Imatges de pàgina
PDF

frangeretur', hoc nobis respondendum videtur. Quoniam ille vulneratus postmodum, ut fertis, convaluit, 8: post dies non multos in languorem accidens , defunctus est; rem quidem :dubiam certa determinare sententia minime possumus Ambiguum namque videtur, utrum ex occasione vulneris , aut ex. incuria, aut ex alio aliquo, ut assolet, accidenti- recidivus eum languor oppresserit. verum quoniam beati Augustini , 8: aliorum Doctorum consilia nos edocent talia incerta in meliorem semper partem interpretari debere; de confidentia Dei, cua»; jus misericordia melior est super vitas, priesumentes, hunc bonæ indolis juvenem laudamus in Ecclesia. Dei ad minores gradus posse provehi. Si vero laudabilis vita 8: honesta morum conversatio cum ætate proficiensyipsum canonico tempore ac: ceptabilem commendaverit , sacros nihilominus gradus mediante

Dei gratia sortiriv poterin ' x
Ollegarius Archiepiscopus subscripsi. a
Raymundus Dei gratia Ausonensis Episcopus. i

XXIV. . l V I T A ‘ B. MIRONIS,‘ CANONICI REGULARIS

S. Augustini, in Conventu S. joannis
A Rivipullensis ‘

Nunc primum edita.

IN Paræcia Tagameni fuit natus ex christianis iir-piis parenti

bus Miro. Ab adolescentia litterarum studiis oblatus, brevi

tempore multum in illis profecit; sed cum multis in ¡i'm—¡sma

nitatem mundi periculosam juvenibus cerneret, ad sacerdotium

curavit ascenderez qui in officio cum ad Dei laudes profecis

set, damna mundi magis præ oculis habeas, sadguraqiq fin— rm XXVIII. Qq

gare, quod cun diu, noctuque meditaret, & magis periculosum mundi cursum agnosceret, constituit mundana laquea declinare: cumque vidisset sacerdotale officium magnumesse, 8: per otium valde periclitari, munidum fugiens, Pirinaeum, ut Eremiticam, vel Coenobiticam vitäm deligeret, contendit. Cumque Monasterium Rivipullense intrasset, & cum aliquot Sanctis viris de proposito suo sermonem habuisset, magis quietamillam vitamfere celestem desideravit. Cumque aliquot dies cum illis Sanctis Patribus esset conversatus, ad illo Monasterio per ripam (Ticerencem deserta & inculta loca desideravit perägrare. Cunque celestibus meditationibus intentus per ripamillan stitisset, &fere unam leucadem deambulasset, nocte in solitudine illa quievit circa quoddam Oratorium Beatae Mariae dicatum, & intus amoena illius rivi prata ad auroram aves melitos cantus tonantes audiens, dicebat: Quis dabit mihi.in hac solitudine commorari Omundus, quiste non odit? affligis enimimpossessione, possidentes stragulas. Nonne consonantia haec inanimatorum carpit dissonantiam te possidentium? Quis melodiam avium harum composuit nisi supernus Gubernator? Quis dabit mihi ad horum animalium imitationem mearum potentiarum organa concordare, Quae melodia interior formatur virtutum punctis! Ubi, dilecte mi, vis me nidulum meum fabricare, ut mundo valedicam% Tunc surgens sanctus juvenis viditinter nemores, prata, inter duos rivos, Ecclesjam quandam sumptuoso modo constructam, incujus, prospectu prae locijucunditate, & arborum varietate, cognovit magna afectum fuisse laetitia; sed erat alia interior ex locispiritualis amoenitate causata. Tunc cursu veloci accessitad Ecclesiam & omnem loci positionem attente prospiciens, videns ad dexteram suam Pirinaei altitudinem, montesque paulatim conscendentes, quousque ad altitudinem ascendatur, variis arboribus consitos, inter montium angustias nemómosas valles, cujusfontes interrupes stillatas hincinde rivulos varios protendebant, monsvero inillias altitudine varis -distinguebätur'coloribus, ut coelorum fundamenta inillorum asperitate depingerent, ex lapide enim jaspide & porfido omnis - naturalismontis structura erat, mons vero cum in altum elevarieturnauras érat entra Aquilonem,&sic gloriosus utLi. " " "

[graphic]
[ocr errors]

banusl apparebat Ad Austrum non tantum elevabantur montes, ne impedirent Solis ortuma sed tantis compellabantur arboribusi ut viderentur manu Artif-icis esse fabricams. Aperti'erant ad exiL tum Manasterii, 8: vallem componebant irriguam , mons vero finem dans valli , nec in altitudine terribilis, nec præ asperita-. te invius apparet: arbores vero, quibus natura montem induerat, aliqui silvestres aperibus victum præbentesa aliqui ad culturam apti ad esum á natura dati, montes vero usque ad Mo-L nasterium vallem nemorosam componebaut, dum inter densas arbores avibus nidos parabant..cælum in se depingebantaprout vero ad orientem 8: occidentem situm erat Monasteriuma val— lis ad occidentem ad tria dilatabatur milliaria, sex vero versus orientem , tam variis arboribus planitie vallis composita ,, ut euntibus 8: redeuntibus maximum prætenderent solament - . ri

Sic considerans attente positionem loci ad Monasnerium per, venit, 8: ingressus portam Ecclesiae, quæ respicit ad Auscrum, irrvenit senem quendam ostiarium, quisalutavit cum. Cui Miro ait: Quze est hæc Ecclesia, Pater mi, 8:, qui in ea vivuntg Cui senex: Annuntiabo rtibi , dilec‘te lili. In hocHMonasterio monasticamtducunt vitam Religiosi quidam canonici ordinis Sancti Patris Augustini, in hoc Eremo solitariam vitam degunto qui valedixerunt mundo, hic omnia mundiali-a postponentes serviunt beda Intrabis, quaeso, Ecclesiam, 8: post orationem rev ficies corpus tuum , quia mihi videtur lassum ex via..l.ntravit Miro Ecclesiam’, quam cum ad similitudinem crucis..vidisset structamqtlætatus estvalde, 8:»dixitwseni: Feelices, qui Ïinstam sancto loco habitatis, in quo adhuc mortua ædiiicia oleflt'sanctitatem: 8:-ingressus Ecclesiam oravit, at magnam 8: .devoum orationem faciens, lætabatur senex. Postea intrarunt conventum per claustri portama ad cujus latus sita erat {mago Beata: Matiz, incujus visu lætatus est Miro; Cui senexu: Qual'e gaudium tibi esthiro-fraterg Qui dixit: vidi sanctam hanc imaginem, quæ me maxime delectavit. Bene delectatus es , Miro frater, quia Image hæc estspeciei illius, quæ dixit uni ex nostris fratribusz Fili, ego ostiaria sum Ecclesiw, videte, ut bene ambulefis, quiaandequaquetvos respicio, si bana ambulaveritís, vobiscum m , nec sumam in tempore z persecutianiszwsed weni, frater Miro,.& alteram tibi ostendam admirabilem Imaginem, quam semper habuimus propi'tiam. Et adduxit eum iterum intusx Ecclesiam, 8: in quodam Alta‘ri cmarmoreo ostendit imaginem perpulchram , de qua-multa narravit senex Mironi. Et dixit: Tot: sunt beneficia nobis collata ab hac Imagine, ut ei ad auroram Missam dicamus-1 St semper dicitur ab his, qui per multa tempora Scclcsiæ inservierunt, in remunerationem operum, Sc ut nullu'sab hac-sacematur gloria; ibi vero post Primam de more organum Beata: llliuriæideaintamuss St nunquam á tam pia devotione cessa'mus. Et dico tibi, quod aliquando ab hac devotione cessarunt, bt multa mala cessantes inveneruntz sic semper Missam de Beata Maria cantamus, 8: Novitios ad Virginis:Sanctissimae devotionem insrruimus. Postea vero venerunt iterum ad clauSrra Corwentus, at inde ad portam claustri ¿a conventusa 8: cum vellet-eum adducere ut reficcretur, dixit: Nón, sed videam Patrem Abbatem, 8L me hujus sanctæ Religionis Toga induat. Et íllico intrantes ad Abbatem de suo sanc— to proposito eum certiorem fecit. cui Abbas: Manebis nobiscunia St si haec est Domíni Voluntam, sic fiar. Postea ad do‘ mum inlirmorum visitandaml voluit'ire, quam optime constructam'cum—‘vidisset, laudavit Religiósorum charitate‘m: respiciebat enim ad campum per occidentema 8: Ecclesiam ¡edificatam ad laudem Sancti Michaelisa 8; habebat portam ad ipsam domum infirmorum, et duas fenestras, unam ad latus Altatis-gi per quam audiebam Sacra; cumque aliquot dies apud eos-mansisset ,8: suæ humilitatis speciemrdeclara-ssete receptus fuit magna omnium fratrum alacritate ad eorum societatemz qui tanta humilitate transegit probationis annum, ut magnam dederit ispeciem futura: sanctitatis. ' un .ansr: luxuria-iu tm Profesione emissa , coepit omnium virtutum incitat-or exist‘ere', honbrzMonastei-ii renuens (omni' enim dignitate se judicavitzindignnmyadchommr in medio rioctis srlencio openeeum adventumtprimusg seu inter prirnoszl fratres sua devotione ad divinam contemplationem-mavens. coi-emm fervore, quo incueperat, perseveravit, proficiens semper in novae sanctitatiszfructus Sinquost vid-eretxfratres rtepescere a san-to proposito, cádmiilandis‘ verbis lin diei/camuna consolidabat. Consider'are; Si pp

fratres, ajebat , quia omnia hujus Eremi ad santitatem movenrzr hæc insensibilia semper in eodem statu permanere vidistis, si ergo inanimata hæc , 8: vita rationali carentia , sic indesinenter mandata Dei custodiunta quomodo nos qui observatores divinorum sumus , illa violamus? Quid enim nomen canonicir nisi ab observatione dicatur? Nonne dicit Dominus: Si audieritis me, bona terræ comedetís? Terrena hæc mala , si á malis utantur, bonitas enim , vel harum rerum malitia, á bono vel malo usu pensatur. omnia hæc bona in bonis, mala in malisu Nonne vos harum rerum visus, 8: appetitus in malum provocat? Quare vos adhuc 8: in Monasterio mali, nisi quia 8: vos mali estis? quæso vos fratres charissimi , veram castam voluntatem in solum Deum discatis: applicatc , 8: experietia veritatem hanc, 8: vera bonitas, non apparens vestram alliciet voluntatem. Monasterium justis Paradisus est; invitis infer- i nalis carcer. Gustate é? 'videte, quoniam suavis est Dominus: Ba— nus omnibus invocanribus eum. Sic Miro in proximis plantabat devotionis germina. Si quos videret otiosos, quid , fratres , co—. gitatis , dicebat? Nolite fieri diaboli tributariiz qui otio-. sus est magnum Satanæ exsolvit tributum. videre ne contemnad tis talentum a Domino tributum. Qui in otio est, contemptor divinorum bonorum est. Tortoribus traditus fuit, qui in meliorandis divinis bonis otiosus fuit. Quid enim , quod multi nihil aut parum in divinis misericordiis proficiunt, nisi quia bona sunt laborantium, 8: non otiosorum? Multos vidistis in Monasterio degentes, de quibus. in hora mortis, nec bonia nec mali aliquid intellexistis. In Choro , 8: in Refectorio psallentes audistisz væ illisi quia á divina misericordia non fuerunt admissiz quia nihil est in Choro psallere, nisi 8: extra didicerint otium vitare. Isti labia ad Dei laudes ad Religionem detulerunt , quia qui extra Chorum nescit laboran, in eo affectum ad Deum nescivit dirigeqe Status, fratres, Clericalis facilime in otiumwdis.tenditur, quia aliorum opera ad eorum victum ordinatum quod cum intendissent Patres nostri, Apostolicam desiderantes vitam, .-clericalem statum ad altiorem sublevarunt, in eo Monasticam quærentes vitama ut cum Monachus á Choro extra Chomm distrahitur, per interdum Deus intendatura nec cesset ab activa

i

« AnteriorContinua »