L'Estat del medi ambient a Catalunya

Portada
Univ. Autònoma de Barcelona, 2005 - 336 páginas
Aquest text pretén oferir una visió sobre l'estat del medi ambient a Catalunya el 2002. És una obra col·lectiva en la qual es parla de sòls, d'aigua, de residus, de territori, de patrimoni biològic, de riscos ambientals, d'eines de gestió i del medi ambient de Catalunya com a font d'activitat professional. Intenta ser una aproximació pluridisciplinària assolida des de la perspectiva de persones expertes en múltiples camps, totes elles vinculades d'una manera o d'una altra a la Universitat Autònoma de Barcelona, propiciada per l'existència de dues grans realitats formatives: els estudis de llicenciatura i de doctorat en Ciències Ambientals.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Pròleg
11
Els recursos hídrics
17
La qualitat de laigua
30
Apunts per a la gestió de laigua
41
Capítol 2
47
Amenaces a la biodiversitat
59
Conclusions
68
Informació disponible sobre els sòls de Catalunya
85
Conclusions
182
Aspectes del canvi ambiental global en el cas de la ramaderia
207
Problemàtiques ambientals de lespai rural agrari
216
El sistema energètic català
223
J David Tàbara David Saurí i Louis Lemkow
231
Els riscos ambientals naturals i tecnològics de caràcter extrem a Catalunya durant
237
La percepció dels riscos ambientals a Catalunya
247
Bibliografia
255

Funcions productives i principals usos del sòl
91
La rehabilitació de sòls molt degradats
108
Formació en matèria de sòls
114
El territori i el paisatge
131
Zones costaneres
146
gestió del territori i protecció despais
158
infraestructures i transports
165
El planejament territorial i urbanístic a Catalunya 19912001
177
Bibliografia
273
Conclusions
290
Xavier Gabassell i Teresa Vicent
293
Aigües residuals urbanes
308
Bibliografia
315
Medi ambient i ocupació
323
Conclusions
335
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica