Imágenes de página
PDF
ePub

a

11

[ocr errors]

drawing was taken in July 1801, the fus, victoriosus, facundiofis, which are dimienlions formerly taken were again always used as terms of praife? prored and found exact.

Aulus Gellius then offers a diftincThis tree measures, at four feet from tive criterion, which, with humble the surface, feventeen yards round; submission, I cannot but think feeble, just beneath the separation of the large and sine ictü*. On the whole, as the limbs, nineteen yards round; the di- meaning of religiofus had changed mensions at the surface I did not mea- eren in his time, as we English apply fure, because thofe dimenfions do not officiofius as our denizen, in a bad lente prove the size of the tree, as they de- contrary to its clallification above, we pend on the soil being worn and expo- should certainly hesitate before we profing the roots. The extent of the nounce a latinity faulty on account of branches from North to South thirty-fix the signification attached to verbs of yards, from East to Welt thirty-five an increating series, verb of vehemence vards nearly ; the height, as Mr. Cock if I may hazard the term. Your reathe tenant of the farm informed me, to' ders will perceive, by this time, I am whom thote who come to see this no Vollins; but to clicite farther light giant of the wood, are obliged for on this fubject would gratify me-fungreat civility, was, before its decay, gar vice colis. about thirty-three yards. The produce Yours, animosè,

NORA. of this oak in acorns has often been fold by his father for two guineas a Illuftriffimis illis maximè colendis year.

doctrinæ inftilutorilus, domino scilicet The fpecies, Quercus Robur, the

Propria quæ maribus," domino quocoinmon oak, as may be known by

que " As in præfenti," necnon dothe long, footitalks of the acorns, and ming “ Quæ genus aut Hexun," almost fellile leaf; fee Martyn's Mil

S. P. 1. lar's Dictionary, title Quercuss and

MUS RUSTICUS. the Gentleman's Magazine vol. LII. pp. 654, 678. The age of this tree ECQUI funt, infignillimi do@ores

quos in agendâ re literariâ priores cannot be ascertained, it may have ve

vobis compellarem, Athenarum fcilicet getated before the Norman Conqueti; notirarum Archontas, et bonarum arfee Evelyn on the Longevity of Oaks; tium, tum ex officio, tun ex voluntate, and Mr. Rooke's defcriptions. T.R.

et auxilia, et patronos. Aures igitur

faciles, precor, accommodelis, dum Mr. URBAN,

March 11. paucis (tit poflim) verbis explicem, me to refer W. D. LXXI. quædam Reipublicæ noftrae literariæ, 991, to Aulus Gellius, who, on

quæ profint forfun & usui fiant, quæ. the authority of Nigidius Figulus, says, dam etiam commodo publico minùs words ending in oils, as vinofus, mu- convenientia leviter dum perfiringam, berofis, regiofis, nummosus, delignate nec vesirûm interim nec cujufvis digexcels; fo, whoever is too prove to fu- nitatem meditatus lædere, nec tamen peritition is called religiofus. Yet he ullius cenfuram pertimefcens. allows the fignification of the latter Gegos yue erre any gawaiæv, xai xdevær word to have deviated into what we may call a good-fense. And so we find bwangom CCS 180° radits govinde!ews'. 1 ited in the Roman infcription found Διαλεγχο γαρ άπαντα, και λεγω τα διat Bath, on a reliored temple of Miner- κοντα οι ες το φανερον, ότε δεδίως τιva, Locum hunc religiosim, infolentiâ 12,8 frúr auf85 17 14 xàUTTavany greumv.' dirutum, &c. But though Anus Lucianus.--At quisnam hic, forsan Gellius fecms deeply fmitten with the dici potest? & quorfum hæc? Da. learning of his Nigidius, be yet ven- vusne ego fim, reverendi, an Oedipus, tures an appeal, not very usual with albus an ater homo, vix è re noftra disa him, from the decision of this homo quirere. lloc tantùm pro certo velim dnerillinus. If, says he, these inclina- habeatis, me ex eorum numero elle, tions of words fignify what is beyond qui vos (quâ par eft) reverentià coluni,, meafure, and in fauliv excess, as ver- quique vobifcum vnà literas humanitolis, morofies, fumofis, why does not ores in aliislimnum honoris gradum efthe same rule apply 10 ingeniofus, fur- serri volunt. Latinè quid fcribanı quiemofiis, and officiofics, which are in- rilis ? Nempe, ut quæ fcribam, ea clined from forma, ingenium, officium? vobis pareant, reftrifque, & iis de quoWhy not allo to disciplinojis, confilio * Vide Noër. Attico Lib. 4, cap. 9.

rum

«« Ελευ

runn

tum rebus fit exercitatio hæcce, nec int propinant, quamplurimos elle; hovulgus abeant, proiervilatis auxilia & muncionum dicax lanè & lepidiflimuin petulantiæ. Caiendum enim eft in re genus! abfiırda pescio quæ de literatotali discutiendâ, cum variæ fint disceprum importunâ olientatione blarterantatorum fententiæ, ne profani & craili- tium. lloruin è numero multos adelle oris ingenii homines, quali

, certamen video, qui nullâ imbini fcientiâ, nullis fpectatum admilli, docios etiam viros artibus instrueli, mercaturam tamen a& vel (pace velirà dixerim) reverendos gentes per fus netáfque quæftuofiflimam, confpiciant,

nibil colant pili quod venale, nihil in

honore habcant nifi quod pretio fit “Non do&tis Jičtis certantes, sed maledic- paratum ; eolilei interea, quum divi tis."

ENNIUS, tiis abundent, novas vitæ rationes inLatinè præterea qui fcribit, istà præser- ftituentes, quas, vel meliori de nota tim linguà utitur, in quâ omnes, quot- homines vix aut ne vix quidem fauis quot fint, colloquuntur, hic, illic, u- evitare conati funt. Pauci enim funt, bique, qui ad litcrarum liudia huma- qui, inter luxuriofos, parce poflint viniorum accinganur, aut ad liberalio- vere! Inter delicatos modele ! Inter rem quandam scientiam lele devoveant folutos temperantèr! “ Dira per ininfiruendam.

cautum ferpant contagia vulgus." Argumentum fuit apud vos, doctif- Quid igitur mirum est, cuin desipiant simi, dudum propofitum, cui difcuti- parentes, fi filiis in exemplo fint, cur endo omnes ex omni parte honines nihil fapiant ? Quis, ex legmentatis

aures dederunt quanı maximè attentas. cunis, vili mollem expectat prolem? # Caufa tamen illa vetira, tantum abeft Si quis tainen tali de fiirpe, fi quis ex

ut sit dicta, nt ne in julias quidèm par- cultioris ingenii oboriatur, is inter les fuerit distributa, aut hinc aut illinc; ciecos lufcus habeatur, inter Bæotos et accufatori detint & relpoudenti, ex

Pindarus !--In privatorum ferè quàque ordium, narratio, confirmatio, & quic- nosirûm domo, quis non vidit puero. quid ad legitimam pertineat orationem. " acta convivia, commeffationes, Sed pofthac fortan hac omnia. Ora. cantus?" Quis non in eoruin auribus tores interea utrinque infammati fatis depofita audivit, iino in eorum labellis fiupérque non “remnilsè ac lenitèr & fcatentia fcommata inficeta, fescenniurbano" egerunt, ferl verbis nimiùm nos fales, que etiam plausu excipere ardentibus, & voce maximà. Quriliio non dedignati fant parentes, ingenua est de puerili inftitutione, utiliútne pro- tamen eadein planè indigna, & qualia celiat inter plurimos in scholis publicis, vel eaprimulgum aut follorem dedecere an preceptoris, inter paucos ini privatá valeant. Nec certè levitur, et, ut domo. Eyo, fiquidein operæ fit pre- aiunt, primoribus labris degustarunt tium noftram inferre fententiam, in has quales quales fint vitæ delicias, fed eorum partes tranfeo, qui, Quintiliano haulerunt pleno gutture, ts Touya xina duce, contendunt, pueros in ludis pub- 20": “ Unguenta tampferunt, Baias licis utiliùs erudiri, dummodò ad op- viderunt.” Nimirum id itti de pueritia, timam difciplinæ rationein confornati quodCicero remilliùs paulo de adolescenfint, optimis asi legibus, & gravilliinis tii. “ Datur enim concellu omnium prudentiflimitque cuftodibus addiéti. huic aliquis ludus ætati, & ipfi natura

Cuin tainen pro contello eti egregios profundit adolefcentiæ cupiditates; homines permultos, doctos fanè cos, quee fi ita erumpaut, ut nullius vitain et ad docendum aptos, habiles, & labefacient, nullius domum evertant, idoneos, & extare : pud nos, & extitifle faciles & tolerabiles haberi foleant.” Oh femper, undè tandem factum efi, ut è prudentes illi & beati parentes! Qui te gumpaliis noftris evaferine totidem le- uli magifiro, in dicendo fcilicet opumo midocti, totidem qui literas interiores pellino wamen in moribus, pueritiam & reconditas ne extremis quidem digi- i to!a impunè Saburra, perinittunt tis attigerint, totidem quafi ex triviis fpargille oculos,” & pubem vixdum prorfus barbari? Toge igitur compo- etiam prætextatain, in vitiis viriliter nantur jubeo, illufirilimi doctores, versatain, & plaufi gratulantur, & exmecum dum recognofcatis, liquidim li- emplis adjuvant. Hæc tamen, nova, beriùs veritatem liceat eruere, “unde non elle et inaudita, testatur integerriille lacrimæ." Res ctenim eli molilli- mus ifte omnium quotquot fuerunt ma, fed nec cauta quidem latet. et prudentiffimus inftitutor juvenum,

Scio equidem, ad rem literariam quæ Marcus Fabius Quintilianus: “ Vtiperuneut, hiec omnia derideuda qui nam, inquit, noftrorum mores non ipfo

perdere

[ocr errors]

tur.

train

perderemus! Infanziani fiatim deliciis neonein velit appellare. llæc ut libet. folvimus. Mollis illa educatio, quam At vel de fierquilinio veritatem licet indulgentiam vocamus, nervos omnes

quærere.

Aut liiec nimis urbem fapes & mentis & corporis frangit. Quid ie quam it Muri rujlico conveniant, non adultus coucirpicet, qui in pur- erit qui tentiai. At, at, in urbem puris repit? Nondum prima verba quondam mus rufticus-Sed long eli exprioni, & jam coccum intelligit, & & fatis nota fabula. Nos etiam, corchilium pokecil. Anle palatum co- bis aventes mania lubrepere,” vidimus, iunt, quan es intituimus. In lecticis “rubro ubi cocco tincta fiper lectos crefcunt; fi ierrien arvigerint, è nani- canderet refiis eburneos," & molotlis bus trinque funtinentiuni pendent. esperti fins, fortan & experturi, tid Gautierius ji qurul licentius dirorint. I'er- nec formidames. De fructu fiquidem ła, ne sicrundrinis quidoon j'ermittenda arborem liceat æfiimare, quo tandem deliciis, risus ofcnto excipimus, Nec prerio atiimanda csi, illa inftitutionis mirum : vos docuimus, ex nobis au- ratio quæ ex pueritia ingenta, nobili, dierunt. . On ne convivium obfcruis divine, jureniutem dimiferit ruciem & camicis ftrepit, pudenda diciu special inculiain, niec bonis literis imbutan,

Fit ex his confuetudo, deinde nec bonis moribus ornatan, Pecunatura, difcunt hæc miferi, antequam arium irilare & inficetum! Pobis taferunt viria elie. Jude folutiac thientes mèn præfertim, egregii jonenes, qui nou accipiunt è fcholis mala ilia, fed bus Thamesis ad ripas Regali lub auf in fcholas atierunt." Vonne rém not- pice, cvagari contigit, eti profeciò cur

acu tcrigit Quinulionus ille ? gratulemur, quippe qui literarum fiImo de nobis noftritque fatus videtur. quidem rudes et imperiti, ar taltem non Gaulemus li quiet licentius diverint. dedignati fitis didicilie quam peritilliNonne ante oculos ponit fasure infit wi-atare. Credo, que fit hominuin fæque prolis infultos & fatuos parentes? petulantia, ne iu proierlsium abeatis. 05 fi inter Romanos tamtum liac! Neque vobis cquidem non gratulor, Concettum eliigitur, pueros

i donio

quos

fcilicet magis ad unguem faciosios mores fuos in fcholas tecum ailerre, ne- tutionis ratio urbanior perpolivii, qui que enim quod doni libenullimè per- in Græcis literis fi fortè non nimis inminitur, id abi juliè interdictum pu- rucii, at ceriè in Græcis artibus cruditare foris. Semtemtia titis quidem pue- ti, Græcari, & Græcam ferie urbem alrilis. qualis tainen puerilem ætatem fueti furis, pries vetiras fuftinere, non omninò dedecet. At preceptoris maximo cum plausu omnium calletis. eft non fielam illam & fucatam quam At cavendum eft, quibus, in auribus domi in culin folent habere, fed viram perfonuit fæpiuscule" l'alete, & plau& expretlim veriraris imaginem dilei- dire,” ii ne de fcenà mores transferenpulis proponere, de ratione & facris lit

tes, lliliriones agant in vità. Vili taicris deductam ; nec tum demum pre- men plura meditanti diccre, Urbanus rornm proierritati licet indulgere, cum noter aurem videtur vellere, & adinodeturpentur mores bominum. Hoc nere longiorem me quàm uti par ett in enim elt einuo errenti & liabénas lux-cpiliolam abcrralle Quid reftat are & calcar addere. lloc eti Horatio igitur, quin ut falvi vos & beati liis. anum illud ad nofinet accommodare. jubeam, meqne enltorem habeatis ho

Cras parentum pejon avis tulit noris pfiri, nuo Si librorum vefirorum Nos lequoies, irox daturos

heliuonen acerrimum, Progeniem vitioborem.”

VUKEM RUSTICUM. At nonne custodum eft loris uti for- P. S. Quoniam vero poetas eg!? los tius? nonne mores domefticos, quà fublimes agnofco & dicaces, fi quidem ficct, potiùs ad rectiorein norman 'se- in animo fit rcponfum dare, ecce para* digere quam deturpare (cholaslicus? tur tibi quod libelli a fronte fjlendeat; Ai fi quis tantùm abiit a nodira finien- hemiliichin “ Parturiunt montes," tiâ ut rectè omnia in fcholis publicis se sirero propriam, retiram potiùs quam habere, nec ita e!!e nti noiavi, affir- noftram velitis quali ad vivum depinmet; ero tainen vio: Tabulas defe- gere feribendi rationem, non muliuin rum; Teliinonia recitabo, e ludis forfin abs re erit Ariftophanium illud campesuribus, iheatris, popinis, gareis noczxcas aos mex: . petita. Aleatorculorum horum decoctiones, Lucullulorum denunciabo luxu- Mr. URBAN,

M 17ch 8.

a

qui de gancis capfulus deportantem Gas

inade for the befi method of ma

king French bread, and French rolls; duft on a board. These buff-leather which, as that enquirer justly observes, boards with emery and Crocus Martis is far fuperior in quality of titie, light- are fold at 10s. Od. each in London, ness, whiteness, &c. io any other. l' under a presence that something more was in hopes of feeing an answer in than emery and Crocus Martis is used. your Magazine for January; but, as I This is also the great secret for taking have not, I will you would inform out notches froin pen-knives, giving your enquirer I have heard that Par- razors a superior edge, &c. mentier, Parfait Boulanger, gives the I live in a dairy country; and, having beft fcientific account of the process of plenty of skimmed milk to fpare, I bread-making with leaven. The work mixed yellow oker and Dutch pink." is 8vo. If your inquirer could get that with it, and yellow-wahed a room, book, and give a translated receipt for but after a few months I find it peels making this most excellent bread, your off, and will not answer the purpole of inserting it in.your next would be a' glue-Size. valuable prelent to the publick. But Your correspondent's remark, p. 38 perhaps Mr. Parmentier does not.give relative to the new Cyclopædia, is the real receipt for making such tine worthy of attention; and in Chambers's French rolls as are made by a very few Dictionary,printed in 1786, you may fee excellent Bakers in London, and what shameful ignorance has been imwhich are not made by any baker ini posed on the publick, that ginger-bread the polite city of Bath. I think a is made of white. bread with almonds, good maker of French rolls would liquorice, anifeed; rofe-water, and fue meet with great encouragement there. car; when every gingerbread-maker Chambers's Dictionary says, French knows it is not made of any one of the bread is made with fine flour half a above ingredients, not even rose-water bushel, eggs ten, butter a pound and a excepted. This absurditv has been coa half, and milk ; but neither eggs nor pied from an old book called Dictionae butter are a part of the French bread rium Ruficum. - I have met with lo and French rolls fold in London. many blunders in Chambers's Dice

As the duty is taken off of starch tionary ihat I nnift (as a friend to Dr. made from potatoes, I thrould be obs R. who I hope wll see this) tell the Dr. liged to any of your correspondents that unless he eniplovs real men of laufis win would inform the publick the both nefs, it is impoffible his new book can method of making tiarch from pota- be fit to appear before the publick. toes, as grating them in a tub of water beg leave to hint that the Di. fiould and saving only the finall quantity of engage and consult a good intelligent white, powder which falls to the bot. baker, brewar, dyer, cook; wines tom, I think, muli be a great walie. maker, 'duiiller, painter, gilder, enas A person at Marthfield, near Bath, a nieler, colour-grivider, varnish-maker, few weeks ago bougliu 3000 tacks of fealing.wax-maker, bat-inaker, canpotatoes at 5s. per fack, fuppóted dle-ruker, foap-naker, starch-maker, for making fiarch; to whaterer quan- cvoler-maker, cheese and butter maket, city of potatoes are planted this featon, cloth-maker, vivegar-maker, and many there is a cerwinty of their briliging a others ;, for waliout thele the Doctor good price. For it will pav very well will find bimbelf very much luble to for raising thein it fold at only 3s. per error, not willitianding lie may have all fack; and which they have been told the list books that have been written at last year, in fome few places in the on the various fubjeéts, for thele per Welt of England, which was a great fons have many secrets which have ne relief to the poor.

ver been before :the publick. : What A common knife-board covered with furprizes me the moon is, that even the thick, buff leather, on which is put modern Encyclopædias should have taemery one part, Crocus Martis three ken the recipes from old books, and parts, in very fine powder, mixed into many articles entirely omitted. Under à thick palie with a little lard or sweet the article. Arquebufade, " it is faid oil, tpread on the leather the thickness of the coinposition is not generally a thilling, gives a far Yuperior polith known;" when, had he looked into and edge to knives; and it does not the book intitulod, The Elatotury laid wear, she knife a quarter so much as open, publithed many years before De the common method of uling brick Rces's Dictionary, ihe receipt miunt GENT. MAG. Marck, 180%.

have

March 1.

have been found. Although Cham- Mr. URBAN,

Feb. 22. bers's Dictionary does not give the re

BELT

EING a fincere friend to the Eltaceipt for making it, it says, it is re.. blished Church, I am not a little commended as useful in cales of gun- surprised at Mr. Olborn's address to the shot wounds. In the Domestic Ency. bishops, vol. LXXI. p. 890. The greatest clopædia there is so different a compo- enemy to our Church could hardly have sition given under the same name, that, used her more barbarously than this une hould my countrymen apply that to natural son. One cannot help thinking gun-fhot wounds in mifake, it might that, like the late Gilb. Wakefield, he has have'a worse etfect than the bullet. I been lettingoff a Ny cracker against her wish my scribbling, may induce ma- under the mask of friendship. Can it ny to send to the publick, through your be thought any proof of his regard to Magazine, receipis they may have by her, thus to expose her to open rethem, that have been proved, and are proach and sectarian ridicale? or, wai of real use ; should this be the case, ihere nothing more substantial to urge you shall often hear from

against his opponents than untruths Yours, &c.

D. and invective? Surely, Mr. Urban,

we are not come to this pass! No, Mr. URBAN,

fir, thank God we can defend our HERE needs no aronger proof of church in a more excellent way. I I increase of wealth in this kingdom, conventicles, and never had occasion than the price given on Saturday last at to stand, except I went in late, and

the i Mr. Christie's, for Hogarth's celebrated seats were full. Often have I wished feries of pictures, intituled, The Rake's to see our parish churches laid out in Progress, by Mr. Soane the architect, the same way as Whitefield's taberna580 guineas. The father of the late cles. Certainly they put us to fhame; pollellor paid 22 guineas a-piece, or and yet this is the handle he has un1841. 16s. for the fet; and they had luckily taken hold of, and unwisely the good fortune to be preserved from allerts

' they wilh to keep us out of their The fire which destroyed his house at places. I should easier have believed Fomhill, 1755, and with it the counter him had he faid they endeavoured to set of The Harlot's Progress. They increase the number of their adherents. were on the whole inferior to the Mar. Reflect, Mr. Urban, on the mischieriage à la Mode, purchased a few years vous effects such aflerions may proago by Mr. Angerstein for, I believe, duce. Suppose your hearers (willing to 13841; hụt by no means fo much infe- judge for themselves) thould go to rior as to jutiily such a comparative Tome of these feftarian places, obferve want of zeal in the bidding Cognofcenti. their ainple accommodation, see them Yours, &c.

0. crowded with hearers, and perhaps

find a better preacher than they Mr. URBAN,

March 4. had been taught to expect; what, I YO

OU have given us litis of innsfay, may we expect the result to be?

with their landlords, churches Why, to be fare, an accession to theit with their incumbents, mansion-houles party, and a diminution of ours. with their lords. Why not indulge us Then as to Mr. Olborn telling a tale awith a list of coRN-MILLS and their bout what one of their popular preachoccupiers within 20 miles of the capi- ers should say, I am afraid he will only tal? There can be no more objection induce a counter part not much to to knowing where the best corn is our advantage indeed, we had better ground, and the best four fold, than to be quiet. I have lately seen an instance knowing who sells the best meat or on the opposite part, which convinces eleithy: and it would surely he a cre- me of the folly of opening our mouths,

miller to be held up with a against them. Our afternoon lecturer cher; a character so oppolite has been preaching very pointedly a

ch popular opinion from gainst a Methodist, whofe obnoxious ges has affixed to this class chapel is within one minutes walk of

is time we thould feel the the church. This excited the curiosity :peace we have been fighting of many in the parish to go and hear a plenty we are fill drugo him, and the upshot of all is that, while unting for.

his chapel is crowded, the church A FRIEND TO THE Poor. grows thinger and thinner. The Me.

a

« AnteriorContinuar »