Brinkman's alphabetische lijst van boeken, landkaarten en verder in den boekhandel voorkomende artikelen

Portada
A. W. Sijthoff., 1894

Dentro del libro

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 172 - s Grav. all.} 1865. B.oct. 8596 Vries (M. de) en LA te Winkel. Woordenboek der Nederlandsche taal. 's Grav., 1864. Afl. I sqq. B. oct. 1141 Vries (M. de) en LA te Winkel.
Página 99 - Luttenberg's Chronologische verzameling der wetten en besluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert de herstelde orde van zaken in 1813, voortgezet door LN Schuurman. 1843. Gr. 8°. (4, 288 en Vlll bl.) Zwolle, WEJ Tjeenk Willink. 2 47' Maandbode op het gebied der redelijke beschaving.
Página 99 - Nienwe uitstapjes in het rijk der natuur. Leesboek voor de volksschool. Met eene aanbeveling van S.
Página 180 - Xederlandsche) zooals zij tot op het einde van het jaar 1892 zijn gewijzigd en aangevuld, benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige wetten en wettelijke verordeningen, met verwijzing naar de tot elk artikel betrekkelijke Fransche en Nederlandsche wetsbepalingen, uitgeg.
Página 78 - Gouka (M.) , De kweekschool. Handleiding voor moeders en aankomende onderwijzers en onderwijzeressen , bij de opvoeding en het onderwijs van jonge kinderen in de huisgezinnen en scholen.
Página 198 - De invloed van tropische gewesten op den mensch, in verband met kolonisatie en gezondheid.
Página 25 - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik...
Página 191 - S 154, tot regeling van het kiesrecht en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, zooals deze wet is gewijzigd bij de wetten van 31 Dec.
Página 240 - Stbl. no. 93, tot intrekking van artikel 87 van de //wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie" 'en in verband daarmede tot wijziging van eenige bepalingen der bestaande wetgeving (15) ƒ 0.20.
Página 171 - OF VERZAMELING VAN ARRESTEN EN GEWIJSDEN VAN DEN HOOGEN RAAD DER NEDERLANDEN EN VERDERE RECHTSCOLLEGES.

Información bibliográfica