Reglament electrotècnic per a baixa tensió : amb les guies tècniques d'aplicació del REBT 842-2002

Portada
Marcombo, 2011 - 420 páginas
0 Reseñas
El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) publicat segons el Reial Decret 842/2002 de 18 d'agost, a més de recollir totes les novetats tecnològiques en materia de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és l ́inici de tot un desenvolupament normatiu en el qual s'intenta donar un caràcter propi, mitjançant els procediments administratius i tècnics per part de tots els organisms competents, segons estableix el mateix articulat del REBT. En aquest aspecte treballen els organismes competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l'energia elèctrica.
En aquesta versió actualitzada a l'any 2011 s'han actualitzat totes les novetats relatives al Reglament Electrotècnic per a Baixa Ternsió 842/2002, a les Normes Tècniques Especifiques de Fecsa Endesa, als Criteris d'aplicació i interpretació del REBT i al Decret
363/2004. A més, s ́han afegit normatives importants en l ́aplicació del REBT, amb la finalitat de poder portar a terme els requeriments de seguretat i eficiència energètica com és el propi Reglament d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat exterior, segons Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques d'Aplicació del REBT).
Reglament d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat exterior (Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre).
Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre el visat col·legial obligatori.
Normativa especifica per a Catalunya:
NTP Fecsa-Endesa (22-2-2007) amb els criteris d'interpretació NTP-FI.
Decret 363/2004, de 24 d'agost.
Instruccions Tècniques específiques.
Criteris sobre l'aplicació del REBT 842/2002 i Decret 363/2002.
Amb tot el conjunt normatiu descrit en el present llibre, están incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar a localitzar i donar les eines adequades per facilitar l'estudi i consulta sobre les instal·lacions elèctriques de Baixa T
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

01_RBT01_ok
02_RBT02_ok
03_ITC_intro_OK
04_ITC_01_ok
05_ITC_02_ok
06_ITC_03_ok
07_ITC_04_ok
08_ITC_05_ok
40_ITC_37_ok
41_ITC_38
42_ITC_39_ok
43_ITC_40_ok
44_ITC_41_ok
45_ITC_42_ok
46_ITC_43_ok
47_ITC_44_ok

09_ITC_06_ok
10_ITC_07_ok
11_ITC_08_ok
12_ITC_09_ok
13_ITC_10_ok
14_ITC_11_ok
15_ITC_12_ok
16_ITC_13_ok
17_ITC_14_ok
18_ITC_15_ok
19_ITC_16_ok
20_ITC_17_ok
21_ITC_18_ok
22_ITC_19_ok
23_ITC_20_ok
24_ITC_21_ok
25_ITC_22_ok
26_ITC_23_ok
27_ITC_24_ok
28_ITC_25_ok
29_ITC_26_ok
30_ITC_27_ok
31_ITC_28_ok
32_ITC_29_ok
33_ITC_30_ok
34_ITC_31_ok
35_ITC_32_ok
36_ITC_33_ok
37_ITC_34_ok
38_ITC_35_ok
39_ITC_36_ok
48_ITC_45_ok
49_ITC_46_ok
50_ITC_47_ok
51_ITC_48_ok
52_ITC_49_ok
53_ITC_50_ok
54_ITC_51
55_gtportadeta
56_gtannex1
57_gtannex2
58_gtannex3
59_gtannex4
60_RD 1000_2010 pag 252253_ok
61_REE_OK
62_CAT intro_ok
63_36_2004_ok
64_09_2004_ok
65_05_2005_ok
66_10_2005_ok
67_criteris_general
68_criteris_itcbt04_09_ok
69_criteris_itcbt15_18_ok
70_criteris_itcbt19_fins30
71_criteris_itcbt40
72_NTCAT intro
73_NT64_87partA_OK
74_NT64_87lsbt_OK
75_NT102_137partA_ok
76_NT102_137partB_OK
77_NTP_CIFE_OK copia
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica