Imatges de pàgina
PDF
[merged small][merged small][ocr errors]

33 Tratamos ya deste $anto Arzobispo en el Catalogo , por lo que tiene proprio desta Iglesia. Resta mucho mas de su vida en lo que precedió á la dignidad: pero como esto le ensalzó á la Sede de Barcelona , en que presidió antes de subir á la Metropoli, y alli murió y des-: cansa ; reservamos su vida para el teatro de aquella santa. Iglesia,

Del Arzobispo Ciprian.

34 El Padre Fr. Antonio Vicente Domenec puso entre los Santos y Varones ilustres en santidad la J^ida de Cipriano, Arzobispo Santisimo de Tarragona, pag. 349. donde dice haberla sacado „ de Autores graves , como „ son el libro de las Consti„ tuciones de dicha Jglesia, „ impreso en el año de 15 57. „ y Ambrosio de Morales,

35 Reducese á decir,; que se ignora la patria, pre- • sumiendo fue Catalan. Que. sucedió á Phaluax en el aña de 668. Que se halló presen-; te á lo que padecieron las. Iglesias en la guerra del tirano Paulo , que se rebeló contra el Rey Vamba, Que, envió Vicarios á los Concilios de Toledo á que no pudo concurrir. Que obró Dios por él muchos milagros, como dice el citado libro de las Cons-i tituciones : y que habiendo gobernado su Arzobispado de Tarragona por espacio de 'veinte anos santisimamente, trocó esta vida mortal con la eterna en el año de 68 8. Su bendito cuerpo. (concluye) se halló no muchos años ha, en la pared cerca del Altar mayor de la Catedral: y que no se sabe quesea canonizado.

36 La cita de Ambrosio de Morales , no trata nada so

„ íib. 12. cap. 54. y es la que bre la ..santidad del Prelado, „ se sigue. reduciendose únicamente á

[ocr errors][merged small]

que envió á Toledo sus Vicarios. La otra de las Constituciones del 1557. es mas interesante por la expresion de milagros, y realmente la clausula es muy honorifica 4 pues dice haber sobresalido tanto en virud, que alcanzó del Redentor muchas cosas superiores á las fuerzas de la naturaleza , por lo que con razon es reputado digno de que sea contado entre los Santos: Tanta pietale atque religione fuit prceditus , ut multa á Christo vires excedentia naturc e impetrarit, & ita vita & existimatione non falsa SanSius ínter Divos amtumerandus merito judicatur.

Esta es una recomendacion notable de la vida inculpable de Ciprian, y aun aña

de heroicidad en las acciones, especialmente en fe viva, con con la qual movió al Señor á que óbrase las maravillas mencionadas en comun , mas no expresadas en particular. Creible es , que el Autor viese algun documento antiguo sobre la materia, como promete una expresion tan afirmativa en asunto de tan grave importancia , como es el de milagros y santidad. Hoy no le tenemos descubierto , y asi estamos reducidos al elogio de Santisimot que le da el Epitafio puesto en el Catalogo , y á la fama perpetuada en los Escritores referidos , y despues en el Doétor Geronimo Pujades lib, ultimo cap. 131*

[graphic][merged small]
[ocr errors][merged small]

jiBct Sanclorum Martjrum Fruótuosi Episcopi y Augurii <S" Eulogii foiaconorum.

VAlerlano & Gallieno Imperatoribus, iEmfliano & Basso coss. XVII. Kalend, Februarii , die Dominico (*) comprehensus est FRUCTUOSUS Episcopns , A\igurius & Eulogius Diacones. Reposito autem Fructuoso Episcopo in cubiculo suo, direxerunt beneficiarii in domum ejus , id est, Aurelius, Festncius, iBlius , Pollentius', Donatus, & Maximus : qui cum sensisset pedibulum ipsorum, confestim surrexit, & prodiit foras ad eos in soleis. Cui milites dixerunt: Veni. Praeses te accersit cum Diaconibus tuis. Quibus Fruétuosus Episcopus dixit: Eamus: aut si vultis , calceo me. Cui milites dixerunt: Calcea te ad animum tuum. Qui mox .ut venerunt, fecepti sunt in carcerem. Fruétucsus autem certus & gaudens de corona Domini, ad quam vocatus erat, orabat sine cessatione. (1) Erat autem & fraternitas cum ipso, refrigerantes & orantes , ut iilosin mente haberet, , a Alia vero die baptizavit in cárcere fratrem nostrum no-' mine ROGATIANVM. Et fecerunt in carcere diessex, & produéti sunt XII. Kalend. Februarii , feria sexta , & auditi sunt- i9ímilianus Praeses dixit: Fruétuosum Episcopum, Augurium & Eulogium intromittite. Ex Officio diétumesr. Adstant, ¿Emilianus Praeses Fruétuoso Episcopo dixit: Audisti quid Imperatorespraeceperunt? Fruétuosus Episcopus dixit: .Nescio quid prceceperunt. Ego vero Christianus sum. Mmilianus Praeses dixit: Praeceperunt Deos coli. FrnétuosusEpiscopus dixit: Ego unum Deum colq , qui fecit CceJum & ter

ram

(*) Advenienr JEmilianur Prtetet in Tarracntentium Civitatetn r immolavit diü t ey surgen! noíie alia , die illucescentr Dominico f3"c. Agones Martyrum.

(i) Quod ut audivit populus Christianus r multi venerunt ad carcerem , W tx€nbantei ad ostium die: notluaue rogabant &c* M¡>. Rip. ¿pud Bolland.

[ocr errors]

ram , mtffff í? omnia qure in eo sunt. /Emilianus dixit: Seis esse deos? Fruétuosus Episcopus dixit: Nescio. ¿Emiiianus dixit: Scies postea. Fruétuosus Episcopus respexit ad Dominum , orare coepit intra se. Aimilianus Praeses dixit : Qui audiuntur, qui timentur, qui adorantur , si dii non coluntur , nec Imperatorum vultus adorantur? iEmiüanus Praeses Augurio Diacono dixit: Noli verbis Fruétuosi auscultare. Augurius Diaconus dixit: Ego Deum omnipotentem colo. /Emilianus Preses Eulogio Diacono dixit : Numquid & tu Fructuosum colis? Eulogius Diaconus dixit: Ego Frucluosum non volo : sed ipsum colo, quem & Fruciuosus. /Emilianus Praeses Fruétuoso Episcopo dixit: Episcopus es? Fruétuosus Episcopus dixit :Sum. jEmilianus dixit: Fuisti. Et jussit eos sua sententia vivos ardere.

3 Et cum duceretur Fruétuosus Episcopus cum Diaconibus suis ad amphitheatrum, populus Fruétuoso Episcopo condolere coepit, quia talem amorem habebat non tantum á fratribus, sed etiam ab ethnicis. Talis enim erat, qualern -Spiritus Sanétus per Beatum Paulum Apostolum , vas eleétionis , Doctorem gentium, debere esse declaravit. Propterquod etiam fratres, qui sciebant illum ad tantam gloriam pergere, ^gaudebant potius quam dolebant. Cumque multi ex fraterna caritate eis offarrent, uti condíti permixti poculum sume' -rent, ait: Nondum est hora solvendi jejunii. Agebatur enim hora diei quarta, Siquidem in carcere quarta feria stationem sollemniter celebraverant. Igitur sexta feria betus atque se-curus festinabat, ut cum Martyribus& Prophetis in paradiso, quemDominus praeparavit amantibus se, solveret stationem. Cumque ad amphitheatrum pervenisset , statim ad eum accessit, AUGUSTALIS nomine , leétor ejusdem , cum fletibus deprecans , ut eum excalcearet. CuiBeatus Martyr respondi t: Missum fac , fili : ego m; excalceo, fortis , & gaudens <&? certus Dominica promissionis. Qui cum seexcalceas»set, accessitad eum commilito frater noster , nomine FÉLIX, & apprehendit dexteram ejus, rogansut sui memor esset. Cui S. Fruétuosus cunétis audientibus clara voce respondit : In

-MENTE ME HABERE NECESSE EST ECCLESIAM CATHO

... v • •, LI-»

I1cam , Ab Or1ente Usque 1n Occ1dentem D1fFusam.

4 Igitur in fore amphitheatri constitutus , cum jam prope esset, ut ingrederetur ad coronam immarccscibilem potius quam ad poenam, observantibus licet ex officio Beneficiariis, quorum nomina supra memorata sunt, ita ut ipsi audirent fratres nostri, (1) monente pariter ac loquente Spirim sanéto, Fructuosus Episcopus ait : Jam non deerit vobis Pastor , nec deficere potcrit caritas & refromissio Dotuirj , tam hic, quam in futurum. Hoc enim quod cernitis^ unius horc e videtur infirmitas. Consolatus igitur fraternitatem , ingressi sunt ad salutem : digni, & in ipso martyrio felices , qui Sanétsrum Scripturarnm frv.éium ex prcmissicne sentirent. Similes Ananiae , Azariae , & Misaeli exstiterunt, ut etism in illisTrinitas divina cerneretur : sic quidera jam in igne singulis constitutis, ut Pater non deesset, & Filius subveniret, &t Spiritus Sar.ctus in medio ignis ambularet. Cumque exustae ftiissent fasciols , quibus manus eorum fuerant colligatre , orationis divina; & sólitae consue-» tudinis memores , gaudentes, positis genibus , de resurrec-* tione securi, in signoque tropai Domini constituti , Domínum deprecabsntur, donec simul animas effuderunt.

5 Post híec soüta Domini non defuere magnalia , apertumque est ca-lum , videntibus Babylam & Mygdonio fratribus nostris ex familia #£miliani Praesidis, qui etiam filia: ejusdem /Emiliani , dominae eorum carnali , ostendebant Sanétum Fruítuosum Episcopum cum Dbconibus , adhuc «tipitibus quibus ligati fuerant permanentibus, in caelum ascendentes coronatos. Cumque /Emiüanum vocarent dicentes , Veni , & vide quos hodie damnasti , quemadmodum cáelo , & spei suae restituti sunt. Igitur cum tEmilianus venisset , videre eos non fuit dignus.

Tqk.xxk Aa 'V - '• Fra

••1 *

(i) In ómnibus Codd. Mss. Ita ut ipti attdirent, monentefratrt nostrt Martiale ptriter tf laquente, sanliut Epiatipus aittTcizi 'Agones Martyrum: ha ut ipti audirent, partitn incitante fratrt natro Martiale , ttt vtr\>um aliquod mxít'tt valef.uisat di ce ni, partirn w ejut aperiente Spiritu Sanc

« AnteriorContinua »