Oud Holland, Volumen 30

Portada
Nicolaas de Roever, Abraham Bredius
Netherlands Institute for Art History, 1912

Dentro del libro

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 5 - Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an; denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.
Página 14 - Oranje &c door order van de ... Burgermeesteren der Stadt Amsterdam op de Markt vertoont zijn en door de Stadt reden, toen Hare doorluchtigste Hoogheden het Raathuis met Hare tegenwoordigheit vereerden. Door Jan Vos. 't Amsterdam, by Jacob Lescaille... Met speciael consent der... Burgermeesteren
Página 16 - t gat wel vol, al meer als ick; maer 't schijnt sy even wel daerom niet willen toegegrauwt zijn, en dit is in 't kort de Excusie die ick weet dat sy nemen; seggende met eenen wy kuenen buytens lants op sijn Jan Patists wel treffelijck leven, als van de kleyne winst van de Kamer ofte Schouwburgh, maer ick twijffel niet of gelijck ick flus geseyt heb, het sal haer rouwen. Laten we nu even resumeren welke „hollantsche commedianten...
Página 5 - Dus waar wy seylen ofl laveeren, Ons geluck staet in de Hant des Heeren, Want die op den Heere siet, Hij sijn hant en hulpe biedt.
Página 16 - Kamer, wy zijn segh ick noch geen jongens, en 't is wel waer gelijckje flus seyden, dat ick'er wel droncken kom, maer dan ben ick bequaemst om te spelen; en wat isser aen gelegen, of ick't droncken of nuchteren doe, ick speel doch doorgaens Rollen daer de Dronckenschap soo qualijck niet by te pas komt; andere die voor Koninghen, Keysers en groote Personagien speelen, hebben 't gat wel vol, al meer als ick; maer 't schijnt sy even wel daerom niet willen toegegrauwt zijn, en dit is in 't kort de...
Página 5 - En rijck van schaduwen, geeft oog en majesteyt Aen all de rest van 't werck. Uw' meesterlijcke streken. Vriend Rembrant, heb ick eerst sien gaen langs dit paneel; Dies moest mijn' Pen wat Rijms van uw begaeft Pinceel En mijnen Int wat Roems van uwe Verwen spreken.
Página 97 - ... t gros der konst en de edelste verkiezing hebben gezien. Als daer is geweest: Strazio Voluto of Gilliam Fermout, Lastman, Mierevelt, Theodorus Babuere; Pieter Fransen de Grebber, die d'eer heeft dat hy nevens andere tot discipel gehadt heeft den edelen en volmaekten Pieter Leely, die in 't hof te Withal van koning Karel den Tweeden tans als een alderuitgeleezenste...
Página 4 - History lese, ons by sint Jan beschreven, En daer beneven sie dit kunstrijck Tafereel, Waer (denk ick dan) is pen soo net oyt van pinceel Gevolgt, of doode verw soo na gebrogt aen t leven? 5. 't Schijnt dat de Christus segt: Marie, en wilt niet beven, Ick ben 't de dood en heeft aen uwen Heer geen deel: Sij sulcx geloovende, maer echter noch niet heel, Schynt tusschen vreugde en druck; en vreese en hoop te sweven.

Información bibliográfica