Imágenes de página
PDF
ePub

AELBRECHT HENDRICXZOON schepen van den Hage mette wapenen van den Haege, etc.

XXVI L.
Fol. 196.

Betaelt MR. FRANCHOIS, speelman, de somme van zes ponden uyt zaecke hy met zijne medegesellen opt Stadthuys van de peuye. hebben gespeelt met schalmeyen den Ve Juny zestienhondert over de victorie vande veltslach van Vlaenderen2), etc.. VI L.

Fol. 205.

Betaelt JAN CORNELISZOON, goudtsmith, woonende inde Cardinalshoet alhier in den Hage de somme van acht ende dertich ponden uyt zaecke van een silvere schael by hem tot behouff van den Haege gemaect daer mede den rectoir van den groote schoole uyt zaecke van eenige extra ordinaris oncosten bij hem gehadt int ageren van eenige comedien inde zelve schoole, etc. XXXVIII L.

2) De slag bij Nieuwpoort dus.

Q9&000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 10000000 0000

8000000000 00000000

Schilderijen op Haarlem's Stadhuis in 1692.

MEDEGEDEELD DOOR

W. MARTIN.

E schier tallooze beschrijvingen van reizen van buitenlanders door ons land, in de zeventiende eeuw ontstaan, bevatten slechts uiterst zelden iets over onze oude kunst, dat van beteekenis is. Telkens bijna is het doorlezen ervan een teleurstelling: van schilderijen vindt men op zijn hoogst een opsomming van de namen der schilders en wat ze voorstellen en van de plaats waar ze hangen. Een opmerking over de kleur is een groote zeldzaamheid. Hierom en tevens omdat er een bijdrage tot de kennis van den toenmaligen kunstsmaak in steekt, schreef ik indertijd het volgende over uit het handschrift van een reisbeschrijving van 1692, berustend in het British Museum te Londen (Manuscr. Harl. 6427). De schrijver vermeldt van zijn bezoek te Haarlem o.m. het volgende:

n

The Stadthys has several fine Pictures within it. Venus coming with Cupid to Vulcan and the Cyclops at work is very finely and boldly done, in 83 by Mijn heer Bray 1); the slaughter of ye innocents in 1591 bij Cornelius 2), and all ye Burgomasters at dinner in a room ontother side by Francis Halls 1616; ye colours are extremely fresh and the faces lively, and a Magdalen of Martin van Himsherk 3)."

1) Vulcaan en de Cyclopen, wapenen smedende, door DIRCK DE BRAY, 1683, thans in het Haarlemsch Museum.

2) Schilderij door CORNELIS VAN HAARLEM, thans in het Mauritshuis.

3) Vermoedelijk identiek met de uit Haarlem's stadhuis afkomstige schilderij door JAN VAN SCOREL in

[graphic][merged small][merged small][merged small]

I. DE TEEKENING VAN DEN ONGEHOORZAMEN JONGEN
IN HET BERLIJNSCHE PRENTENKABINET.

[graphic]

N mijn katalogus van REMBRANDTS teekeningen (1906) heb ik er op gewezen, dat van den ongehoorzamen jongen te Berlijn in het Prentenkabinet te Budapest een tweede exemplaar bestaat. Ik zeide bij de Berlijnsche teekening (HdG Nr. 140) wenn echt, um 1635" en ,,eine etwas flüchtigere, aber auch etwas bessere Darstellung in Budapest" en bij de Budapester (HdG 1386): ,,die gleiche Darstellung wie auf der Berliner Zeichung

aber weniger ausgeführt und etwas besser gezeichnet".

Hierin werd: 10. Twijfel uitgesproken of de Berlijnsche teekening wel geheel zeker echt is.

2o. Gezegd, dat de Budapester teekening,,etwas flüchtiger" of wel,,weniger ausgeführt" en dat zij beter geteekend is dan de Berlijnsche.

Dit oordeel wordt in de Amtliche Berichte aus den Königl. Kunstsammlungen van Maart 1910 aangevallen door den bekenden kunsthistoricus

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

E schier tallooze beschrijvingen van reizen van buitenlanders door ons land, in de zeventiende eeuw ontstaan, bevatten slechts uiterst zelden iets over onze oude kunst, dat van beteekenis is. Telkens bijna is het doorlezen ervan een teleurstelling: van schilderijen vindt men op zijn hoogst een opsomming van de namen der schilders en wat ze voorstellen en van de plaats waar ze hangen. Een opmerking over de kleur is een groote zeldzaamheid. Hierom en tevens omdat er een bijdrage tot de kennis van den toenmaligen kunstsmaak in steekt, schreef ik indertijd het volgende over uit het handschrift van een reisbeschrijving van 1692, berustend in het British Museum te Londen (Manuscr. Harl. 6427). De schrijver vermeldt van zijn bezoek te Haarlem o.m. het volgende:

The Stadthys has several fine Pictures within it. Venus coming with Cupid to Vulcan and the Cyclops at work is very finely and boldly done, in 83 by Mijn heer Bray'); the slaughter of ye innocents in 1591 bij Cornelius 2), and all ye Burgomasters at dinner in a room ontother side by Francis Halls 1616; ye colours are extremely fresh and the faces lively, and a Magdalen of Martin van Himsherk 3)."

1) Vulcaan en de Cyclopen, wapenen smedende, door DIRCK DE BRAY, 1683, thans in het Haarlemsch Museum.

2) Schilderij door Cornelis van Haarlem, thans in het Mauritshuis.

3) Vermoedelijk identiek met de uit Haarlem's stadhuis afkomstige schilderij door Jan van ScorEL in

[graphic][merged small][merged small][merged small]

I. DE TEEKENING VAN DEN ONGEHOORZAMEN JONGEN
IN HET BERLIJNSCHE PRENTENKABINET.

[graphic]

N mijn katalogus van REMBRANDTS teekeningen (1906) heb ik er op gewezen, dat van den ongehoorzamen jongen te Berlijn in het Prentenkabinet te Budapest een tweede exemplaar bestaat. Ik zeide bij de Berlijnsche teekening (HdG Nr. 140) „wenn echt, um 1635" en ,,eine etwas flüchtigere, aber auch etwas bessere Darstellung in Budapest" en bij de Budapester (HdG 1386): ,,die gleiche Darstellung wie auf der Berliner Zeichung

aber weniger ausgeführt und etwas besser gezeichnet".

Hierin werd: 10. Twijfel uitgesproken of de Berlijnsche teekening wel geheel zeker echt is.

2o. Gezegd, dat de Budapester teekening etwas flüchtiger" of wel „weniger ausgeführt" en dat zij beter geteekend is dan de Berlijnsche.

Dit oordeel wordt in de Amtliche Berichte aus den Königl. Kunstsammlungen van Maart 1910 aangevallen door den bekenden kunsthistoricus

« AnteriorContinuar »