Imágenes de página
PDF
ePub

Item que tot crestia erminj ó grec de qualque natura sia de crestians que vuyle venir á la host del dit rey d' Arago et de Sicilia que sia saul et segur et que hi puga venir sens tot embarch ab viandes ó meyns de viandes. . ■ . .'-v. ir^ . 1

Item que la terra que per ells amduy conquesta sera que sia partida segons lo poder de les gents que caschu hi haura.

Et de totes aquestes ceses damunt dites prega lo dit rey d' Arago et de Sicilia al dit rey dels Mogoyls et de tot lo levant que lin faza respost per. ço que sabuda la sua volentat et enteniment muls et pus segurament puscha enantar en lo feyt damunt dit segons que 's covendrá.

Similis littera cum infracriptis capitulis fuit missa ex parte Domini Regis Regi Xiprensi.

Primerament li deu dir com lo rey d' Arago et de Sicilia lo saluda molt axi com á amic et á frare com aquell del qual li plauria tot son be et sa honor axi com de si meteix.

ítem que per ço car ell es ditjos de saber la sua salut et bon estament seu et de sa terra que '1 prega li faça saber la sua salut el seu bon estament et de sa terra et encara 1' estament et la condició dels enemichs.

ítem per ço car ab la ajuda de Deu ell enten tractar et ordenar d' anar d'aquelles parts contra los enemichs de lafeXpiana. que desige et vol saber queys socors et quelna ajuda poria aver d' ell en aquest feyt. :' ' ."

Item que' 1 prega que el do fondech ó rrua , en que les gents sues qui en aquelles parts van ab totes lurs coses puschen ésser et estar salvament et segura et franchament.

Item que' 1 prega que el alcuge et mjnue et alevyar faze als mercaders de la terra sua qui van en aquelles par.ts alguna partida;del dret que an á dar per lurs coses et mercaderies per ço que pus volenteroses vayen en aquelles parts.

Item que' 1 prega que ell vuyla et soffira que si algú dels mercaders de la sua terra qui van ne usen ne daqui avant iran ne usaran en aquelles parts no podia vendre les sues coses ó mercaderies que les pusche portar la on se vuyle sens que no n' age á pagar dret algú exceptat empero terra d' enemichs.

Sixnilis littera et similia capitula istis Regis de Xipre fuerunt missa ex parte Domini Regis Regi Erminje per dlctum Petrum de Portis.

Es conforme á lo registrado en el archivo real de la corona dt Aragón en el registro Secretorum Jacob, i de 129 a ad 1 300, folio 75: confrontado por D. Juan Sans en Barcelona á 23 de Octubre de z801.

XVIII

Breve del papa Bonifacio VIII expedido á $ de Abril de xzgj, promulgando sentencia de entredicho y excomunión contra los que hosi tilmente invadiesen los reynos y bienes del rey Don Jayme H de Aragón mientras estuviese empleado en servicio de la Iglesia y dt la tierra santa , 6 les auxiliase con armada de diez 6 mas ¿dirás ( §. 43 ).

nifacius episcopus servus servorum Del universis Xpi. fidelibus ai quos littere iste pervenerint salutem et apostolicam benedictionem. Sincere puritatis afFectus et incalentis devotionls integritas quos caríssimum in Xpo. filium nostrum Jacobum Aragonum Sardinie et Corsice Regem Ulustrem ad Nos et Romanam Ecclesiam habere conspicimus excitant mentís nostre precordia ut ipsum et suos specialibus favoribus protegamus. Sane cum idem rex ad servida riostra et ejusdem Ecclesíe ac terre sánete se nuper promptum obtulerit et paratum Nos que ipsius regna et bona stabilia sua ubilibet constituta sub protectione Beati Petri susceperimus atque riostra ne ejus absentia in dictarum Ecclesie et terre servitijs sk sibi dampnosa sed potius favore suifulta dktrictius inhibemus ne quis cujuscumque status dignitatis vel conditionis existat quanJocumque et quotienseumque idaro Rex in persona sua velsuum stolium decem galearum et ultra erit in dictarum Ecclesie et Terre Sánete servitijs dictum Regem et eadem regna et bona hostiliter presumat oftendere invadere vel turbare. Nos ením omnes illos qui contra huiusmodi nostram inhibitionem faceré vel attemptare presumpserint excomunicationís et térras ac loca ipsorum ínterdicti sententias ¡ncurrere volumus ipso facto , non obstante si eis vel eorum aliquibus ab apostólica sede indultum existat quod excomunicari et terre ac loca eorum interdicí non possint per litteras apostólicas que de indulto hujusmodi ac de personarum et locorum nominibus proprijs plenam et expressam seu de verbo ad verbura non fecerint mentionem.

[graphic]

Dat. Rome apud Sanctum Petrum Non. Aprilis Pontificatus nostri An.. tertio.

Es conforme al que existe en el Bularlo del archivo real de la corona de Aragón , legajo 21, número 16 : confrontado jpor Don Juan Sans en 2 de Julio de 1805.

XIX.

JBreve de Bonifacio VIII dado á 8 de Abril de 1297 , mandando d los obispos de Barcelona y Tortosa que entreguen al rey Don Jayme II de Aragón para los gastos de la armada que debia equipar para el servicio de la Iglesia , los productos de las absoluciones que diesen d los que hubiesen llevado cosas prohibidas d los sarracenof de Alexandría, ó les hubiesen dado algún auxilio ( §. 43).

B ooifacius episcopus servus servomm Dei venerabilibus fratribus Barchinonensi et Dertusensi Episcopis salutem et apostolicam bencdictionem. Per alias nostras sub certa forma litteras vobis duximus ínter cetera committendum nt tam mares quam mulieres necnon et heredes defunctorum de regnis et terris carissimi in Xpo. filij nostri Jacobi Aragonum Sardinie et corsice Regis Illustris qui in Alexandriam accedentes ferrum lignamina et alia prohibirá Sarracenis illaium partium detulerunt et alia habuerunt cum Sarracenis ipsis comercia seu consilium et auxilium impenderunt et quovis alio modo participavernnt eisdem ab excomunionum et quibuslibet aliis sententijs atque penis latis seu statutis contra tales per sedem Apostolicam et alias ab homine vel a jure quas propter hec eos incurrisse constaret ea vice vos et unusquisque vestrum absolvere valeatis injuncta eis penitentia salu-. tari dummodo mares ipsi quintam mulieres vero perdant quartam partem lucrí qucd ex hujusmodi rebus et commerciis ad ipsos pervenit vobis partem ipsam recipientibus nomine nostro persolverent in aliquos pios usus juxta nostram dispositionem postmodum convertendam. Cum igitur prefatus Rex armatam in state próxima futura in ecclesie romane servitium au-. tore demino sit facturus volumus et per apostólica vobis scripta mandamus quatenus toram peceuniam quam vos et vestrum quemlibet expremisse absolutionis causa recipere contigerit eidem Regi armatam hujusmodi personaliter prosequenti vel ejus certo procuratori seu nuntio ad hec ab eo spe

1

cialiter constituto pro expensis viagij quod facturas est pro armata predicta integraliter assignare curetis facientes de singulis assignationibus confici publicum instrumentum illud nobis fideliter transmissuri ac rescripturi ni« chilominus per vestras litteras harum seriem continentes quid et quantum et quando et á quibus receperitis ac etiam quid quantum et quando ipsi Regi vel hujus modi ejus procuratori seu nuntio duxeritis asignandum. Dat. Rome apud Sanctum Petrum sexto Idus April. pontificatus nostri An. tertío.

Es conforme al que existe en el Bularlo del archivo real de la corona de Aragón, legajo 21, número 18 : confrontado j>or Don Juan Sans en a, de Julio de 180 3.

XX

Prohibición absoluta fecha a 16 de Junio de 1302 baxo j)ena corporal y pérdida de bienes de ir d comerciar á Alexandría 6 Egipto , que manda publicar en Barcelona y en las principales poblaciones marítimas de sus dominios el rey Don Jayme II de Aragón ( §. 45 ).

Dilecto Vicario et fideli suo Baiulo Barchinone vel eorum locatenentibus etc. Jnexercitiocomissi nobis regiminis jdproponimus idqueagiet perfila sollicita meditatione pensantes per quod placeré altissimo par quod etiam populi nec subditi á divinis beneplacitis non oberrentur , quinjmo si forsan antiqui hostis astutia nonnullos ex ipsis ad jugum erroris psrduxerit per Regalis officii providentiam ad rectitudinis semitam ducantur. Hinc est quod sicut fama discurrens nostrum crebius titillavit auditum et sicut etiam notorio experimento multi de nostris fidelibus tam jn civitate Barchinone quam alibi in terris nostris degentes jram omnipotentis Dei riostramque jndignationem non verentes omnjno ad partes Egipti et Alexandrie se conferre merces suas illuc mittere seu portare ac comercia sua faceré seu jnire nontantum cum illaram partium sarracenis sánete romane ecclesieet catholice fidei ac christiani nominis jnimicos (/. inimicis) quod in divjneroagestatis oftensam ac prefate Romane Ecclesie nostreque prohibitioniscontemptumet in eorum salutis dispendium non estdubium redundat. Etlicetmansuetudinis nostre cum miseratione coerció inhujus modi presumptoressepius iterata non usquequaque defuerit, quia tamen facilitas venie nec minus capositis in linea octava et cancellatis in linea décima octava et feci hoc signum 1^.

Es conforme al original escrito en pergamino que existe en el archivo de la corona de Aragón en un legajo de pergaminos pertenecientes al reynado de Don Alfonso II año de zz86: confrontado por Don Juan Sans en zz de Febrero de Z799.

X..'

Escritura fecha á 4 de Junio de Z204 que manifiesta que habiendo los písanos perseguido á una nave genovesa cerca de Barcelona los pro~ hombres de esta ciudad la auxiliaron y salvaron en el puerto; y que habiendo entrado en él los pisanos á pedir víveres se les negar'on, si antes no se obligaban á no causar daño d los vasallos del rey de Aragón ni d los genoveses en toda la costa de Barcelona (§. 67 ).

nifestum sit ómnibus quod secunda die mensis Junij quedam navis pisanorum fugavit quamdam navim Januensium mercibus honeratam in marítima barchinone. Probi vero nomines barchinone hoc videntes auxilium inpenderunt navi Januensium et restauraverunt eam et salve et secure adduxerunt eam ad portum barchinone et ea restaurata predicta navis pisanorum venit ad portum barchinone et naute qui intus erant petierunt árnicabiliter emptionem victuilium. Ad hec sacrista ausonis et Guillermus Durfort qui tune presentes aderant habito consilio cum probis hominibus barchinone concesserunt emptionem predictis pisanis tali pacto et conditione quod predicti pisani bona fide promisserunt et super sancta Dei evangelia juraverunt quod malum non facerent hominibus Domini Regís Aragonie ñeque in sua térra aut marítima ñeque in alia et quamdiu starent in portu barchinone malum non facerent Januensibus ñeque alüs ¡nimicis suis in tota marítima barchinone: predicti vero pisani cum predicta navi possint redire salve et secure ad portum barchinone et in tota marítima Domini Regis ita quod malum ab hac die inantea noa faciant Januensibus. Tamen s¡ metu sarracenorum aut metu Januensium aut metu tempestatis venerint ad portum barchinone salve et secure recipientur ab hominibus barchinone et etiam in tota maritima Domini Regis. Hoc autem totum fecerunt probi nomines barchinone ad restaurationem predicte navis Januensium et

Y

[graphic]
« AnteriorContinuar »