Imágenes de página
PDF
ePub

BIBLIOTHECE HARLEÍANE,
HARLE

In Locos communes diftributus cum Indice Auctorum.

3

Morhof.

Catalogorum accuratior Notitia ita neceffaria eft Polyhiftori, ut Mappa-
rum Geographicarum Cognitio peregrinaturo.
Quifquis hujufmodi operis fategerit, ei non tantum multum Tadii & La-
boris devorandum, fed minime vulgaris conferenda in evolvendis Libris
exercitatia. Fruftra id aggrediuntur qui titulo tenus duntaxat fapiunt.

Mattaire.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

B

S. P. D.

IBLIOTHECA huic, cujus Cata logus Tuis, Vir Præftantiffime, oculis fubjicitur, famam laudémque conciliavit Nomen Harleianum. Comes Ille Oxonienfis infigni apud probos omnes & eruditos memoriâ clarus opes literarias domi forífque, undecunque corradi poffent, paffim perquifitas, magnis fumptibus, induftriâ

a 2

[merged small][ocr errors]

duftriâ fingulari, ftudióque indefeffo, in hanc congeffit. Nonnullis hujufmodi Thefauris haud rarò accidit; ut, quos longus pertinaxque labor unà accumulavit, defuncto poffeffore, brevì diftrahantur: quíque in tuto loco diligenter & fidè dif-» pofiti potuiffent feræ pofteritati innotuiffe, & communibus omnium ufibus infervire; lateant privatorum feriniis emancipati, membratímque divulfi prorfus exolefcant. Huic incommodo ut nonnihil remedii adhibeatur ; & Librorum, qui in publico ufu effe ceffaverunt, venúmque abierunt, notitia non omnino intereat; Catalogos conficiendi increbuit confuetudo: ex quibus, fi Liber ipfe confuli nequeat, fciatur faltem, ubi, quando, per quos (cum aliis, quæ eò pertinent), editio Libri prodierit. Intelligunt periti & accurati Scriptores, quantum horum cognitio (levioris utcunque momenti effe videatur) conferat ad veritatem in quæ ftionibus aliquando literariis inveftigandam & confirmandam: quantíque idcirco interfit, omni accuratione uti in conftruendis iis Catalogis; quorum fide unica rei controverfæ veritas conftat.

BIBLIOTHECA idem, quod & aliis antea non paucis, contigit Harleianæ. En, quàm improvifæ funt humanarum rerum vices! Veteres (ut Virgilii verba ufurpem) coloni migrare coguntur : quafi (quod de Pompeio & Liberis dixit Martialis) ruina tanta uno loco jacere non potuerit. Illorum tamen Librorum, quantumvìs exulantium, recordationem aboleri vetabit fequens Nomenclatura. Ii, quibus, id negotii demandatum eft, optimorum in eo genere Catalogorum ordinem obfervant. Mihi non vacavit mca opellæ quicquam in penfum tam ar

[ocr errors]

duum

duum impendere; nifi quòd, rogatus, præfandi partes fufceperim: neque equidem invitus ; quippe qui noluerim oblatam prætermittere occafionem, mortui Comitis Manibus, hoc grati, quem femper habui erga vivum, animi teftimonium declarandi, Solent erigi Monumenta; quorum Infcriptiones rerum antiquitus geftarum virorúmque celebriorum mentionem perpetuant; & ea, quæ ex confpectu noftro amota funt, animo elabi non patiuntur. Hic Artium Liberalium Difciplinarúmque Amatoribus offertur Catalogus; tanquam perenne quoddam Literarium Muféi Harleiani Monumentum. Monumentum autem, nudum, inornatum, inhonoratum, fuóque Honoratiffimo quondam Hero omnino indignum, exponere non vifum eft. Tuum igitur, Vir omnibus egregiis dotibus cumulatiffime, & indole ad omnigenam eruditionem promovendam propenfâ prædite, Nomen ut huic præfigatur, quo nullum ornamentum occurrit ornatus, permittes. Catalogus tam potenti patrocinio fultus, faciliùs inibit eruditorum gratiam: tantóque fuperiorem inter iftam Catalogorum, qui quotidie obtruduntur, turbam Locum vindicabit. Bibliotheca nobilis Nobili fuo Parente orba Tuum implorat auxilium; Tuæ tutelæ fuos committit fætus. Magnanimi viri est orbis fubvenire. Illa fibi non optat majus obtingere præfidium: neque quid eft Viro Literatiffimo optatius, quàm Literis patrocinari. Librorum caufam egi; fit Tuâ veniâ fas agere meam.

Te nolim, nolim quemquam, ignorare; quæ potiffimùm caufa me ad præfandum hìc induxerit. Sentio, & nunquam non fentiam, quot Tibi me beneficiis obftrinxeris, Nemo me haberet excufa

tum;

« AnteriorContinuar »