem: item obligatio registrandi cum annexis ptznis extenditur deficiente primo instituto ad fecundum.

Allegatum in eadem causa fuit ,Edi£ta requirentia Registraturam non concernere Fideicommiffa Illustrium Familiarum, pro quo citabatur autoritas Mean & Aviselmo ; fed id paràm confiderationis meruijset, càm EdiSta. illa nullibi excipiant.

Ita judicatum, & Reus in integrum refiitutus, quatenus opus adversus acìus, quibus

[ocr errors]

durante minorennitate Curatores ipfius se immiscere potuiffent hereditati avunculi, reliclo jiEtore in integro, fi probare pojset, Reum pojjìdere aliqua bona ab avuncuìo, non comprehensa in testamento Philippi anni 1680.

* Le .... Juillet 1733.

Si par une ordonnance de contefler Vexcepîion de chose jugée t pour autant qu'elle peut former une exception péremptoire, doit être censée ab jugée?

ARRÊT lï.

jugé que le dommage, cauíe à la tour & Eglise d'Ooít-Duynkercke par les Hollandois l'an 1696, étoit à la charge des Châtellenies de la Flandre Occidentale; à cause que ce dommage avoit été causé par rapport d'une garde -, qui avoit été mise à la dite tour pour la conservation des lignes, qui exemptoient les dites Châtellenies des contributions.

Un détachement des Hollandois sorti de Nieuport avoit fait sauter le clocher de la dite Eglise, qui en a été entiérement minée. Les habitans ont attaqué les Décimateurs pardevant le Parlement de Tournai, qui y ayant été condamnés à payer par provision deux années de six ont appellé en garant les dites Châtellenies, lesquelles ont été condamnées l'an 1703 à la dite garantie. Laquelle Sentence fut cassée Tannée 1705

« AnteriorContinuar »