Imágenes de página
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

LES
AVANTURES

D E

TELEMAQUE,

FILS D’U LYSSE,

Pur feu Mesire
FRANÇOIS DE SALIGNAC,
DE LA

MOTTE FENELON,
Précepteur de Messeigneurs les Enfans de
FRANCE, & depuis Archevêque-Duc de

CAMBRAY, Prince du Saint Empire.
NOUVELLE EDITION.
CONFORME AU MANUSCRIT ORIGINAL,

Et enrichie de Figures.

[ocr errors]

A ROTTERDAM,
Chez JEAN DANIEL BEMAN, & Fils.

MDCCLV.
Avec Privilége.

INSITE

1 3 OCT 1972

DENTWETE-VRY_SLAND doen te

weten; Alzoo Ons is te kennen gegeeven by JAN DANIËL BEMAN en Zoon, Burgers en Boekverkoopers te Rotterdam, dat zy tegen. woordig bezig zyn te doen herdrukken het Boek genaamt , Les Avantures de Télemaque, Fils d'Ulylle, par_Feu Melfire Francois de Salignac de la Motte Fenelon, met Nieuwe Platen, in Duodecimo, door haar gekogt van de Erven Fobannes Hofbout, met het Regt van Copy en Privilegie, door Ons aen hem verleent, welk Privilegie nu geëindigt zynde, en zy Supplianten groote kolten en moeite aenwenden tot het herdrukken van 't voorf: Boek; dog bedugt zynde voor de Baatzugt van andere door’t Nadrukken van't yoors: Boek, tot hunne merkeIyke schade: Derhalve keerden zy Supplianten zig tot Ons, ootmoedig verzoekende, dat Wy haar of zyne Erven of Regt verkrygende gunstelyk geliefden te verleenen Oetroy voor den tyd van vyftien eerstkomende jaren, om alleen, met uitsluiting van alle andere, het voors: Boek te mogen laten Drukken, Uitgeven en Verkoopen, zoo als zy Supplianten zouden te rade worden, met verbod van alle en een iegelyk, om 't voorf: Boek, in't geheel of ten deele, of onder een andere Tytel of onder Pretext van Vermeerdering, Vermindering of Verandering, na te drukken, of elders nagedrukt zynde, alhier te Lande in te brengen, te Verhandelen, te Verkoopen of te Verruilen, alles op verbeurte van alle Ingebragte, Verhandelde of Verkogte Exemplaren, en op zoodaenige geldboete, als

Wy

« AnteriorContinuar »