Imágenes de página
PDF
ePub

Wy tegen de Contraventeurs gewoon zyn te ftatuëeren, alles in Communi forma; ZOO IS 'T, Dat Wy de Zaek en het voors: Verzoek overgemerkt hebbende en genegen wezende ter. bede van de Supplianten, uit onze regte Wetenschap, Souveraine Magt en Authoriteit, dezelve Supplianten geconsenteert, geaccordeert en geoctroyeert hebben, consenteeren, accordeeren en octroyeren haer by deze, dat zy geduurende den tyd van vyftien eerst agtereenvolgende jaren het voors: Boek , in diervoegen als zulks by de Sups plianten is versogt, en hier vooren uitgedrukt Itaet, binnen den voorf: Onsen Lande alleen zullen mogen drukken, doen drukken, uitgeven en verkoopen, verbiedende daeromme allen en een iegelyken het zelve Boek in't geheel of ten deele te drukken, na te drukken, te doen nadrukken, te verhandelen of te verkoopen, of elders nagedrukt, binnen den zelven Onzen Lande te brengen, uit te geeven, of te verhandelen en verkoopen, op verbeurte van alle de nagedrukte , ingebragte , verhandelde of verkogte Exemplaren, en een boete van drie duizent gulden daar en boven te verbeuren; te appliceeren een derde part voor den Officier, die de Calange doen zal, een derde part voor den Armen der plaetse, daar het casus voorvallen zal, en het resteerende derdepart voor de Supplianten, en dit telkens zoo menigmael als de zelve zullen worden agterhaelt: Alles in dien verstande, dat Wy de Supplianten met deezen Onzen O'&roye alleen willende gratificeeren, tot verhoeding van hunne schade, door het nadrukken van het voorf: Boek," daer door in genigen deele verstaen den innehoude van dien te authoriseeren of te advouceren, en veel min het želve onder onze Protectie en Bescherminge

eenig

eenig meerder credit, aenzien of reputatie te ge. ven; nemaer de Supplianten in cas daer in iets onbehoorlyks zoude influëeren, alle het zelve tot hunnen lafte zullen gehouden wezen te verantwoorden, tot dien einde wel expresselyk begeerende, dat, byaldien zy dezen Onzen O&roye voor het zelve Boek zullen willen stellen, daer van geene geadbreviëerde of gecontraheerde mentie zullen mogen maken, nes maer gehouden wezen het zelve

Q&roy in't geheel en zonder eenige omiffie daer voor te drukken of te doen drukken, en dat zy gehouden zullen zyn een Exemplaer van het voors:Boek op groot papier gebonden en welgeconditioneert te brengen in de Bibliotheecq van Onze Universiteit te Leiden, binnen den tyd van zes weken na dat zy Supplianten het zelve Boek zullen hebben beginnen uit te geeven, op een boete van zes hondert gulden, na expiratie der voorf; zes weken, by de Supplianten te verbeuren, ten behoeve van de Nederduitsche Armen van de plaetse alwaer de Supplianten woonen, en voorts op pæne van met 'er daet versteeken te zyn, van het effect van deezen Oetroye; Dat ook de Supplianten, schoon by het ingaen van dit O&roy een Exemplaer geleevert hebbende aen de voorf: Onze Bibliotheecą, by zoo verre zy geduurende den tyd van dit Oetroy het zelve Boek zouden willen herdrukken met eenige Observatien. Noten, Vermeerderingen, Veranderingen, Corre&ien, of anders, hoe genaemt, of ook in een ander Formaet, gehouden zullen zyn wederom een ander Exemplaer van het zelve Boek, geconditioneert als voren. te brengen in de voors: Bibliotheecq, binnen den zelven tyd, en op de boeten en pænaliteit als voorf: En ten einde de Supplianten dee

zen

zen Onzen Consente ende octroyé mogen gee nieten, als naer behooren , laften Wy allen en eenen regelyken, dien het aengaen mag, dat zy de Supplianten van den inhoude van deezen doen laeten en gedoogen, rustelyk, vredelyk. en volkomentlyk genieten en gebruiken, cesfeerende alle belet ter contrarie. Gegeeven in den Haege, onder onzen Grooten Zegele hier aen doen hangen, op den zes en twintigsteri September in 't Jaer Onzes Heeren en Zaligmakers duizent zeven hondert en vier en vyftig

P. STEYN

Ter Ordon nantie van de Staeteri

C. BOEY.

Aen de Supplianten zyn

nevens dit Oetroy ter banden gestelt by Extract authentica baer Ed: Groot Mog: Refolutie van den 28 Juny 1715.en 30 April 1728. ten einde om zig daer za te reguleeren.

C. B Q E Y.

A

SON ALTESSE SERENISSIME

GUILLAUME-CHARLES

HENRI-FRISO,

[ocr errors]

PRINCE D'ORANGE ET DE NASSAU,

COMTE DE CATZENELLEBOGEN, VIANDEN, DIETZ, SPIEGELBERG, BUUREN LEERDAM; MARQUIS DE TERVÉER ET DE FLESSINGUE; BARON DE BREDA, DE PEYLSTEIN, DE LA VILLE DE GRAVE ET DU PAYS DE CUYK, D'YSSELSTEIN, DE CRANENDONK D'EINDHOP VEN, - ET DE LIESFELDT; SEIGNEUR DE BREDENVOORT, DE TURNHOUT, DE GEERTRUYDEN, BERG, DE WILLEMSTAD DU KLUNDERD, DE ST. MAARTENSDYK DE SEVENBERGEN DE STEENBERGEN, DE LA HAUTE ET BASSE SWALUWE, DE NAALTWYK, DE MBERGEN, DE HERSTAL, * 3

D'AR

BURGENBAG, DAASBURGET WAR NETON, SEIGNEUR INDEPENDANT BE L'ILE D'AMELAND, BURGGRAVE HEREDITAIRE D'ANVERS ET DE BESANCON, MARE, CHAL HEREDITAIRE DE HOLLANDE , STADHOUDER, CAPITAINEGENERAL ET AMIRAL DE GUELDRE, ET DE LA COMTE DE ZUTPHEN; STADHOUDER-HEREDITAIRE, ET CAPITAINE-GENERAL DE LA FRISE, STADHOUDER ET CAPITAINE - GENERAL DE GRONINGUE ET DES OMMELANDES, ET DU PAYS DE DRENTHE, &c. &c. &c.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

I cet ouvrage a l'avantage d'avoir été composé pour l'Aîné des

Pe

« AnteriorContinuar »