Imágenes de página
PDF
ePub

IDEM GRÆCE REDDITUM.

Ἐκεῖ δ ̓ ἑπος πολλάκις κεῖνος παρῆν,
δρόσους ἀέξων δακρύοις ἑωθινὰς,

νέφη τε νέφεσι προστιθεὶς βαρεῖ στόνῳ·
ὅταν δ ̓ ὁ πᾶσι τερπνὸς ἥλιος χρόνῳ
ἐξ ἐσχάτων ποθ ̓ ἡλίου πηγῶν φανῇ,
καλύμμαθ ̓ ἕλκων εὔσκι ̓ ἐκ λέχους Εω
ἕρπει πρὸς οἶκον κεῖνος ἐκφεύγων φάος,
δύσφρων θ' ἑαυτὸν ἐν δόμοις εἴργων μόνον
κλήσας τε θυρίδας φέγγος ἔξειργει καλὸν,
πλαστὴν ἑαυτῷ νύκτα μηχανώμενος.
σκαιὸν τὸ λῆμα καὶ μέλαν φανήσεται
ἂν μὴ μεθῇ τὴν αἰτίαν εὐβουλία.

Β. ἆρ ̓ ὦ φέριστε θεῖ ̓ ἔχεις τὴν αἰτίαν ;
Μ. οὐτ ̓ οἶδα νῦν τοῦτ ̓ οὔτ ̓ ἔχω κείνου μαθεῖν.
Β. οὔκουν ἐκεῖνον οὐδαμῶς ἐλιπαρεῖς ;

Μ. αὐτὸς τ ̓ ἔγωγε καὶ φίλων πολλῶν δία.

OWEN ILBERT.

FROM THIRLWALL'S HISTORY OF GREECE.

THE two armies were separated by an interval of nearly a mile; the Athenians stood on somewhat higher ground. At the signal of attack they rushed down on the enemy, who awaited them with wonder and scorn at the madness of a handful of men, whom they saw, as it seemed, pressing blindly forward to certain destruction. Before they had bethought themselves sufficiently to use their missiles with effect, they found themselves engaged in close combat, in which the Grecian weapons and armour gave the soldier a decided advantage. The Persians, however, and the Sacians sustained the shock, which was the lightest in their part of the field; and, after a short struggle, they broke the opposite centre, put the whole to flight, and pursued the fugitives toward the hills. But in each wing the impetuous onset of the Athenians, supported by deeper ranks, overpowered the fainter resistance of the motley bands that crowded the plain, and at length drove them toward the shore and the adjoining While they were here struggling with the difficulties of the ground, Miltiades drew off his men, and, closing the two ranks, led them to meet the enemy, who was now returning from the pursuit of the Athenian centre. The defeat of this body decided the battle.

morasses.

IDEM GRÆCE REDDITUM.

Τὰ δὲ στρατόπεδα ἀπεῖχεν ἀπ ̓ ἀλλήλων ὀκτὼ μάλιστα στάδια· καὶ οἱ μὲν ̓Αθηναῖοι τὰ μετέωρα μᾶλλον κατέχοντες, ἐπειδὴ τὸ σημεῖον ἤρθη, τοῖς ἐναντίοις εὐθὺς ἐπεφέροντο, οἱ δὲ ἐδέχοντο αὐτοὺς θαυμάσαντες τε καὶ ὑπερίδοντες τὴν μανίαν αὐτῶν ὡς δὴ ἀπερισκέπτως τε καὶ καθ ̓ ἑκουσίαν ἐς θάνατον φανερὸν ὄντα προβαλλόντων ἑαυτούς· συνέβη δὲ τούτους μὲν πρὶν ἀναπνεῦσαι τε καὶ τοῖς βέλεσι χρωμένους τι καὶ προχωρῆσαι, ἐν χερσὶν ἤδη εἶναι τοῖς ἐναντίοις, τοὺς δὲ Ἕλληνας τοῖς τε ἔγχεσι καὶ τῇ ὁπλίσει δήλους εἶναι προὔχοντας. Οἱ δὲ Πέρσαι καὶ οἱ Σακαὶ ὅμως τὸ μέσον τὴν Ἑλλήνων τὸ καθ ̓ ἑαυτοὺς ὂν ἐπιφερόμενον τε ὑπομείναντες, (τούτοις γὰρ δὴ ἥκιστα ἐπέκειντο ἐκεῖνοι) καὶ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἀντιστάντας τρέψαντες ἐπὶ τῶν λόφων ἅπαντας ἐπεδίωξαν· κατὰ δὲ ἑκάτερον τὸ κέρας οἱ Αθηναῖοι ἐπὶ πλείονων τε συντεταγμένοι καὶ δρόμῳ ἐπιπεσόντες ῥαδίως μὲν ἐβιάσαντο τὸν ὄχλον συμμικτὸν τε ὄντα καὶ τὸ πέδιον ὑπερπληροῦντα, τέλος δὲ ἐς τὴν θάλασσαν καὶ τὰ λιμνώδη ἐδίωξαν· ἐκεῖ δὲ ἀπερούντων αὐτῶν διὰ τὴν χώραν τραχεῖαν οὖσαν, ὁ Μιλτιάδης τοὺς στρατιώτας ἀπαγαγὼν καὶ τὰς δύω τάξεις συστρέψας ἐπὶ τοὺς πολεμίους τοὺς ἐπιδιώξαντας τε τὸ μέσον τῶν Ἀθηναίων καὶ ἤδη ἀναχωροῦντας ἦγεν αὐτούς· ὧν δὴ νικηθέντων ἡ μαχὴ τέλος ἔλαβε.

OWEN ILBERT.

THE LANDING OF THE MOORISH ARMY IN SPAIN.

THOU, Calpe, saw'st their coming, ancient rock
Renowned! no longer now shalt thou be called
From gods and heroes of the days of yore,
Kronos or hundred-handed Briareus,

Bacchus or Hercules; but doomed to bear

The name of thy new conqueror, and henceforth
To stand his everlasting monument.

Thou saw'st the dark-blue waters flash before

Their ominous way, and whiten round their keels;
Their swarthy myriads darkening o'er thy sands:
Fair shone the sun upon their proud array ;
White turbans, glittering armour, shields engrailed
With gold and scimitars of Syrian steel;

And gently did the breezes as in sport

Curl their long flags outrolling and display
The blazoned scroll of blasphemy.

R. SOUTHEY.

IDEM LATINE REDDITUM.

TUQUE adeo adventus, dudum memorabile saxum,
Testis eras, Calpe, non jam memoranda Deorum
Nomine vel regum, quibus olim summa potestas,
Seu tibi centimanus Briareus, sive ille Deorum
Saturnus genitor placuit, seu numen Iacchi,
Seu magis Alcides: sed nunc latura recentis
Victoris titulos, laudis monumenta perennis.
Nam tu cæruleos vidisti in litore fluctus
Fatali affulgere viæ, circumque carinas
Canere, innumerisque viris nigrescere arenas :
Quin acies pulcher decorat sol ipse superbas,
Fulgentesque viros armis, niveasque tiaras,
Cælatosque auro clypeos, ensesque micantes.
Signaque jam crispant fluitantia leniter auræ
Longaque diffundunt titulos inscripta nefandos.

OWEN ILBERT.

« AnteriorContinuar »